PL EN


2020 | 2(157) | 29–58
Article title

Instytucja obywatelstwa w polskim i belgijskim porządku prawnym

Content
Title variants
EN
The institution of nationality under Polish and Belgian legal provisions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article examines the problem of the status of ‘nationality’ in light of consular experience gained at the Embassy of the Republic of Poland in Brussels. It is indisputable that the aforementioned issue is still evolving, in particular in the field of criteria required for acquiring a nationality. Among others, the article answers the question as to how this matter has been regulated in the Polish and Belgian legal orders from the time of creation of both these modern states until today. Furthermore, the article presents specific issues that consular officers encounter in their day-to-day work, the importance of nationality, its practical role in everyday life and the need to perform related administrative tasks, enabling the enjoyment of one’s civil rights in a given country.
Year
Issue
Pages
29–58
Physical description
Contributors
 • Mgr Ireneusz Bochenek, prawnik, politolog, urzędnik służby cywilnej, Ireneusz.Bochenek@kprm.gov.pl, https://orcid.org/0000-0003-0655-0698
References
 • Borowicz A., Argument interpretacyjny odwołujący się do woli rzeczywistego prawodawcy, ,,Studia Prawno-Ekonomiczne” 2009, t. LXXXIX.
 • Bożyk S., Pozycja ustrojowa Rady Państwa w Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r., ,,Miscellanea Historico-Iuridica” 2009, t. VIII, https://doi.org/10.15290/mhi.2009.08.10.
 • Caestecker F., Renauld B., Perrin N., Eggerickx T., Devenir Belge, Wolters Kluwer Belgium SA, Mechelen 2016.
 • Closset Ch.L., Renauld B., Traite de la nationalite en droit belge, Group Larcier S.A., <https://archief.brussel.be/Colossus/BulletinsCommunaux/Bulletins/Documents/Bxl_1913_Tome_ II1_Part_1.pdf>.
 • Czarny P., uwagi do art. 144, [w:] P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, P. Tuleja Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 • Dalby S., Globalization, geography and environmental security, [w:] Globalization: Theory and Practice, second edition, red. E. Kofman, G. Youngs, Continuum, London 2003.
 • Dąbrowski M., Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 2 kwietnia 2009 r. — wybrane problemy, ,,Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 4, https://doi.org/10.15804/ppk.2012.04.04.
 • de Jonghe D., Doutrepont M., Obtention de la nationalité et volonté d’intégration, Courrier hebdomadaire du CRISP n° 2152-2153, Bruxelles 2012, <https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2012-27-page-1.htm>, https://doi.org/10.3917/cris.2152.0005.
 • Górny A., Koryś P., Obywatelstwo wielokrotnego wyboru: interdyscyplinarne ujęcie kwestii podwójnego obywatelstwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa 2007.
 • Granat M., Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Harasiumiuk D.E., Obywatelstwo UE — element tożsamości narodowej, europejskiej, czy jedynie dodatkowy status obywateli państw członkowskich, ,,Ius Novum” 2017, z. 3.
 • Jagielski J., Obywatelstwo polskie: zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1998.
 • Jagielski J., Z problematyki obywatelstwa oraz prawa o obywatelstwie polskim (kila refleksji na kanwie nowej ustawy o obywatelstwie polskim), [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009
 • Kantor-Kozdrowicki P., Racjonalność prawodawcy jako paradygmat nauk prawnych, ,,Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2018, t. 7.
 • Konstytucja Królestwa Belgii, red. W. Skrzydło, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010.
 • Lambert P.-Y., La participation politique des allochtones en Belgique — Historique et situation bruxelloise, Academia-Bruylant, Sybidi Papers, Louvain-la-Neuve 1999.
 • Leraczyk I., Wójcik B., Zaprzaluk A., Sieniow T., Nabywanie obywatelstwa polskiego, Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Lublin 2013.
 • Louis B., La loi du 1er mars 2000 révolutionne «par défaut» l’acquisition de la nationalité belge, ,,L’Année sociale” 2000, <http://www.ulb.ac.be/socio/germe/documentsenligne/2lou00.pdf>.
 • Malec D., Obywatelstwo państwa polskiego w świetle orzecznictwa Najwyższego Trybunału Administracyjnego 1922–1939, ,,Miscellanea Historico-Iuridica” 2015, t. XIV, https://doi.org/10.15290/mhi.2015.14.02.04.
 • Mcgrew A., Globalization and global politics, [w:] The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, red. J. Baylis, S. Smith, P. Owens, Oxford University Press, Oxford 2011.
 • Mielnik B., Obywatelstwo Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Mouton O., Belgique, un état d’esprit, Racine, Bruxelles 2001.
 • Panek M.A., Dokonywanie czynności notarialnych przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie bezpieczeństwa prawnej obywateli, ,,Zeszyty Prawnicze” 2019, nr 3, https://doi.org/10.31268/zpbas.2019.42.
 • Pudzianowska D., Obywatelstwo w procesie zmian, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 • Rajski J., Nowa ustawa o obywatelstwie polskim, ,,Palestra” 1962, nr 6
 • Ramus W., Instytucje prawa o obywatelstwie polskim, PWN, Warszawa 1980.
 • Rea A., Bietlot M., Les changements du Code de la nationalité en Belgique. De la peur de l’étranger à son inclusion sous condition, 2006, <https://www.academia.edu/33315176/Les_changements_du_Code_de_la_nationalité_en_Belgique._De_la_peur_de_l_étranger_à_son_inclusion_sous_condition>.
 • Rzenno N., Podstawy prawne decyzji w przedmiocie obywatelstwa polskiego. Analiza prawnoporównawcza przepisów obowiązujących od II Rzeczpospolitej do współczesności, ,,Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2016, t. XIX.
 • Szenkowski D., Pluralizm wartości a wola i racjonalność ustawodawcy — konflikt aksjologiczny w systemie i stosowaniu prawa, ,,Dialogi Polityczne” 2010, nr 13, https://doi.org/10.12775/dp.2010.012.
 • Trzciński K., Obywatelstwo w Europie. Z dziejów idei i instytucji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 • Tuleja P., uwagi do art. 34, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 • Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 2 kwietnia 2009 r. — wybrane problemy, ,,Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 4, https://doi.org/10.15804/ppk.2012.04.04.
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego, Dz.U. z 1920 r. nr 7, poz. 44.
 • Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1921 r. nr 44, poz. 267.
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim, Dz.U. z 1951 r. nr 4, poz. 25.
 • Ustawa z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych, Dz.U. z 1958 r. nr 5, poz. 16.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim, Dz.U. z 1962 r. nr 10, poz. 49.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. z 2015 r. poz. 208 z późn. zm.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1118.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, Dz.U. z 2006 r. nr 143 poz. 1027 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, Dz.U. z 2012 r. poz. 161 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, Dz.U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz.U. z 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, Dz.U. 2014 poz. 1741.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. — Prawo konsularne, Dz.U. z 2015 r. poz. 1274.
 • Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych sporządzona z 24 kwietnia 1963 r., Dz.U. z 1982 r. nr 13, poz. 98.
 • Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii z 11 lutego 1972 r., podpisana w Warszawie, Dz.U. z 1974 r. nr 3, poz. 18.
 • Code Civil, 21 mars 1804, Moniteur belge du 03-09-1807, nr 804032150.
 • Texte initial de la Constitution Belge du 7 fevrier 1831, telle que promulguee par le Congres National, <https://unionisme.be/Constitution.htm>.
 • La loi du 15 août 1881 accordant la qualité de Belges aux enfants nés en Belgique de parents légalement inconnus, Moniteur belge du 18 août 1881, nr 220.
 • Texte de la Charte Coloniale de 1908, <https://www.droitcongolais.info/files/1.02.-Charte-coloniale-de-1908.pdf>.
 • La loi du 8 juin 1909 sur l’acquisition et la perte de la nationalité, Moniteur belge du 17 juin 1909, nr 168.
 • Bulletin Communal, annee 1913, Ville de Bruxelles, <https://archief.brussel.be/Colossus/BulletinsCommunaux/Bulletins/Documents/Bxl_1913_Tome_II1_Part_1.pdf>.
 • La loi du 15 mai 1922 sur l’acquisition et la perte de la nationalité, Moniteur belge du 25 mai 1922.
 • Objectifs et dispositions clés de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides <https://www.unhcr.org/fr/protection/statelessness/4b151cfd0/objectifs-dispositions-cles-convention-1954-relative-statut-apatrides.html>.
 • Arrêté royal sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 8 octobre 1981, Moniteur belge du 27-10-1981, nr 1981001949, s. 13740.
 • Code de la nationalité belge, 28 juin 1984, Moniteur belge du 12-07-1984, nr 1984900065, s. 10100.
 • La loi modifiant le Code de la nationalité belge et les articles 569 et 628 du Code judiciaire de 13 juin 1991, Moniteur belge du 03-09-1991, nr 991010036, s. 19071.
 • Loi modifiant le Code de la nationalité belge et les lois relatives à la naturalisation de 6 aout 1993, Moniteur belge du 23-09-1993, nr 1993009816, s. 21057.
 • Arreté royal déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs a joindre a la demande [de naturalisation et a la déclaration de nationalité belge], et fixant la date de l’entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge du 13 décembre 1995, Moniteur belge, Dossier, nr 1995-12-13/30.
 • Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation du 22 décembre 1998, Moniteur belge du 06-03-1999, nr 1999009060, s. 7265.
 • La loi portant des dispositions fiscales et diverses z 24 décembre 1999, Moniteur belge du 31-12-1999, nr 1999003672, s. 50372.
 • La loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge, 1er mars 2000, Moniteur belge du 06-04-2000, nr 2000009343, s. 10829
 • La loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration de 4 décembre 2012, Art. 4, Moniteur belge du 14-12-2012, nr 2012009519, s. 79998.
 • Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges du 18 juin 2018. Moniteur belge du 02-07-2018, nr 2018012858, s. 53455.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 maja 2007 r., sygn. akt I OSK 947/06, LEX nr 506956.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 grudnia 2010 r., sygn. akt II OSK 231/10, LEX nr 1251925.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 stycznia 2012 r., sygn. akt Kp 5/09, Legalis nr 447173.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 maja 2012 r., sygn. akt II OSK 1902/11, Legalis nr 1938438.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie z 3 lipca 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 724/13, Legalis nr 773344.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Krakowie z 7 października 2015 r., sygn. akt III SA/Kr 440/15, Legalis nr 1372444.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Poznaniu z 5 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SA/Po 1169/17, Legalis nr 1761153.
 • Cour Constitutionel, Extrait de l’arrêt n° 16/2018 du 7 février 2018, Numéro du rôle: 6563, Publié le: 2018-05-29, nr 2018201867.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa8b60bd-d289-464d-b873-2d7bc9df1a7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.