PL EN


2015 | 4 (17) | 14-16
Article title

Bilans ekologiczny w przedsiębiorstwie – geneza, definicja, znaczenie

Content
Title variants
EN
Ecological balance in the enterprise – origin, definition, importance
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wpływ, jaki wywierała działalność człowieka na środowisko naturalne na przestrzeni ostatnich dwóch wieków, uległ znacznemu zwiększeniu. Szeroko rozumiana praca wytwórcza społeczeństwa stała się usystematyzowana, scentralizowana i masowa, czego namacalnym dowodem są miliony przedsiębiorstw działających na całym świecie. Aktywności podejmowane przez firmy ze względu na ich skalę wywierają największą presję na środowisko naturalne. Problem ten został dostrzeżony już kilkadziesiąt lat temu, a jednym z narzędzi, które pozwala oszacować wpływ przedsiębiorstwa na ekosystem i pomaga w jego niwelowaniu jest bilans ekologiczny przedsiębiorstwa.
EN
The impact of human activity on the environment over the last two centuries, has significantly increased. The broadly understood productive labour of society has become systematic, centralised and omnipresent. The tangible evidence of this is the millions of companies operating worldwide. Activities undertaken by companies exert the greatest pressure on the environment by reason of their scale. This problem was noticed decades ago and one of the tools that enables the assessment of the company’s impact on the ecosystem and helps in minimising this is ecological balance of the company.
Keywords
Publisher
Year
Issue
Pages
14-16
Physical description
Dates
published
2015-10
References
  • Adamczyk W., Ekologia wyrobów. Jakość-Cykl życia-Projektowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, www.proekologia.pl/e107_plugins/content/content.php?content.39885.2.
  • Boba J., Czystsza Produkcja – nowoczesna strategia ochrony środowiska, Główny Instytut Górnictwa www.cp.gig.eu/pdf/mpstrategiaIII.pdf.
  • Goedkoop M., Spriensma R. et al., The Eco-indicator 99. A damage oriented method for Life Cycle Assessment. Methodology report, PRé Consultants B.V., Netherlands 2000.
  • Graczyk A., Zarządzanie środowiskowe w  przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  • Graczyk M., Bilans ekologiczny jako źródło informacji środowiskowej w  przedsiębiorstwie, w „Ekonomia i Środowisko”, nr 1 2007.
  • Kaczmarek B., Formułowanie polityki i  strategii ekologicznego rozwoju przedsiębiorstwa – zarys problematyki, w „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, nr 2/4 2011, www.biswbis.pb.edu.pl/2011_04/407.pdf.
  • Kłos Z., Kasprzak J., Rola ekobilansowania w kształtowaniu maszyn, urządzeń i systemów w Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, nr 6, 2007 www.zn.dmef.put.poznan.pl/content/006/klos.pdf.
  • Malińska K., Problemy ochrony środowiska w  przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Częstochowska, www.srodowiskoazdrowie.pl/wpr/Aktualnosci/Czestochowa/Referaty/Malinska.pdf.
  • Przybyłowski P. Podstawy Zarządzania środowiskiem, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia 2005.
  • Wiśniewska A., Strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol13/wisniewska_2004.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6422
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fac17565-9727-41f6-b42d-5124d652eedb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.