PL EN


2014 | 3 (59) | 29-49
Article title

Określenie przedmiotu kryminalistyki w literaturze słowackiej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Criminalistics Subject Specification in Slovak Literature
RU
Определение предмета криминалистики в литературе Словацкой
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ze względu na bezsporny wkład kryminalistyki w walkę z przestępczością i inną działalnością wymierzoną przeciw społeczeństwu (mimo tego, że ta dyscyplina naukowa była na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, jako przedmiot nauczania, wprowadzona już przed kilkoma dziesięcioleciami) jako nauczyciele kryminalistyki i prawa karnego – właśnie dziś, gdy jest za wcześnie mówić o przyszłym spadku przestępczości – byliśmy przekonani o potrzebie nieustannego pogłębiania wiadomości również w tej dziedzinie naukowego i praktycznego poznania, zwłaszcza wśród studentów prawa. W artykule zajmujemy się jednym z podstawowych teoretycznych zagadnień kryminalistyki – określeniem przedmiotu kryminalistyki jako samodzielnej, interdyscyplinarnej nauki i jednocześnie również jako dyscypliny dydaktycznej tak, abyśmy znaleźli pewien kompromis w znacznej niejednomyślności w poglądach samych autorów słowackich podręczników kryminalistyki na daną kwestię, ponieważ jej rozwiązanie ma istotny wpływ również na dalsze określenie systemu kryminalistyki, jak też na rozwiązanie innych podstawowych zagadnień.
EN
Regarding indisputable contribution of criminalistics within struggle with other criminal and anti-social activity (also despite that this science was ranged as teaching subject at Faculty of Law at Comenius University in Bratislava already several decades ago), as a teachers of criminalistics and criminal law – just today when it is too early to talk about future criminality reduction – We are sure about need for continuous deepening of knowledge also from this scope of scientific and practical learning, especially with university law students. In our report, We deal with one of the basic theoretical criminalistics issues – specification of subject of criminalistics as individual, interdisciplinary science and at the same time as pedagogical discipline in order to find certain compromise in significant division of opinion of authors of Slovak textbooks on criminalistics themselves to the given issue because its solution has extreme impact also on following specification of criminalistics system as well as on solution of further attribute issues.
RU
В связи с бесспорным вкладом криминалистики в в борьбу с преступностью и другими видами деятельности против общества (несмотря на то, что это было научная дисциплина в Юридическом Факультете Коменского Университета в Братиславе, как предмет образования, уже велась несколько десятилетий) в качестве преподавателей криминалистики и уголовного права – просто сегодня, когда есть слишком рано говорить о будущем снижении уровня преступности – мы были убеждены в необходимости постоянного углубления сообщений в тот научной и практической сфере знаний, особенно среди студентов-юристов. В этой статье мы имеем дело с одним из основных теоретических вопросов криминалистики – выявление предмета криминалистики в качестве самостоятельной междисциплинарной науке и преподаваемой дисциплины, так что мы нашли компромисс в взглядах самих словацких авторов учебников криминалистики потому что его решение имеет влияние на дальнейшее определение системы криминалистики, а также для решения других основных вопросов.
Publisher
Year
Issue
Pages
29-49
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fae7eb62-cfaa-49a4-a191-06c6504c7b2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.