PL EN


Journal
2016 | 3 | 266 + 277
Article title

Changes in motor development in infants participating in rehabilitation based on Vojta method

Content
Title variants
PL
Zmiany w rozwoju motorycznym niemowląt rehabilitowanych metodą Vojty
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Vojta therapy is designed to foster beneficial change in neurophysiology of children at risk of developmental disorders. Because of its specific diagnostic and therapeutic aspects it is possible to use the method in early therapy supporting development. Purpose: Assessment of changes in motor development of infants, classified in the risk group and receiving treatment based on Vojta method. Identifying relationship between therapy effects and age at the start as well as duration of therapy. Material and method: The study was performed in a group of 62 infants, including 46 who at the time of the study were less than 6 months old (group I), and 16 who were less than 12 months old (group II). The inclusion criteria were: age below 1 year, existing motor development deficits, risk factors in pregnancy and during childbirth, and participation in rehabilitation based on Vojta therapy, as a leading method. The study was carried out with the use of child health cards and assessment tool developed by G. Banaszek. Results: After 6 months of therapy, 73% of the infants with motor development deficits improved significantly, while out of 60% of the children with abnormal postural reactions, only 16% showed no improvement. Better progress was achieved by the children who started rehabilitation before 6 months of age. Conclusions: Effectiveness of children’s rehabilitation depends on therapy duration and the age at which the treatment starts.
PL
Wstęp: Metoda Vojty jest jedną z metod usprawniania neurofizjologicznego dzieci zagrożonych zaburzeniem prawidłowego rozwoju. Metoda pozwala zarówno na ocenę stanu neurologicznego, jak również na wcześnie podjętą terapię. Cel pracy: Zbadanie zmian zachodzących w rozwoju motorycznym niemowląt z grupy ryzyka, rehabilitowanych metodą Vojty. Wykazanie zależności pomiędzy efektami terapii a czasem rozpoczęcia i trwania rehabilitacji. Materiał i metody: Badaniu i analizie poddanych zostało 62 niemowląt, w tym 46 rehabilitowanych w momencie badania krócej niż 6 miesięcy (grupa I), oraz 16 krócej niż 12 miesięcy (grupa II). Kryterium włączenia stanowił wiek do 1 roku życia, obecność odchyleń od normy w rozwoju motorycznym, obciążenie wywiadu z okresu ciążowo- porodowego oraz uczęszczanie na rehabilitację prowadzoną metodą Vojty, jako metoda wiodąca. Badania przeprowadzone zostały na podstawie kart zdrowia dziecka i kart arkuszu badania klinicznego G. Banaszek. Wyniki: Po 6-miesięcznej terapii u 73% niemowląt ze stwierdzonymi zaburzeniami rozwoju ruchowego zaobserwowano znaczną poprawę, natomiast z 60% dzieci o wysokiej ocenie nieprawidłowych reakcji posturalnych, tylko 16% nie wykazało poprawy. Lepsze rezultaty osiągały dzieci, u których rehabilitację rozpoczęto przed 6 miesiącem życia. Wnioski: Efektywność rehabilitacji dzieci jest zależna od czasu trwania rehabilitacji oraz od wieku rozpoczęcia usprawniania.
Journal
Year
Issue
3
Pages
266 + 277
Physical description
Contributors
  • Institute of Physiotherapy, Faculty of Medicine, University of Rzeszow
  • Institute of Physiotherapy, Faculty of Medicine, University of Rzeszow
  • Institute of Physiotherapy, Faculty of Medicine, University of Rzeszow
author
  • Institute of Physiotherapy, Faculty of Medicine, University of Rzeszow
  • Institute of Physiotherapy, Faculty of Medicine, University of Rzeszow
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa762df2-d324-413e-b055-c4cbcbc045bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.