Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 55 | 1(109) | 66-82

Article title

ProBIT – prospektywna metoda tworzenia trawersowalnych indeksów cytowań a współczesne problemy organizacji przestrzeni informacji w tradycyjnych bibliograficznych bazach danych

Title variants

EN
ProBIT – the Prospective Method of Creating the Traversable Citation Indices versus the Contemporary Issues in Information Space Organization in Traditional Bibliographic Databases

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
CEL/TEZA: Artykuł przedstawia autorską metodę budowy bibliograficznych baz danych, sprzyjającą sprawnemu gromadzeniu danych bibliograficznych o wysokiej jakości, które bez dalszych przekształceń stanowić mogą źródło zaawansowanych analiz bibliometrycznych (również tych, które nie ograniczają się jedynie do prostych zestawień ilościowych wyliczanych na podstawie danych zgromadzonych w układzie relacyjnym, ale takich które wymagają trawersowania po ścieżkach grafów reprezentujących sieć cytowań artykułów, czy współpracy między ich autorami). KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Autorka, stojąc przed problemem zgromadzenia znacznego wolumenu danych bibliograficznych do realizacji badań własnych, zapoznała się z szeregiem gotowych narzędzi pozwalających na rejestrowanie danych bibliograficznych, jednak żadne z nich nie oferowało oczekiwanej ergonomii, dbałości o jakość gromadzonych danych ani sposobu ich gromadzenia w układzie umożliwiającym prowadzenie na nich dalszych badań bibliometrycznych. Wyciągając wnioski z negatywnych doświadczeń nabytych podczas pracy z tymi narzędziami, zaproponowała własną metodę, którą przedstawia z wykorzystaniem podstawowych notacji języka UML. WYNIKI I WNIOSKI: Przedstawiona metoda okazała się skuteczna i pozwoliła zgromadzić z autopsji w stosunkowo krótkim czasie bardzo dobrej jakości dane o ponad 36 tys. artykułów i ponad 22 tys. autorów, które bezpośrednio posłużyły do realizacji badań bibliometrycznych, które zostaną przedstawione w osobnej pracy. ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE: W pierwszej części artykułu zaprezentowano zagrożenia, jakie niesie z sobą gromadzenie danych bibliograficznych w tzw. tradycyjnym układzie. Na konkretnych przykładach, dla wybranych krajowych bibliograficznych baz danych wykazano, że zagrożenia te materializują się w postaci występowaniu szeregu anomalii, które zostały przez autorkę skategoryzowane, a naprzeciw którym wychodzi zaproponowana metoda. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest podniesienie jakości danych gromadzonych w bibliograficznych bazach danych oraz obniżenie kosztów ich gromadzenia poprzez usprawnienie całego procesu. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: W polskim piśmiennictwie bibliologii i informatologii rzadko podejmowana jest tematyka funkcjonowania bibliograficznych baz danych, najczęściej badacze ograniczają się do definiowania„zakresów informacyjnych przetwarzanych danych”. Autorka zwraca uwagę, że na osiągany wynik końcowy (jakość danych, koszt ich pozyskania i możliwości dalszego przetwarzania) w równym stopniu wpływ ma również układ, w jakim dane są gromadzone (model informacyjny) oraz odpowiednia organizacja procesu gromadzenia.
EN
PURPOSE/THESIS: The article presents an original method of building bibliographic databases, conducive to the efficient gathering of high quality bibliographic data which, without any further transformations, can serve as a source of advanced bibliometric analysis (i.e. not limited to simple summaries calculated on the basis of data collected in a relational form, but those that need traversing the edges of the graph representing the networks of article citations and cooperation among their authors). APPROACH/METHODS: Encountering a problem with gathering a significant volume of bibliographic data to conduct her research, the author evaluated a number of tools used to collect the bibliographic data, but none of them offered the expected ergonomics, sufficient care about the quality of the data collected, or data model enabling further advanced bibliometric analysis. Drawing conclusions from the negative experience gained while working with these tools, the author proposed her own original method, which is presented using basic UML notation. RESULTS AND CONCLUSIONS: The presented method has proved effective and helped the author – in a relatively short time – to gather data of very good quality on more than 36 thousand articles and over 22 thousands of authors. These data were used directly for the implementation of bibliometric research, which will be discussed in a separate work. PRACTICAL IMPLICATIONS: First part of the article presents risks brought by gathering bibliographic data in so-called traditional form. Using examples from selected national bibliographic databases the author proved that these risks appear as a number of anomalies that have been categorized by the author, and which can be prevented by the proposed method. The method in question enablesto increase the quality of data collected in the bibliographic databases and reduce the cost of data gathering by improving the entire process. ORIGINALITY/VALUE: Polish researchers in the area of book studies rarely pursue the subject of constructing bibliographic databases and usually limit this issue to defining only ‘sets of entities and attributes’ being processed. The author argues that the final result (the quality of data, the total cost of data collecting, the possibility of further analysis) is also affected by the data model (following which the data are collected) and the appropriate organization of the collecting process.

Year

Volume

55

Issue

Pages

66-82

Physical description

Dates

received
2017-02-19
revised
2017-06-23
accepted
2017-08-30

Contributors

 • Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, ul. Kaszubska 23, 44–100 Gliwice

References

 • Al, U.; Taşkın, Z.; Düzyol, G. (2012). Use of Social Network Analysis in Bibliometric Researches. In: Information on E-motion. Proceedings. BOBCATSSS 2012, 20th International Conference on Information Science, 23–25 January. Amsterdam: Bock+Herchen Verlag, 40–44.
 • Booch, G.; Rumbaugh, J.; Jacobson, I. (2002). UML przewodnik użytkownika. Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne.
 • Cockburn, A. (2004). Jak pisać efektywne przypadki użycia. Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne.
 • Drabek, A. (2009). Konferencja „Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy”, Bydgoszcz, 27–29 maja 2009 roku. Bibliotheca Nostra, 2(18), 116–121.
 • Garczyńska, M. (2013). Bibliograficzne bazy danych w ocenie pracowników i jednostek szkół wyższych w Polsce [online]. Materiały konferencyjne EBIB, 24, [06.12.2016], http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/24/164
 • Garfield, E. (1955). Citation Indexes for Science: A New Dimension in Documentation through Association of Ideas. Science, 122(3159), 108–111.
 • Kretschmer, H.; Kretschmer, T. (2007). A New Centrality Measure for Social Network Analysis Applicable to Bibliometric and Webometric Data. COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management, 1(1), 1–7.
 • Ilyas, I. F.; Chu X. (2015). Trends in Cleaning Relational Data: Consistency and Deduplication. Foundations and Trends in Databases, 5(4), 281–393.
 • Kamińska, A. M. (2017a). Miary podobieństw łańcuchów znakowych a deduplikacja rekordów w bibliograficznych bazach danych. Przegląd Biblioteczny, 4 [w druku].
 • Kamińska, A. M. (2017b). O rozwoju graficznych języków komunikacji. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2(110) [w druku].
 • Kamińska, A. M. (2017c). Potencjał bibliometryczny bibliograficznej bazy danych CYTBIN w świetle prostych i złożonych wskaźników analitycznych. Bibliotheca Nostra [w druku].
 • Kamińska, A. M. (2017d). Tam, gdzie zaczyna się bibliometria, czyli jak pozyskać materiał analityczny z autopsji [online]. Biuletyn EBIB, 3(173), [28.08.2017], http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/534/698.
 • Kamińska, A. M. (2017e). Wizualizacje wybranych wskaźników bibliometrycznych na przykładzie bibliograficznej bazy danych CYTBIN. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 2 (19) [w druku].
 • Kamińska, A. M. (2018). Zastosowanie metod analizy sieci społecznościowych w bibliometrii i webometrii. Miary i narzędzia. Nowa Biblioteka. Usługi, technologie informacyjne i media, 2 (29) [w druku].
 • Kolasa, W. M. (2011). Retrospektywny indeks cytowań w humanistyce. Koncepcja, metoda, zastosowanie. Przegląd Biblioteczny, 79(4), 466–486.
 • Marszakowa-Szajkiewicz, I. (2009). Badania ilościowe nauki. Podejście bibliometryczne i webometryczne. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 • Seweryn, A.; Swoboda, I. (2014). Cytowania w polskich bazach bibliograficznych. PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 1(85), 3–20.
 • Keller, W. (1997). Mapping Objects to Tables: A Pattern Language. Proceedings of the 1997 European Conference on Pattern Languages of Programming (EURO PLoP’97) [online], Software Research and Industry, Dirk Riehle, [06.12.2016], http://dirkriehle.com/community-service/hillside-group/europlop-1997/p13final.pdf.
 • Woźniak-Kasperek, J. (2011). Wiedza i język informacyjny. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0324-8194
EISSN
2392-2648

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-faee2dbd-a2ea-4e0a-bb0f-ad934fb9b4bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.