PL EN


2018 | 72 | 3(322) | 168-176
Article title

Czy mężczyźni napisali Biblię tylko dla chłopców? Amerykańskie echa głosu Lutra w wierszu Emily Dickinson

Authors
Title variants
EN
Did Men Write the Bible Only for Boys? American Echoes of the Voice of Luther in a Poem by Emily Dickinson
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zasadza się na interpretacji jednego wiersza Emily Dickinson – nietłumaczonego dotąd na język polski utworu o numerze 1545, zaczynającego się od wersu: The Bible in an antique Volume. Nakreślając biograficzny kontekst, który zaważył na kształcie tego wiersza, autorka pokazuje, jak nauczanie Lutra i Kalwina wpłynęło na wczesne, purytańskie społeczności w Stanach Zjednoczonych oraz rozwijające się wraz z nimi tożsamościowe narracje Amerykanów. Komentując poszczególne wersy utworu, autorka omawia m.in. specyfikę i rolę purytańskiego kaznodziejstwa, wpływ protestantyzmu na postawę i argumenty XIX-wiecznych sufrażystek oraz na purytańską obsesję na punkcie śmierci. Ostatnia część artykułu pokazuje, jak purytańskie dziedzictwo wpłynęło na wizjonerski idiom nowatorskiej poezji Emily Dickinson.
EN
The article is based on an interpretation of a single poem by Emily Dickenson, up to now not translated into the Polish; this is poem no. 1545 starting with the verse: The Bible is an Antique Volume. By sketching the biographical context, which affected the shape of the poem in question, the author demonstrated how the teachings of Luther and Calvin impacted Puritan communities in the United States and the developing parallel identity narrations of the Americans. In her comments on particular verses of the poem the author discussed, i.a. the specificity and role of Puritan preaching, the influence of Protestantism on the attitudes and arguments of nineteenth-century suffragettes, and the Puritan obsession with death. The last part of the article indicates the way in which Puritan legacy affected the visionary idiom of the pioneering poetry of Emily Dickinson.
Keywords
Year
Volume
72
Issue
Pages
168-176
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fade650c-149f-4163-b0d0-2edbe339ffee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.