Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4(17) | 77-95

Article title

Wolontariusz hospicyjny – współczesny profesjonalista w opiece nad przewlekle chorym

Content

Title variants

EN
Volunteer hospice – contemporary professional in the care of the chronically ill

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Hospicjum jest miejscem, w którym przeplatają się ze sobą wzajemnie życie i śmierć. Tę niezwykle ważną wspólnotę ludzi dobrej woli: lekarzy, pielęgniarek, kapłanów, wolontariuszy, pomocników, a także innych osób łączy jedno – troska o osoby chore i umierające. Artykuł ma przybliżyć choć w niewielkim stopniu drogę, jaką pokonują kandydaci na wolontariuszy do momentu zostania pełnoprawnymi, profesjonalnymi wolontariuszami hospicyjnymi. Ukazane są różne zinstytucjonalizowane formy opieki nad przewlekle chorymi, rodzaje działalności wolontariackiej, a także prawa i obowiązki wolontariuszy. Autorka wyraża pragnienie, by ten artykuł i każde kolejne prace ukazujące się w naszym kraju przybliżały ideę hospicyjną pośród jak najszerszego grona zainteresowanych.
EN
Hospice is a place in which intertwine with each other, life and death. This is an important community of people of good will: doctors, nurses, priests, volunteers, helpers and other people have one thing – caring for the sick and dying. Article aims to give at least a little way, he defeated candidates for volunteers until becoming a full-fledged, professional hospice volunteers. Shown are different forms of institutionalized care for chronically ill, the types of volunteering, and the rights and responsibilities of volunteers. The author expresses the desire that this article and any new works appearing in our country approximate the idea of hospice among the widest possible range of stakeholders.

Year

Issue

Pages

77-95

Physical description

Dates

published
2015-12-31

Contributors

 • Dolnośląska Szkoła Wyższa

References

 • Bartoszewska E., Formy pomocy dziecku nieuleczalnie choremu i jego rodzinie w hospicjum, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005
 • Ciałkowska-Rysz A., Sytuacja i wyzwania opieki paliatywnej w Polsce, „Medycyna Paliatywna” 2009
 • Drążkiewicz J., O ruchu hospicjów w Polsce, [w:] W stronę człowieka umierającego, red. Drążkiewicz J., Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, 1989
 • Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2003, t. II
 • Flakus J., Hospicjum jako instytucjonalna forma pomocy i wsparcia społecznego w chorobie terminalnej, praca doktorska, [on-line], http://www.sbc.org.pl/Content/12051/doktorat2898.pdf, [dostęp: 12.06.2011]
 • Górecki M., Hospicjum w służbie umierających, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2000
 • Górecki M., Hospicjum w służbie umierającym, [w:] Lepalczyk I., Pilch T., Pedagogika społeczna, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, 1995
 • Kaptacz A., Rola terapii komplementarnej w oddziale dziennym opieki paliatywnej, [w:] Materiały z VIII Konferencji Naukowej „Służba człowiekowi u kresu życia”, Częstochowa, 30.01–01.02. 2004
 • Kostek M., Wolontariat w hospicjum impulsem do zmiany w człowieku?, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010
 • Kozłowska B., Pawłowski L., Prawa i obowiązki w wolontariacie hospicyjnym, [w:] Krakowiak P., Modlińska A., Podręcznik wolontariusza hospicyjnego, Gdańsk, Fundacja Hospicyjna, 2009
 • Krakowiak P., Współpraca hospicjów z mediami masowymi w edukacji na temat końca życia, „Onkologia Polska” 2005, Nr 8, 3, s. 125–127, [on-line], www.cornetis.pl/pliki/OP/2005/3/OP_2005_3_125.pdf, [dostęp: 04.03. 2014]
 • Kujewska-Tenner J., Łuczak J., Medycyna paliatywna – nowa specjalność medyczna,„Onkologia Polska” 1998, Nr 1, 2, s. 87–90, [on-line], www.almamedia.com.pl/pliki/ OP/1982/2/OP_1998_2_87.pdf, [dostęp: 26.10.2011]
 • Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków, Wydawnictwo Impuls, 1999
 • Podstawy opieki paliatywnej w chorobach nowotworowych, red. Hebanowski M., Walden- Gałuszko K. de, Żylicz Z., Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1998
 • Pyszkowska J., Organizacja opieki paliatywnej, [w:] Podstawy opieki paliatywnej, red. Walden-Gałuszko K. de, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004
 • Rusztowska J., Hospicjum, „Communio” 1988, Nr 2
 • Sierecka A. M., Wolontariusz hospicyjny. Posłaniec Pomocnik Profesjonalista, Licheń Stary, Fundacja Spem Donare i Zakład Gospodarczy Dom Pielgrzyma, 2015
 • Skura-Madziała A., Opieka hospicyjna w Łodzi i województwie łódzkim – aspekty społeczne i etyczne, [on-line], http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/ handle/123456789/266/143_skura-madzia%C5%82aFolia%20Sociologica%2035. pdf?sequence=1, [dostęp: 04.01.2012]
 • Twycross R. G., Frampton D. E., Wstęp do opieki paliatywnej, [w:] Twycross R. G., Frampton D. E., Opieka paliatywna nad terminalnie chorym, Bydgoszcz, Wydawnictwo Hospicjum, 1996
 • Walden-Gałuszko K. de, Majkowicz M., Modele opieki paliatywnej realizowanej w warunkach stacjonarnych, Gdańsk, Wyd. Akademia Medyczna, 2001
 • Wojnowska E., Wybrane aspekty prawne wolontariatu, [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, red. Kromolicka B., Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f9eaa869-ec79-492f-a8be-d8c754b784a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.