PL EN


2016 | 9(957) | 71-87
Article title

Identyfikacja znaczenia krajów w gospodarce Unii Europejskiej z wykorzystaniem miary dekompozycji zmian struktury

Title variants
EN
Identifying the Importance of Countries in the EU Economy Using a Measure for Structural Changes Decomposition
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest analiza dynamiki zmian w gospodarce Unii Europejskiej w ujęciu strukturalnym. Analiza dotyczy jednej zmiennej makroekonomicznej – produktu krajowego brutto, liczonego zgodnie z metodologią Banku Światowego. Badaniem objęto okres 1995–2014, a elementami struktury są kraje. Wzięto pod uwagę 28 krajów tworzących obecnie Unię Europejską, stąd pojęcie Unii Europejskiej ma charakter umowny i oznacza zbiór krajów, które do 2014 r. przystąpiły do Unii. Oryginalność metodologiczna polega na wykorzystaniu nowej miary dekompozycji zmian struktury. Struktura jest tu rozumiana jako zbiór elementów tworzących pewną całość. Porównanie wartości elementu z sumą całości pokazuje strukturę pod względem „kształtu”, natomiast wartości elementów struktury mówią o jej „rozmiarze”. Wykorzystano miarę dekompozycji do oceny udziału składników (krajów) w zmianach rozmiaru, a znak miary wskazuje, czy nastąpił wzrost, czy spadek udziału. Suma modułów wartości miary dla wszystkich składników struktury jest równa 1 dla każdej porównywanej pary jednostek czasu. W badanym okresie PKB we wszystkich analizowanych krajach na ogół rósł. Tempo tych przyrostów było jednak różne, stąd można spodziewa się, że przestrzenna struktura PKB całej Unii ulegała zmianom.
EN
The main aim of the paper is to analyse the structural dynamics in the EU economy. It is based on one macroeconomic variable – GDP, calculated using the methodology employed by the World Bank. The research covers the years 1995–2014. The 28 member states that belonged to the EU at the end of the period are treated as the structural elements of the European economy. A new measure for decomposing structural changes is used in the analysis. It takes into account changes in the values of the structural components, which is called the „size” of the structure (as opposed to „shape”, which concerns only the share of components). The decomposition measure makes it possible to evaluate changes in the importance of individual countries in the European economy, and the sign of a measure shows whether an increase or decrease has been observed. The sum of absolute values of decomposition measure comes out to one for each pair of time units compared.
Contributors
References
  • GDP (Current US$) [2016], World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD (dostęp: 15.04.2016).
  • Markowska M., Sokołowski A. [2016], Metoda dekompozycji zmian struktury, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, vol. 30, nr 3.
  • Walesiak M. [1983], Podobieństwo wielkości (skali) oraz kształtu (formy) w złożonych badaniach strukturalnych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 3.
  • Winiecki J. [2014], Przekształcenia strukturalne w procesie rozwoju gospodarczego. Modyfikacje i rozszerzenia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, vol. 76, nr 2, https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.20.
  • Winiecki J. [2016], Shortcut or Piecemeal: Economic Development Strategies and Structural Change, Central European University Press, Budapest, https://muse.jhu.edu/ (dostęp: 15.06.2016).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-faebc37d-d030-411e-94d9-7ae42b58dd7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.