PL EN


2015 | 4 (17) nr 2 | 87-99
Article title

Wpływ epilepsji na ważność małżeństwa kanonicznego

Title variants
EN
Effects of Epilepsy in the Context of the Validity of the Marriage
FR
L’influence de l’épilepsie sur la validité du mariage canonique
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym tekście przedstawiona została problematyka z zakresu prawa małżeńskiego odnosząca się do skutków epilepsji w kontekście ważności małżeństwa. Wykorzystana została literatura z zakresu neurologii, psychiatrii oraz kanonistyki. Rozważania zostały podzielone na trzy części. Pierwsza z nich ukazuje definicję omawianej choroby. W tejże części wskazane zostały także rodzaje epilepsji oraz przyczyny jej występowania. Następnie przedstawiono, jakie zaburzenia psychiczne mogą towarzyszyć lub być konsekwencją tej choroby. Ostatnia część zawiera analizę przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego, dotyczących niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa. Wskazane zostały przesłanki powodujące niezdolność do ważnego wyrażenia zgody małżeńskiej.
EN
In this text shows the marriage law issues relating to the effects of epilepsy in the context of the validity of the marriage. Literature has been used in the field of neurology, psychiatry and canon law. Considerations have been divided into three parts. The first one shows the definition of the disease. In that part of it are also types of epilepsy and the reason for its occurrence. Then shows what psychiatric disorder may be accompanied by or be a consequence of this disease. The last part contains an analysis of the Code of Canon Law regarding consensual incapacity to marry. It has been the conditions for causing inability to consent a valid marriage.
Contributors
 • Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska , michal.aniszewski@gmail.com
References
 • Bilikiewicz, Adam, i Marek Jarema. 2000. „Zaburzenia psychiczne na tle organicznym.” W Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, red. Adam Bilikiewicz, wyd. 3, 175-222. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Cummings, Jeffrey L., i Michael S. Mega. 2005. Neuropsychiatria. Tłumaczenie Michał Rydzewski. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner.
 • Dzierżon, Ginter. 2001. „Przyczyny natury psychicznej.” W Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego, red. Wojciech Góralski, i Ginter Dzierżon, 231-256. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Dzierżon, Ginter. 2002. Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Góralski, Wojciech. 2000. Kanoniczne prawo małżeńskie. Warszawa–Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIUS.
 • Góralski, Wojciech. 2001a. „Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 3 KPK).” W Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego, red. Wojciech Góralski, i Ginter Dzierżon, 257-296. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Góralski, Wojciech. 2001b. „Poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 2 KPK).” W Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego, red. Wojciech Góralski, i Ginter Dzierżon, 147-190. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Góralski, Wojciech. 2006. Kościelne prawo małżeńskie. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Góralski, Wojciech. 2007. „Przesłanki zawarcia małżeństwa w prawie polskim i prawie kanonicznym.” W Studia nad małżeństwem i rodziną, red. Wojciech Góralski, 589-622. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Góralski, Wojciech. 2010. „Zgoda małżeńska.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające Zadanie Kościoła, red. Józef Krukowski, 294-309. Poznań: Pallottinum.
 • Jędrzejczak, Joanna, i Piotr Zwoliński. 2004. „Padaczka.” W Choroby układu nerwowego, red. Wojciech Kozubski, i Paweł P. Liberski, 442-466. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Pawluk, Tadeusz. 1984. Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II. T. 3. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Paździor, Stanisław. 2009. Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095 n. 3. Wyd. 2. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Prusiński, Antoni. 2003. Neurologia praktyczna. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Puri, Basant K., i Ian H. Treasaden. 2014. Psychiatria. Tłumaczenie Agnieszka Dąbkowska. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.
 • Viladrich, Pedro J. 2011. „Zgoda małżeńska.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 813-832. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Warlow, Charles. 1996. Neurologia. Tłumaczenie Beata Zakrzewska-Pniewska, Jarosław Pniewski. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Wolańczyk, Tomasz. 2005. „Psychiatria dziecięca.” W Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, red. Tomasz Wolańczyk, i Jadwiga Komender, 315-359. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Wolańczyk, Tomasz. 2014. „Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych.” W Psychiatria dzieci i młodzieży, red. Irena Namysłowska, wyd. 2, 445-476. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa2eccb8-b55b-4e97-8c08-b98781244c3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.