PL EN


2017 | 16 | 3 | 69-84
Article title

Wychowanie fizyczne i sport w Równem i w powiecie rówieńskim w latach 1921–1939. Zarys problematyki

Content
Title variants
EN
Physical Education and Sport in Rivne and Rivne County in the years 1921–1939. Outline of the Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Powiat rówieński w 1921 r. wszedł w skład województwa wołyńskiego II Rzeczypospolitej Polskiej. Z części gmin powiatu rówieńskiego, 1 stycznia 1925 r. utworzono powiat kostopolski. Znaczącą większość powiatu stanowiła ludność ukraińska. Drugą i trzecią grupę narodowościową stanowiła społeczność polska i żydowska. Powiat rówieński zamieszkiwały także inne społeczności, m.in.: czeska, niemiecka i rosyjska. W latach 1921–1939 nastąpił rozwój wychowania fizycznego i sportu w Równem i w powiecie rówieńskim, m.in. w kwestii infrastruktury sportowej, jak również kształcenia kadr dla potrzeb wychowania fizycznego i sportu. Dużą rolę w rozwoju aktywności fizycznej odegrały organizacje i towarzystwa młodzieżowe i społeczne, m.in.: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Wołyński Związek Młodzieży Wiejskiej i Związek Strzelecki. Znaczącą rolę w działalności sportowej odegrały kluby sportowe. Rozwojowi aktywności sportowej sprzyjały powstające na Wołyniu struktury sportu, m.in. okręgowe związki sportowe, mające siedzibę w Równem. Wychowanie fizyczne i sport realizowane były wśród ludności ukraińskiej – na Wołyniu działalność zaznaczyły organizacje „Płast” i „Junak”.
EN
In 1921 Rivne county became a part of Volhynian province of the second Polish Republic. Some communes of the Rivne county were on 1 January 1925 made into Kostopil county. A significant majority of the county was the Ukrainian population. The second and third national group was composed of Polish and Jewish communities. Rivne county was also inhabited by other communities including Czech, German and Russian ones. The years 1921–1939 saw the development of physical education and sport in Rivne and Rivne county, among others of sports infrastructure as well as training of personnel for physical education and sport. An important role in the development of physical activity was played by youth organizations and associations including: Gymnastic Society “Sokół” [“Falcon”], Volhynian Association of Rural Youth and Shooting Association. A significant role in sports activities was played by sports clubs. The sports structures established in Volyn, among others Rivne-based district sports associations, were conducive to the development of this field of physical culture. Physical education and sport were practised among the Ukrainian population, in Volyn such organizations as “Płast” and “Junak” stood out.
Contributors
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
author
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
author
 • Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku
References
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport łuczniczy kobiet w Polsce w latach 1925–1939, „Studia Humanistyczne” 2011, nr 11, s. 79–89.
 • Drozdek-Małolepsza T., Małolepszy E., Rozwój wychowania fizycznego i sportu w działalności Pocztowego Przysposobienia Wojskowego w latach 1933– 1939 (zarys problematyki), [w:] M. Wiśniewska (red.), Wojskowość – Bezpieczeństwo – Wychowanie. Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Wyszczelskiego w 70. rocznicę urodzin, t. 2, Siedlce 2012, s. 9–20.
 • Goksiński J., Klubowa historia polskiej piłki nożnej do 1939 r., t. 1: Regiony – branże – frekwencja, Warszawa 2012.
 • Małolepszy E., Sport na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w świetle czasopisma „Sport Polski” (1937–1939), [w:] K. Obodyński, P. Król, W. Bajorek (red.), Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej, Rzeszów 2012, s. 357–367.
 • Małolepszy E., Sport na kresach II Rzeczypospolitej w świetle czasopisma „Start. Wiadomości Sportowe” (1938–1939), „Studia Humanistyczne” 2011, nr 11, s. 91–101.
 • Małolepszy E., Wychowanie fizyczne i sport w działalności Związku Strzeleckiego na wsi w latach 1919–1939. Zarys problematyki, [w:] J. Urniaż (red.), Szkice z historii sportu i sprawności fizycznej, Olsztyn 2009, s. 65–76.
 • Małolepszy E., Wychowanie fizyczne i sport w województwie wołyńskim w latach 1921–1939 – zarys problematyki, [w:] R. Urban, L. Nowak, J. Eider (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 12 (1): Z dziejów kultury fizycznej w Polsce do 1945 r., Gorzów Wlkp. 2016, s. 331–346.
 • Małolepszy E., Wychowanie fizyczne i sport w działalności Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej w latach 1922–1939, „Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві”: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Луцьк 2016, №4 (36), c. 19–28.
 • Zaborniak S., Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868– 1939), Rzeszów 2007.
 • Вaцeвa O., Нapиcи з іcтopії зaхіднo-укpaїнcкoгo cпopтивнoгo pуху, Львив. Вільчковський Е., Вольчинський A., Козіброцький C., Стан фізичного виховання на Волині в 1920–1930 роках, Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. Ун т ім. Лесі Українки, Луцьк 2016, №4 (36), c. 11–18.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fac01955-55a9-4f95-abeb-52c418cb551f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.