PL EN


2017 | 5 (39) | 23-36
Article title

Semantyka norm kompetencyjnych w wybranych konstytucjach państw Europy Wschodniej

Authors
Content
Title variants
EN
Semantics of the norms of the competence in selected constitutions of Eastern European countries
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony semantycznym sposobom określania norm kompetencyjnych w wybranych konstytucjach krajów Europy Wschodniej. Zasada legalizmu nakazuje organom władzy publicznej działanie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w granicach przez nie określonych. Oznacza to, że organ państwowy czyni tylko to, na co prawo mu wyraźnie zezwala, a wszystko pozostałe, niewskazane wyraźnie w przepisie prawnym, jest zakazane. Bardzo ważne jest zatem świadome i precyzyjne używanie przez legislatora języka przepisu prawnego. Prawodawca musi unikać w aktach normatywnych pojęć nieostrych i pozwalających na swobodę interpretacyjną. Biorąc pod uwagę, że wszystkie działania prawodawcy postrzegamy jako nieprzypadkowe, każdy konstruowany przepis powinien mieć brzmienie uniemożliwiające decyzje „samowolne”.
EN
An article dedicated to semantic methods of defining of competitive norms in selected constitutions of Eastern European countries. The principle of legality requires public authorities to act solely on the basis of the applicable law and within the limits defined by them. This means the state body does only what the law expressly permits, and anything else not explicitly stated in the legal provision is prohibited. Therefore, it is very important the legislator speaks deliberately and precisely the legal language. The legislator must avoid a blurred notion and such, that allow for interpretative freedom in normative acts. Taking into account that all legislative activities we perceive to be non-accidental, each legal regulation should have a meaning that makes it impossible to make “arbitrary” decisions.
Year
Issue
Pages
23-36
Physical description
Contributors
author
References
  • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
  • Konstytucja Federacji Rosyjskiej z dnia 12 grudnia 1993 r., tłum. A. Kubik, wstęp A. Bosiacki, Warszawa 2000.
  • Konstytucja Republiki Czeskiej z dnia 16 grudnia 1992 r., tłum. i wstęp M. Kruk, Warszawa 2000.
  • Konstytucja Republiki Słowackiej z dnia 1 września 1992 r., tłum. i wstęp K. Skotnicki, Warszawa 2003.
  • Konstytucja Ukrainy z 28 czerwca 1996 r., wstęp i tłum. E. Toczek, Warszawa 1999.
  • Priekšlikumi Latvijas Publiskās Varas Pilnveidošanai. Ekspertu grupas pārvaldības pilnveidiei materiāli, Latvijas Vestnesis, Valsts prezydenta kanceleja, Riga 2015.
  • Wprowadzenie do nauk o państwie i prawie, red. G. Kryszeń, Białystok 2001.
  • Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Warszawa 2009.
  • Zwierzchowski E., Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych, Katowice 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa0616ae-3aeb-4e30-92b6-f4c885fb474a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.