Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 8(521) | 1

Article title

OD REDAKTORÓW TEMATYCZNYCH NUMERU

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Numer „Polityki Społecznej”, który trzymają Państwo w rękach, jest poświęcony wybranym problemom pracy i polityki społecznej. Wszyscy autorzy związani są z poznańskim ośrodkiem badań nad polityką społeczną. W tekście, który można traktować jako wprowadzenie do tematyki numeru, Jan Szambelańczyk syntetycznie charakteryzuje tradycję i wyróżniki badań nad polityką społeczną, prowadzonych w poznańskich uczelniach, szczególnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Cechy poznańskiego podejścia to przede wszystkim: analiza polityki społecznej głównie na gruncie ekonomii, akcentowanie aspektów ekonomicznych problemów społecznych, wiązanie polityki społecznej z pracą oraz łączenie badań naukowych z działalnością praktyczną. I właśnie te cechy stanowiły główne kryterium wyboru tekstów do tego numeru „Polityki Społecznej”. Józef Orczyk analizuje współczesne przemiany pracy, akcentując rosnącą elastyczność organizacji i indywidualizację pracy. Autor wskazuje na konieczność poszukiwania nowej równowagi między prawami jednostki wynikającymi z jej pracy a zabezpieczeniem standardu życia i solidarnością społeczną. Maciej Żukowski prezentuje politykę społeczną w Polsce na tle całej Unii Europejskiej przez wydatki socjalne i ich wybrane efekty. Autor wskazuje, że w stosunku do poziomu rozwoju poziom wydatków socjalnych w Polsce jest zbliżony do wielu zamożniejszych państw UE, a wydatki są silnie zorientowane na najstarszą część społeczeństwa. W latach 2005–2015 zmniejszyła się w Polsce zarówno skala zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak i nierówności dochodowych. Joanna Ratajczak dokonuje przeglądu literatury na temat równości, jako wartości instrumentalnej sprawiedliwości społecznej, w systemach emerytalnych. Autorka rozważa, kto jest podmiotem równości, co jest pożądanym dobrem redystrybucji, jakie są kryteria podziału pożądanego dobra oraz jaki jest czas referencyjny. Problematyki zabezpieczenia emerytalnego dotyczy także artykuł Marka Szczepańskiego. Autor wskazuje rezultaty zastosowania ekonomii behawioralnej przy reformowaniu zakładowych systemów emerytalnych w Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii. Na podstawie analizy formułuje rekomendacje odnośnie do zastosowania podobnych rozwiązań w Polsce. Wskazuje także na pewne zagrożenia związane z wykorzystaniem ekonomii behawioralnej w reformowaniu systemów emerytalnych. Paweł Łuczak analizuje dane indywidualne pochodzące z Diagnozy Społecznej z 2015 r., aby określić główne cechy społeczno-demograficzne osób sprawujących opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Wyniki analizy wskazują, że wśród opiekunów nieformalnych powszechne jest wcześniejsze przechodzenie na emeryturę, a tylko około jedna trzecia opiekunów jest aktywna zawodowo. Celem artykułu Piotra Michonia jest zbadanie, na podstawie danych z Diagnozy Społecznej z 2015 r., jak doświadczanie bezrobocia wpływa na różne wymiary subiektywnego dobrostanu młodych osób w Polsce. Wyniki badania wskazują, że bezrobocie oddziałuje negatywnie na ocenę sytuacji finansowej, relacje z przyjaciółmi, samoocenę, witalność, ocenę perspektyw na przyszłość oraz zadowolenie ze spędzania czasu wolnego.

Keywords

Year

Volume

44

Issue

Pages

1

Physical description

Contributors

author
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-faa05c8b-1227-4741-9ff7-4e52a0be7477
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.