PL EN


2020 | 20 | 3 | 32-27
Article title

Karate agility: The new competition category for children’s physical development with very high test/re-test reliability

Content
Title variants
PL
Zręczność w karate: Nowa kategoria zawodów dla rozwoju fizycznego dzieci o bardzo wysokiej niezawodności testowania/ i powtórnego testowania
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background and Study Aim. Early specialisation does not guarantee later competitive success. Development of general motor skills appears to be the key factor in achieving maximum success in sports at an older age. To prevent burn-out and early specialisation, the Slovak Karate Union introduced a new competition discipline – the Karate Agility Course (KAC), where young karateka apply their fundamental motor skills. The aim of this research was to examine the reliability of the KAC as a new competition discipline for young karate athletes. Material and Methods. Forty four young national level karateka participated in the study: 28 males (age 9.1±1.8 y, body mass 40.0±12.4 kg) and 16 females (age 9.9±2.7 y, body mass 38.9±8.8 kg). All performed the KAC for both age categories twice: test and re-test sessions were carried out on separate occasions, 1 week apart. Results. Test and re-test results showed the KAC to be reliable. Net time and total time for 8-11 year old children did not display any difference between the test and the re-test. The SEM and ICC for both variables were <5% and >.90, respectively. The Bland and Altman analyses reported a mean difference (bias) ± the 95% limits of agreement. Conclusions. The study showed that the new KAC discipline, with effort patterns replicating karate combat demands, can be considered as a reliable, karate-specific field test for assessing karatekas’ physical performance.
PL
Tło i cel. Wczesna specjalizacja nie gwarantuje późniejszego suk- cesu w zawodach. Ogólny rozwój umiejętności motorycznych wydaje się być kluczowym czynnikiem w osiąganiu maksymalnych sukcesów w sporcie w starszym wieku. Aby zapobiec wypaleniu i wczesnej specjalizacji, Słowacki Związek Karate wprowadził nową dyscyplinę sportową pod nazwą Kurs Agility Karate (KAC), w której młodzi karatecy wykorzystują swoje podstawowe umiejętności ruchowe. Celem niniejszego badania było zbadanie wiarygodno-ści KAC-u, jako nowej dyscypliny zawodów dla młodych karate- ków. Materiały i metody. W badaniu wzięło udział 44 młodych kara- teków na poziomie krajowym: 28 mężczyzn (wiek 9,1±1,8 y, masa ciała 40,0±12,4 kg) i 16 kobiet (wiek 9,9±2,7 y, masa ciała 38,9±8,8 kg). Wszyscy wykonywali kurs KAC dla obu kategorii wiekowych dwukrotnie (sesje testowe i powtórne testy odbywały się w oddzielnych terminach, w odstępie 1 tygodnia). Wyniki. Wyniki testów i powtórnych testów wykazały, że KAC jest wiarygodny. Czas netto i czas całkowity dla dzieci w wieku 8-11 lat nie różnił się w przypadku testu i powtórnego testu. SEM i ICC dla obu zmiennych wynosiły odpowiednio <5% i >,90. Analizy Bland i Altman wykazały średnią różnicę (bias) ± 95% granicy porozumie- nia. Wnioski. Badanie wykazało, że nowa dyscyplina KAC, z wzor- cami wysiłku odtwarzającymi wymagania walki karate, może być uznana za wiarygodny, przeznaczony dla karate test terenowy do oceny sprawności fizycznej karateków.
Year
Volume
20
Issue
3
Pages
32-27
Physical description
Contributors
  • Comenius University, Bratislava (Słowacja)
author
  • Technical Commission, European Karate Federation
  • Comenius University, Bratislava (Słowacja)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa8080a3-fafb-43b6-9f72-3eaabffc8a69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.