PL EN


Journal
2015 | 1-2 | 53-86
Article title

Kultura a konsumpcja. Wpływ wzrostu gospodarczego na społeczeństwa państw BRICS

Authors
Content
Title variants
EN
Culture and consumption. Influence of economic growth on societies of BRICS states
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the last three decades huge socio-economic changes have occurred in the world. Only in BRICS hundreds of millions of people have significantly improved their financial status, going from satisfying only basic existential needs to meeting these more complex, requiring more financial resources. Existential changes have an impact on society, in this case on the BRICS countries which evolve like Europe and the US, also in the cultural sphere. The aim of this article is to show the impact of economic growth of BRICS, especially in the years 1990–2010, on cultural changes in these societies. The analysis was conducted based on the dimensions of culture developed by Geert Hofstede and his successors. The intent is to verify the assumption that with the increase in GDP per capita the existing model of culture changes in the direction of the global unification. Expansion of the middle class leads to the individualization of society, increase in self-reliance and self-awareness. Society in each country as well as national culture evolve at their own pace and scope. Globalization and digitization in the 21st century, supported by social changes connected with the increase of income of the population lead to the modification of external culture.
PL
W ostatnich trzech dziesięcioleciach na świecie zaszły diametralne zmiany społeczno-gospodarcze. Tylko w BRICS setki milionów ludzi istotnie poprawiło swój status materialny, przechodząc z obszaru zaspokajania jedynie podstawowych, egzystencjalnych potrzeb do realizacji tych bardziej złożonych, wymagających większych zasobów finansowych. Zmiany egzystencjalne wpływają na społeczeństwa, w tym wypadku na kraje BRICS, które na wzór Europy i USA ewoluują, również w sferze kulturowej. Celem artykułu jest ukazanie wpływu wzrostu gospodarczego, który był udziałem BRICS szczególnie w latach 1990–2010 na zmiany kulturowe w tych społeczeństwach. Analizę przeprowadzono na bazie wymiarów kultury stworzonych przez Geerta Hofstedego i jego następców. Zamiarem autora jest zweryfikowanie założenia, iż wraz ze wzrostem PKB per capita ulega zmianie dotychczasowy model kulturowy w kierunku jego globalnej unifikacji. Powiększanie się klasy średniej prowadzi do indywidualizacji społeczeństwa, wzrostu samodzielności i samoświadomości. Społeczeństwo każdego z państw, kultura narodowa, ewoluuje we własnym tempie i zakresie. Globalizacja i cyfryzacja w XXI wieku, poparte przemianami społecznymi połączonymi ze wzrostem dochodów ludności prowadzą do modyfikacji kultury zewnętrznej.
Journal
Year
Issue
1-2
Pages
53-86
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek, Wydawnictwo Universatis, Kraków 2005.
 • Bramke A., Myśl Socjaldemokratyczna, nr 4, 2001.
 • Bronisz U., Metody badania konkurencyjności regionów, PAN, Warszawa 2013.
 • Burszta W.J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 1998.
 • Cimek G., BRICS – w kierunku nowego reformizmu w polityce międzynarodowej, „Konteksty Społeczne” Tom 1., 1/2013.
 • Herder J.G., Myśli z filozofii dziejów t.1, przekład: Gałecki J., Wydawnictwo PWN, 1962.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, przekł. Durska M., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Jawłowska A., Nowe regionalizmy w Polsce, [w:] Kempny M., Woroniecka G. (red.), Wymiary globalizacji kulturowej. Wyzwania badawcze, Wydawnictwo WSIiE TWP, Olsztyn 2003.
 • Kranz-Szurek M., Kultura lokalna a globalizacja kulturowa, „Roczniki Nauk Społecznych”, Tom 4(40), numer 2, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.
 • Kuźniar R., Globalizacja, geopolityka, polityka zagraniczna, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1, 2000.
 • Magier M., Modne słowo „globalizacja”. Krytyczny przegląd definicji, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, nr 21, 2009.
 • Magoska M., Media – władza – prawo, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • McLuhan M., The Gutenberg Galaxy, University of Toronto Press, Toronto 1962.
 • O'Neill J., Building Better Global Economic BRICs, Goldman Sachs Global Economics Paper No: 66, November 2001.
 • Smolaga L., Szyjko C., Globalne i regionalne problemy współczesności, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2014.
 • Sójka J., Pojęcie kultury w teorii zarządzania, [w:] Banach W. (red.), Wzory kultury gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014.
 • Trompenaars F., Hampden-Turner C., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, przekł. B. Nawrot, Oficyna Wydawnicza PWN, Warszawa 2002.
 • Truslow A.J., The Epic of America, Little, Brown, and Co., first publish in 1931, Simon Publications 2001.
 • Waligóra K., Co oznacza słowo „nie”? Różnice kulturowe a negocjacje międzynarodowe, [w:] Gaszewska W., Stępień E. (red.), Wpływ różnic rozwojowych na międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Piktor, Łódź 2010,
 • Waligóra K., Kraje BRIC potęgi gospodarcze XXI wieku, [w:] Bocian A.F. (red.), Ekonomia – Polityka – Etyka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Waligóra K., Światowy kryzys gospodarczy początku XXI wieku – „New Deal” wg BRICS, [w:] Bocian A.F. (red.), Globalizacja – Polityka – Etyka, pod red. A.F. Bociana, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.
 • Wilson D., Purushothaman R., Dreaming With BRICs: The Path to 2050, Goldman Sachs Global Economics Paper No: 99, October 2003.
 • Center for Knowledge Societies, Emerging Economy Report, dostęp online, tytuł dostępu: http://cks.in/portfolio-item/emerging-economy-report/, (Dostęp: 15.06.2015 r.).
 • Fischer J., Siódemka traci znaczenie, dokument elektroniczny, tytuł dostępu: http://www.project-syndicate.pl/artykul/siodemka-traci-znaczenie,1753.html, (Dostęp: 26 czerwca 2015 r.).
 • Global Bank, Data: Countries and Economies, dostęp online, tytuł dostępu: http://data.worldbank.org/country, (Dostęp: 02.06.2015 r.).
 • Oficjalna strona internetowa fundacji Profesora Geerta Hofstedego, dokument elektroniczny, tytuł dostępu: http://geert-hofstede.com, (Dostęp: 14 czerwca 2015 r.).
 • Prywatna strona Profesora Geert’a Hofstede’go, dokument elektroniczny, tytuł dostępu: http://www.geerthofstede.nl/dimensions-of-national-cultures, (Dostęp: 15 czerwca 2015 r.).
 • Prywatna strona Profesora Geert’a Hofstede’go – dane statystyczne, dokument elektroniczny, tytuł dostępu: http://geerthofstede.eu/vsm-08, (Dostęp: 15 czerwca 2015 r.).
 • Tharoor S., BRICS na poważnie, dokument elektroniczny, tytuł dostępu: http://www.project-syndicate.pl/artykul/brics-na-powaznie,1747.html, (Dostęp: 26 czerwca 2015 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fab13e4a-bdd3-4049-985d-7a6f4b3e38db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.