PL EN


2015 | 1 (354) | 120-130
Article title

Wpływ reklamy na postawy konsumentów jako element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Impact of Advertising on Consumers’ Attitudes as an Element of Building the Enterprise’s Competitive Advantage
RU
Влияние рекламы на отношение потребителей как элемент формирования конкурентного преимущества предприятия
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem rozważań jest przedstawienie wpływu reklamy na postawy i zachowania konsumentów, z punktu widzenia strategii marketingowej przedsiębiorstwa, w celu budowania stabilnej pozycji rynkowej. Dla realizacji celu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, w ramach której zastosowano technikę ankiety i przeprowadzono analizę literatury przedmiotu. Jak wynika z przeprowadzonych badań, reklama w procesie sprzedaży odgrywa ważną rolę i wpływa na postawy oraz zachowania nabywcze konsumentów, chociaż nie w każdym procesie jest czynnikiem decydującym i nie każdy rodzaj reklamy. W znacznie mniejszym stopniu reklama wpływa na decyzje związane z zakupem produktów zaspokajających potrzeby wyższego rzędu, a szczególna siła oddziaływania jest przypisywana reklamie telewizyjnej. Dodatkowo respondenci wskazali na obraz jako najbardziej skuteczny element przekazu reklamowego. Wymienione uwarunkowania należy uwzględniać przy opracowywaniu strategii marketingowej i planowaniu działań reklamowych. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The goal of considerations is to present the influence of advertising on consumers’ attitudes and behaviours from the point of view of enterprise’s marketing strategy, in order to build its stable market position. For the purpose of goal implementation, the author used the method of diagnostic survey within which she applied the questionnaire-based survey technique and carried out an analysis of the subject literature. As the carried out surveys show, advertising in the process of sale plays an important role and affects consumers’ purchasing attitudes and behaviours, though not in every process it is the decisive factor, and not each type of advertising. To a significantly lower degree advertising affects the decisions related to a purchase of the products meeting the higher-level needs, and a particular power of impact is attributed to TV advertising. This is, inter alia, a result of memorization for the longest time-period; additionally, the respondents indicated the image as the most efficient element of advertising message. The mentioned determinants should be taken into account in the course of developing the marketing strategy and planning of advertising actions. The article is of the research nature.
RU
Основная цель рассуждений – представить влияние рекламы на отношение и поведение потребителей с точки зрения маркетинговой стратегии предприятия для формирования стабильной позиции на рынке. Для осуществления цели использовали метод диагностического зондажа, в рамках которого применили технику опроса и провели анализ литературы по предмету. Как вытекает из проведенных обследований, реклама в процессе продажи играет важную роль и влияет на покупательное отношение и поведение потребителей, хотя не в каждом процессе она и не каждый вид ее является решающим фактором. В значительно меньшей степени реклама влияет на решения, связанные с покупкой товаров, удовлетворяющих потребности более высокого уровня, а особую силу воздействия приписывают телевизионной рекламе. Это, в частности, результат того, что ее запоминают дольше других; дополнительно респонденты указали картину в качестве наиболее эффективного элемента рекламного сообщения. Перечисленные обусловленности следует учитывать при разработке маркетинговой стратегии и планировании реклам- ных действий. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
120-130
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
author
References
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2001), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.
 • Heath R. (2006), Ukryta moc reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki?, GWP, Gdańsk.
 • Jachnis A. (2007), Psychologia konsumenta, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 • Karczewska M. (2010), Determinanty zachowań konsumenckich na rynku, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kozielski R. (2011), Wskaźniki marketingowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Mazur J. (2002), Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Mrozowski M. (2001), Media masowe, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Mruk H. (2012), Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nowacki R. (2005), Reklama, Difin, Warszawa.
 • Sztucki T. (1998), Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Vrontis D., Yhrasson A. (2007), A new conceptual framework for business-consumer relationship, “Marketing Intelligence&Planning”, Vol. 25, No. 7.
 • Woźniczka J. (2009), Efekty reklamy w systemie komunikacji marketingowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f9fe54d1-04ee-4178-8427-b146e9857aeb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.