PL EN


2018 | 1(6) | 58-74
Article title

Praca socjalna z osadzonymi w więzieniach – realne założenie czy mglisty postulat?

Content
Title variants
EN
Social work with prisoners – a real assumption or a postulate?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W obecnym polskim systemie pomocy społecznej i polityki penitencjarnej nie stworzono skutecznych i kompleksowych form wspierania więźniów odbywających wyroki pozbawienia wolności. Staje się to szczególnie zauważalne w kontekście licznych problemów, z jakimi zmagają się osadzeni. Można wśród nich wymienić śmierć bliskich osób (np. rodziców), rozpad rodziny, niechęć członków rodziny i przyjaciół do utrzymywania kontaktu z więźniem, złą kondycję psychiczną, poczucie bezradności, bierność, a także syndrom wyuczonej bezradności. Poważnym problemem w momencie opuszczenia zakładu karnego jest również zagrożenie bezdomnością, bezrobociem oraz ubóstwem. Obecnie te trudne sytuacje próbują rozwiązywać zawodowi kuratorzy sądowi. Ta instytucja jest jednakże niewydolna oraz nieefektywna. Pojawia się zatem potrzeba opracowania nowych, kompleksowych rozwiązań, które może zaoferować pomoc społeczna. Dzięki umiejscowieniu pracownika socjalnego w środowisku wychowawczym zakładu karnego i zastosowanii tzw. modelu pracy socjalnej z więźniami zaistniałaby możliwość wspierania osadzonych jeszcze w momencie odbywania kary pozbawienia wolności (w postaci działań bezpośrednich) oraz ich rodzin, przyjaciół, a także społeczności lokalnej, do której więzień po odbyciu kary powraca (działania pośrednie). Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych problemów osadzonych, aktualnej specyfiki oddziaływania zawodowych kuratorów sądowych oraz teoretycznego modelu pracy socjalnej z więźniami w środowisku zamkniętym i ich rodzinami, przyjaciółmi, znajomymi, a także społecznością lokalną w środowisku otwartym.
EN
In the current Polish system of social welfare and penitentiary policy, effective and comprehensive solutions that could support prisoners have yet to be created. This is particularly noticeable in relation to the numerous problems that the prisoners are forced to deal with. These include deaths of close relatives (eg. parents), family breakdown, reluctance to keep in contact with a prisoner, as previously declared by family members and friends, bad mental condition, feelings of helplessness, passivity, as well as helplessness syndrome. A serious problem at the time of being released from prison is also the threat of homelessness, unemployment and poverty. Currently,professional court probation officers are trying to solve these problematic situations. However, this institution is inefficient and ineffective. There is therefore a need for new, comprehensive solutions that can be offered by social assistance. By placing a social worker in a prison and applying the so-called The Social Work Model with prisoners better levels for support would be provided to prisoners even during the time of imprisonment (in the form of direct actions) and also to their families, friends, as well as the local community to which the discussed group would return (indirect actions). The aim of the article is to present selected problems of prisoners, current specifics of the impact of professional probation officers and the theoretical Social Work Model with prisoners in a closed environment and their families, friends, acquaintances and the local community in an open environment.
Year
Issue
Pages
58-74
Physical description
Contributors
 • Instytut Socjologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-001 Rzeszów, krzysztofjamrozy-ur@gmail.com
References
 • Bezdomność w województwie podkarpackim, 2014, http://www.rops.rzeszow.pl/dokumenty/badania/raporty/bezdomnosc.pdf (dostęp: 25.02.2018).
 • Dymanus A., 2014, Czy więzienie zmienia człowieka?, http://www.psychologia-spoleczna.pl/aktualnosci/1752-czy-wiezienie-zmienia-czlowieka.html (dostęp: 23.02.2018).
 • Garvin Ch.D., Seabury B.A., 1996, Działania interdyscyplinarne w pracy socjalnej, t. 1, Wyd. Interart, Warszawa.
 • Iwanowska A., 2013, Przygotowanie skazanych do życia na wolności w trybie art. 164 k.k.w., Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
 • Jaworska A., 2016, Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych, Wyd. Impuls, Kraków.
 • Kamiński T., 2000, Praca socjalna jako działalność zawodowa, „Seminare. Poszukiwania naukowe”, nr 16.
 • Konopczyński M., 2007, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa.
 • Kornaszewska-Polak M., 2016, Aktualne wyzwania stojące przed asystentami rodzin [w:] Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania, red. M. Kornaszewska-Polak, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec.
 • Krasiejko I., 2013, Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń.
 • Machel H., 2003, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacja, Wyd. Arche, Gdańsk.
 • Mirosław K., 2009, Aktywność zawodowa osadzonych kobiet drogą do wolności [w:] Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, red. F. Kozaczuk, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Niewiadomska I., 2007, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, Wyd. KUL, Lublin.
 • Połeć M., 2012, Transteoretyczny Model Zmiany – towarzysz Dialogu Motywującego [w:] Dialog motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii, red. J.M. Jaraczewska, I. Krasiejko, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń.
 • Praca socjalna w polityce i resocjalizacji penitencjarnej, http://jandezyderiuszpol.pl/publication /view/ praca-socjalna-w-polityce-i-resocjalizacji-penitencjarnej/ (dostęp: 21.02.2018).
 • Przybyliński S., 2012, Więźniowie niebezpieczni – ukryty świat penitencjarny, Wyd. Impuls, Kraków.
 • Pstrąg D., 2009, Obawy skazanych związane z readaptacją do życia na wolności [w:] Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, red. F. Kozaczuk, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Sarri R.C., Shook J.J., 2010, Przyszłość pracy socjalnej w sądownictwie karnym nieletnich i dorosłych [w:] Postępy w pracy socjalnej. Łącząc badania, edukację i praktykę, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
 • Sobczyszyn U., 2009, Czynniki utrudniające społeczną readaptację skazanych po odbyciu kary pozbawienia wolności – ogólna charakterystyka [w:] Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, red. F. Kozaczuk, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Stülpnagel F. v., 2013, Bez Ciebie. Wsparcie po stracie bliskiej osoby, Wyd. Studio Astropsychologii Jeszcze Lepsze Jutro, Białystok.
 • Szczepaniak P., 2004, Aktualne problemy współpracy służb: socjalnej i penitencjarnej [w:] Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, red. W. Ambrozik, P. Stępniak, Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Poznań–Warszawa–Kalisz.
 • Szczepanik R., Miszewski K., 2016, Wpływ długoterminowego uwięzienia na rodziny więźniów – stan wiedzy i zaniedbane kierunki badań, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”, nr 30.
 • Szymanowska A., 1998, Więźniowie i funkcjonariusze wobec norm obyczajowych i prawnych, Program Unii Europejskiej Phare/Tacis Demokracja, Warszawa.
 • Szymanowska A., Korwin-Szymanowski G., 2009, Stosunek instytucji świadczących pomoc do byłych skazanych [w:] Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, red. F. Kozaczuk, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, DzU 2017, poz. 697.
 • Wolińska P., 2016, Znaczenie instytucji rodziny w życiu osób odbywających karę pozbawienia wolności w świetle stanu badań socjologicznych, „Rozprawy Społeczne”, T. X, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fac0cbb5-8c95-4783-968b-a621b18e4028
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.