PL EN


2015 | 2 (780) | 31-45
Article title

Udział klienta w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa

Title variants
EN
The Customer Participation In Improving the Company’s Value Chain
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki tworzenia łańcucha wartości przedsiębiorstwa z punktu widzenia klienta i ukazanie zakresu wykorzystania wiedzy o kliencie dla potrzeb podejmowania decyzji związanej z wyborem kierunku efektywnego doskonalenia struktury łańcucha wartości przedsiębiorstwa. Przeprowadzona analiza literatury przedmiotu pozwoliła objaśnić podstawowe terminy: wartość dla klienta oraz łańcuch wartości. Ponadto w artykule zaprezentowano miejsce klienta w tworzeniu systemu wartości oraz kierunki poszukiwania zmian w strukturze łańcucha wartości przedsiębiorstwa. Artykuł ten posiada nie tylko walory teoretyczne, ale także empiryczne. Przedstawiono w nim bowiem fragmenty wyników badań empirycznych zrealizowanych wśród przedsiębiorstw produkcyjnych funkcjonujących na terenie Polski. Badania miały na celu ustalenie m.in.: znaczenia parametrów oferty produktowej dla klientów, kierunku i zakresu wprowadzanych zmian w strukturze wewnętrznego łańcucha wartości przedsiębiorstw pod wpływem opinii klientów, częstotliwości i sposobu wykorzystania wyników dokonywanej analizy preferencji i potrzeb klientów, wskazania procesów, w których aktywnie uczestniczy klient w tworzeniu wartości dodanej oraz rodzaju korzyści osiąganych przez przedsiębiorstwa z tytułu tworzenia dobrych relacji z klientami. Wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród kierownictwa potwierdzają, iż identyfikowanie wartości dla klienta jest istotnym procesem pozwalającym na skonfigurowanie efektywnego łańcucha wartości przedsiębiorstwa. Otwartość przedsiębiorstw na zmiany i zdolność ciągłego dostosowywania ich działań do warunków otoczenia wymaga dostrzegania i odpowiadania na potrzeby klientów poprzez tworzenie dla nich nowych wartości.
EN
The purpose of this article is to present issues concerning creation of the value chain from the customer’s perspective and show the scope of using knowledge about customer for needs of decision-making regarding the choice of the effective improvement of the enterprise value chain structure. The conducted analysis of the literature allowed to explain basic terms in the article such as value for the customer and value chain. Moreover, in the article has been presented the position of the customer in creation of the value chain and directions of seeking changes in the enterprise value chain structure. This article has both theoretical and empirical values. There has been presented fragments of empirical research results conducted among managerial staff of manufacturing enterprises functioning in Poland. The aim of the research was to determine, inter alia, the significance of parameters of product offer for customers, the direction and scope of changes in the internal structure of the enterprise value chain under the influence of customers’ opinions, the frequency and the way of using results of conducted analysis of customers preferences and needs, the identification of processes in which the customer actively participates in creating the value-added, and the kind of benefits acquired by enterprises due to maintaining good relationships with customers. The results obtained on the basis of surveys conducted among managerial staff confirm that identifying the value for customer is a crucial process which allows to configure the enterprise value chain in an effective way. The enterprises openness to changes and the ability of continuous adapting their activities to the environmental conditions requires recognising and responding to customers’ needs by creating new values for them.
Contributors
  • dr Jolanta Walas- Trębacz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa9af0fe-300e-43a7-b6a4-7fa9e83428a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.