PL EN


Journal
2017 | 2(33) | 25-44
Article title

O granicach kaznodziejskiej wyobraźni w Mszach z udziałem dzieci

Content
Title variants
EN
On the Limits of Preacher’s Imagination in Children’s Masses
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie o granice kaznodziejskiej wyobraźni w Mszach z udziałem dzieci. Z jednej bowiem strony mamy do czynienia z sacrum w odniesieniu do zarówno miejsca (świątynia), jak i celebrowanych najważniejszych tajemnic wiary (męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa), z drugiej zaś są najmłodsi uczestnicy Mszy Świętej, niewiele jeszcze rozumiejący ze sprawowanych obrzędów kultycznych. Zderzenie „dwóch światów” może niekiedy wywoływać u kaznodziejów pokusę używania nazbyt zeświecczonych metod i środków przybliżania Dobrej Nowiny najmłodszym. Granicę, która przed tym zabezpiecza, autor upatruje w postępowaniu kaznodziejów w zgodności z nauczaniem Kościoła (a więc potrzebna jest jego znajomość) oraz w mądrej jego aktualizacji w praktyce głoszenia Dobrej Nowiny dzieciom.
EN
The present article is an attempt to answer the question of the limits of preacher’s imagination in children’s Masses. On the one hand, these Masses involve the sacred, both with regard to the venue (the church) and with regard to the major mysteries of faith that are celebrated (the passion, death, and resurrection of Jesus Christ). On the other hand, there are the youngest participants in the holy Mass, not yet understanding much of the worship rites performed. The clash of these „two worlds” may sometimes expose preachers to the temptation of using excessively secularised means and methods of introducing the Gospel to the youngest ones. What the author believes to be the limit that prevents this is preachers acting in accordance with the teachings of the Church (which presupposes their knowledge of these teachings) and in their wise actualisation in the practice of proclaiming the Good News to children.
Journal
Year
Issue
Pages
25-44
Physical description
Dates
published
2017-12-01
References
 • Abramowiczówna Z. (red.), Słownik grecko-polski, t. 3, Warszawa 1962.
 • Abramowiczówna Z. (red.), Słownik grecko-polski, t. 4, Warszawa 1965.
 • Brzozowski M., Homilia. Odnowa, w: J. Walkusz [i in.] (red.), Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993, kol. 1178.
 • Brzozowski M., Nowy program kaznodziejski w Polsce 1972/73, „Tygodnik Powszechny” 48 (1972), s. 1-2.
 • Czerwik S., Słowo Boże w liturgii, „Collectanea Theologica” 4(37) (1967), s. 65-82.
 • Dwa stoły jednej Mszy św., http://www.niedziela.pl/artykul/37010/nd/Dwa-stoly-jednej-Mszy-sw (odczyt z dn. 10.10.2017 r.).
 • Kamiński R., Przynależność do parafii – wspólnoty wiary w nauczaniu Kościoła współczesnego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 6(33) (1986), s. 21-51.
 • Kuc L., Wprowadzenie do programu kaznodziejskiego na rok 1972/1973, „Biblioteka Kaznodziejska” 5 (1972), s. 257-260.
 • Lewek A., Współczesna odnowa kaznodziejstwa. Zarys homiletyki ogólnej, t. 2, Warszawa 1980.
 • Panuś K., Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, t. 1, Kraków 1999.
 • Pazera W., Koncepcja homilii we współczesnych warunkach duszpasterstwa w Polsce, w: A. Durak (red.), Lądzkie Sympozja Liturgiczne II. Rys historyczny i materiały z Sympozjów Liturgicznych organizowanych w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n. Wartą w latach 1995-1999, Kraków 2000, s. 231-240.
 • Pilch Z., Wykład zasad kościelnej wymowy, Poznań 1958.
 • Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 1997.
 • Potomkowie Noego Centrum, https://www.youtube.com/watch?v=8ill0Rx5oek (odczyt z dn. 18.10.2017 r.).
 • Simon H., Słowo Boże w Eucharystii. Wewnętrzna więź liturgii słowa z Eucharystią, w: T. Dola (red.), Ineffabile Eucharistiae donum. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Alfonsowi Nossolowi Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 65. rocznicy urodzin oraz 20-lecia święceń biskupich, Opole 1997, s. 377-392.
 • Siwek G., Przepowiadać skuteczniej. Elementy retoryki kościelnej, Kraków 1992.
 • Strong J., Grecko-polski słownik Stronga z lokalizacją słów greckich i kodami Popowskiego, tłum. A. Czwojdrak, Warszawa 2015.
 • Świerzawski W., Kaznodzieja jako mystagog, w: W. Przyczyna (red.), Sługa Słowa, Kraków 1997, s. 109-118.
 • Twardy J., Homilie niedzielne dla dorosłych, „Współczesna Ambona” 3(17) (1989), s. 107-123.
 • Walczak R., Symbolika i wystrój świątyni chrześcijańskiej, Poznań 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fad0e717-1704-4663-bb47-58df542c2c45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.