Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 9(522) | 14–18)

Article title

KONCEPCJA PAŃSTWA JAKO PRACODAWCY OSTATNIEJ INSTANCJI W KONTEKŚCIE NOWOCZESNEJ TEORII PIENIĄDZA

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
THE CONCEPT OF STATE AS EMPLOYER OF LAST RESORT IN THE CONTEXT OF MODERN MONEY THEORY

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Koncepcja państwa jako pracodawcy ostatniej instancji (Employer of Last Resort — ELR) jest na tyle powiązana z nowoczesną teorią pieniądza (Modern Money Theory — MMT), że mogą one stanowić dwa filary jednej idei. MMT ma zapewnić finansową wykonalność ELR, a ELR ma wspomóc stabilność cen w ramach MMT, dzięki ustanowieniu poziomu płacy w tym programie jako najważniejszej ceny w całej piramidzie cen w gospodarce. ELR wspierane przez MMT ma umożliwić uzyskanie społecznego celu pełnego zatrudnienia z równoczesnym zapewnieniem stabilności siły nabywczej waluty krajowej. Wiele szczegółowych założeń ELR i MMT wzbudza duże kontrowersje w świecie naukowym, nawet wewnątrz nurtu neokeynesowskiego, do którego te idee przynależą. Siła kontrowersji wydaje się rosnąć wraz ze zdobywaniem wpływów politycznych przez przedstawicieli ELR i MMT. Są to jednak koncepcje silnie ukształtowane przez specyfikę gospodarczospołeczną Stanów Zjednoczonych i przez to napotykające bardzo wiele systemowych przeszkód implementacyjnych zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej.
EN
The concept of the Employer of Last Resort (ELR) is so strongly bound up with the Modern Money Theory (MMT) that they can be treated as two pillars of the single idea. The MMT has to provide financial feasibility of ELR, and ELR is designed to support price stability within MMT by setting ELR wage level as the most important price in the whole pyramid of prices in the economy. ELR supported by MMT is to enable social objective of full employment and in the same time to ensure stability of purchasing power of the national currency. Numerous detailed assumptions ELR and MMT give rise to controversy within scientific world, even inside neokeynesian school to which these ideas belong. The power of controversy seems to grow along with acquiring of political influence by representatives of ELR and MMT. But these concepts are strongly shaped by economic and social characteristics of the United States and because of that it faces a lot of systemic obstacles in case of an attempt to implement them both in Poland and in another countries of the European Union.

Year

Volume

44

Issue

Pages

14–18)

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Bell S., Wray L.R. (2002–2003), Fiscal Effects on Reserves and the Independence of the Fed, „Journal of Post Keynesian Economics”, Vol. 25(2), p. 264–265.
 • Fullwiler S. (2012), The Costs and Benefits of a Job Guarantee: Estimates from a Multi-Country Econometric Model, SSRN May, http:// ssrn.com/abstract=2194960, p. 5 [dostęp 15.08.2016].
 • Fullwiler S., Kelton S., Wray L.R. (2012), Modern Money The­ory: A Response to Critics, w: Modern Monetary Theory: A Debate, Political Economy Research Institute, University of Massachusetts Amherst, Working Paper Series No 279, January, p. 17.
 • Huber J. (2014), Modern Money Theory and New Currency Theory. A comparative discussion, including an assessment of their relevance to monetary reform, „Real-World Economics Review”, Issue No. 66, p. 54.
 • Huterski R. (2014), Nowoczesna teoria pieniądza a przypadek Polski, w: R.W Ciborowski et al. (red.), Gospodarka, społeczeństwo, finanse w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989–2014, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 235.
 • Juniper J., Sharpe T.P., Watts M.J. (2014), Modern monetary theory: contributions and critics, „Journal of Post Keynesian Economics”, Vol. 37, No. 2, p. 284, 291.
 • Lavoie M. (2013), The monetary and fiscal nexus of neochartalism: A friendly critical look, „Journal of Economic Issues”, Vol. 47, No. 1, p. 4, 9, 13.
 • Mitchell W., Wray L.R. (2005), In Defense of Employer of Last Resort: a response to Malcolm Sawyer, „Journal of Economic Issues”, Vol. XXXIX, No. 1, p. 236, 239.
 • Mosler W. (1997–1998), Full Employment and Price Stability, „Journal of Post Keynesian Economics”, Vol. 20(2), p. 175.
 • Roche C.O. (2013), A Critique of Modern Monetary Theory (MMT), Pragmatic Capitalism, November, http://pragcap.com/wp-content/ uploads/2014/03/Critique-of-Modern-Monetary-Theory.pdf, p. 18 [dostęp 27.08.2016].
 • Sawyer M. (2003), Employer of Last Resort: Could It Deliver Full Employment and Price Stability?, „Journal of Economic Issues”, Vol. 37 (4), p. 881, 884.
 • Tcherneva P. (2005), The Nature, Origins, and Role of Money: Broad and Specific Propositions and Their Implications for Policy, University of Missouri-Kansas City, Working Paper No. 46, p. 12.
 • Wisman J.D., Pacitti A. (2014), Ending the Unemployment Crisis with Guaranteed Employment and Retraining, „Journal of Economic Issues”, Vol. XLVIII, No. 3.
 • Wray L.R. (1998), Zero unemployment and stable prices, „Journal of Economic Issues”, Vol. 32, No. 2.
 • Wray L.R. (2002), State money, „International Journal of Political Economy”, Vol. 32(3), Fall.
 • Wray L.R., Pigeon M.-A. (2000), Can a Rising Tide Raise All Boats? Evidence from the Clinton-Era Expansion, „Journal of Economic Issues”, Vol. 34, No. 4.
 • STRONY INTERNETOWE
 • Forbes (2015), http://www.forbes.com/sites/timworstall/2015/01/12/watch-out-mmts-about-as-bernie-sanders-hires-stephanie-kelton/#21f8e5304709 [dostęp 27.08.2016].
 • Krytyka Polityczna (2014), http://www.krytykapolityczna.pl/instytut/profjan-toporowski-post-keynesian-monetary-theory-and-global-financial-system [dostęp 15.08.2016].
 • Levy Economics Institute (2016), http://www.levyinstitute.org/scholars/stephanie-a-kelton [dostęp 28.08.2016].
 • Nowoczesna Teoria Pieniądza MMT (2014), http://modernmoneytheory.blox.pl/tagi_b/588822/warren-mosler-w-polsce.html [dostęp 15.08.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fa629d96-5594-4a9b-bfc8-cecea542af21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.