PL EN


Journal
2015 | 41 | 1 | 79-92
Article title

Socjologia wizualna w praktyce: empiryczne przykłady współpracy socjologów z fotografami

Content
Title variants
EN
Visual sociology in practice: empirical examples of the cooperation between the sociologists and photographers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article shows chosen ways of cooperation between sociology and photography. The starting point is the indication that these both spheres of activity have similar roots connected with the values present in modern society. There follows a presentation of general frames of the cooperation in question, executed in the context of visual sociology understood as a way to perform sociology that trusts the images. The most crucial element in this article is the reference to three research projects based on different forms of cooperation between sociology and photography: Tales from the borderland, Forms of dwelling, Invisible city. With reference to the abovementioned, there is a key thesis saying that the best cooperation is such where the parties preserve their independence and identity.
PL
Artykuł prezentuje wybrane sposoby współpracy pomiędzy socjologią i fotografią. Punktem wyjścia jest wskazanie, że obie te sfery działalności mają podobne korzenie, związane z wartościami społeczeństwa nowoczesnego. Następnie zaprezentowane zostają ogólne ramy omawianej współpracy, realizowanej w kontekście socjologii wizualnej rozumianej jako sposób uprawiania socjologii, który ufa obrazom. Najistotniejsze w artykule są natomiast odwołania do trzech projektów badawczych opartych na różnych formach współpracy pomiędzy socjologią i fotografią: Opowieści z pogranicza, Formy zamieszkiwania, Niewidzialne miasto. W nawiązaniu do nich zostaje postawiona kluczowa teza, zgodnie z którą najlepsza współpraca to taka, w której strony zachowują swoją niezależność i nie wyzbywają się swojej tożsamości.
Journal
Year
Volume
41
Issue
1
Pages
79-92
Physical description
Contributors
References
 • Becker H.S. (1974), Photography and Sociology, „Studies in the Anthropology of Visual Communication”, No. 1.
 • Berger J. (1972), Understanding a Photograph, [w:] Selected Essays and Articles. The Look of Things, red. J. Berger, Penguin Books, London.
 • Bogunia-Borowska M., Sztompka P. (2012), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Chalfen R. (2011), Differentiating Practices of Participatory Visual Media Production, [w:] The SAGE Handbook of Visual Research Methods, red. E. Margolis, L. Pauwels, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Dehli, Singapore.
 • Drozdowski R. (2006), Fotografia jako dokument osobisty, [w:] Co widać?, red. J. Kaczmarek, M. Krajewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Drozdowski R., Frąckowiak M., Krajewski M., Rogowski Ł. (2012), Narzędziownia. Jak badaliśmy (niewidzialne) miasto, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa.
 • Jeffrey I. (2008), Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii, Universitas, Kraków.
 • Krajewski M. (2012), Niewidzialne miasto, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa.
 • Mirzoeff N. (1998), What is Visual Culture?, [w:] Visual Culture Reader, red. N. Mirzoeff, Routledge, London, New York.
 • Olechnicki K. (2003), Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Pauwels L. (2011), An Integrated Conceptual Framework for Visual Social Research, [w:] The SAGE Handbook of Visual Research Methods, red. E. Margolis, L. Pauwels, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Dehli, Singapore.
 • Rogowski Ł. (2010), Wizualna kompetencja społeczna jako przedmiot badań współczesnej socjologii, nieopublikowana praca doktorska, Poznań.
 • Rouillé A. (2007), Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Uniwersitas, Kraków.
 • Szacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa.
 • Tobis S. (red.) (2014), Z pogranicza, Czarnków, Drawsko.
 • Wołyński P. (red.) (2010), Formy zamieszkiwania. Domostwo w obrazach – poznaniaków portret własny, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa53b1e3-778c-40ba-ba1f-2974416e227c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.