PL EN


2015 | 18 | 1(37) | 5-40
Article title

Prasa harcerska w Polsce w latach 1911–1939 (szkic przeglądowy)

Content
Title variants
EN
Scout magazines in Poland in 1911–1939 (a review)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono powstanie i rozwój prasy skautowej i harcerskiej w latach 1911–1939, z pełniejszą analizą tytułów wydawanych w dwudziestoleciu międzywojennym. Poddano analizie 220 tytułów, uporządkowując ich powstanie w czterech okresach: 1911–1917, 1918–1925, 1926–1930, 1931–1939, wydawanych centralnie, przez zarządy oddziałów i chorągwie ZHP oraz hufce i drużyny harcerskie. Kilkanaście czasopism poddano krótkiej charakterystyce.
EN
The article recounts the beginnings and thedevelopment of Scout magazines in 1911–1939,with a more detailed analysis of the publicationsfrom the interwar period. The review coversa total of 220 publications grouped in foursections — 1911–1917, 1918–1925, 1926–1930,and 1931–1939 — and subdivided accordingto their rank, ie. issued by HQ of the PolishScout Movement (ZHP), its district and regionaldivisions, and, fi nally, various local groups. Somenotable magazines are analyzed briefly
Year
Volume
18
Issue
Pages
5-40
Physical description
Contributors
 • Polska Akademia Nauk. Komisja Prasoznawcza
References
 • Biczysko G. , Problematyka wychowania fizycznego i sportu na łamach prasy harcerskie w kraju i na ob-czyźnie w latach 1918–1939, [w:] Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie, red. W. Kukla, M. Miszczuk, Gorzów Wielkopolski 2003, s. 43–61.
 • Błażejewski W., Z dziejów harcerstwa polskiego (1910–1939), Warszawa 1985.
 • Białota M., Prasa Tarnowa, [w:] Tarnów, dzieje miasta i regionu, t. II: Czasy rozbiorów i Drugiej Rzeczypo-spolitej, pod red. F. Kiryka, Z. Ruty, Tarnów 1983.
 • Bogucki A., Sokolstwo — skauting. U źródeł genezy harcerstwa w Polsce, [w:] Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie…, s. 277–282.
 • Budzińska-Rutkowska J., „Czuj Duch”. Czasopismo harcerskie 1922–1926, 1932–1939, „Sprawozda-nie Komisji Historycznej”, Seria I : Monografie, z. 4, Poznań 1980.
 • Chałasiński J., Społeczeństwo i wychowanie, Warszawa 1969.
 • Chrosty J., Sylwetka monograficzna „Na Tropie”, [w:] Tradycje w współczesność ruchu młodzieżowego, zeszyt specjalny, seria prasoznawcza. Materiały z IV Ogólnopolskiego Seminarium Prasoznawczego. Postępowe nurty ruchu młodzieżowego i związana z nimi prasa w latach 1918–1939, Uniwersytet Śląski, Katowice 1982, s. 253–259.
 • Dołęgowska-Wysocka M., Plamy na lilijce. Spory światopoglądowe w ZHP, Kraków 1988.
 • Dziki S., Kłopoty typologiczne z czasopiśmiennictwem młodzieżowym i dziecięcym„Zeszyty Prasoznawcze” 1982, nr 3, s. 156–161.
 • Encyklopedia wiedzy o prasie, pod red. J. Maślanki, Wrocław 1978.
 • Faber-Chojnacka A., Czasopisma krakowskie dla dzieci i młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 1995.
 • Gaj J., Główne nurty ideowe w ZHP w latach 1918–1939, Warszawa 1966.
 • Garlicka A., Czasopisma filareckie 1909–1914, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1970, t. 9, z. 1, s. 57–75; z. 2, s. 197–226.
 • Grabowski S., Na przyszły pożytek. Z dziejów polskiej prasy dla dzieci 1821–1939, Pułtusk 2001.
 • Jarowiecki J., Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w dwudziestoleciu międzywojen-nym (1918–1945), [w:] Czasopisma dla dzieci i młodzieży. Cześć pierwsza: 1918–1945, Kraków 1990, s. 5–56.
 • Jarowiecki J., Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 r., Kraków–Wrocław 2008, s. 168–169; 281–292.
 • Kamiński A., Andrzej Małkowski, Warszawa 1983.
 • Katalog prasy PAR-a Polskiej Agencji Reklamowej Franciszka Krajny, Poznań 1921, 1928–1938/39.
 • Katalog prasy polskiej i obcej PAT, Warszawa 1933, 1934.
 • Katalog prasy RP, Biuro Ogłoszeń Larum, Warszawa 1936, 1938.
 • Katalog prasy skautowej, red. T. Piskorski, współpr. Wacław Błażejewski, materiały zebrał Józef Wnęk, War-szawa 1937.
 • Koźniewski K., Ognie i ogniska. Drogi i przemiany harcerstwa polskiego, Warszawa 1961.
 • Koźniewski K., I zawsze krzyż oksydowany. Refleksje nad historią harcerstwa w Polsce 1911–1986, Kraków 1990.
 • Książka harcerska 1910–1935. Katalog prasy harcerskiej, oprac. J. Lincel, Warszawa 1935.
 • Leksykon harcerstwa, pod red. Olgierda Fietkiewicza, Warszawa 1976.
 • Majka J., Kartki z historii i tradycji Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa 1971.
 • Miszczuk M., Geneza harcerstwa, Warszawa 1981.
 • Miszczuk M., Junactwo 1912–1917. Z zapomnianych kart pracy metodami skautowymi wśród młodzieży wiejskiej i proletariackiej, „Harcerstwo” 1981, nr 2, s. 25–37.
 • Miszczuk M., Prasa harcerska. Zarys historyczny 1911–1956, „Harcerstwo” 1979, nr 5, s. 19–24.
 • Miszczuk M., Spis tytułów prasy harcerskiej 1911–1939, Warszawa 1983.
 • Pierwszy polski spis gazet i czasopism Rzeczypospolitej Polskiej z dodatkiem prasy polskiej za granicą, Poznań 1922–1923; Urzędowy wykaz czasopism wydawanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Pietrzyk B., Wójcik W., Prasa harcerska w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Tradycje w współcze-sność ruchu młodzieżowego, zeszyt specjalny, seria prasoznawcza…, s. 200–215.
 • Płażewski J., Czoło harcerskiej kolumny, Warszawa 1935.
 • Sedlaczek S., Wytyczne metodyki harcerskiej, Warszawa 1931.
 • Sikorski E., Szkice z dziejów harcerstwa polskiego w latach 1911–1939, Warszawa 1988.
 • Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie, red. W. Kukla, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2003
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa779ad3-4cc8-40e6-b950-5e482d0568a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.