PL EN


2018 | 19 | 237-253
Article title

Refleksje doradców nad własnymi doświadczeniami w streetworkingu

Content
Title variants
EN
Reflections of counsellors on their own experciences in outreachwork
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest prezentacją fragmentu badań doświadczeń zawodowych doradców pracujących jako streetworkerzy. Pomysł na tego rodzaju analizę zrodził się z chęci poznania świata osób zajmujących się pomaganiem osobom marginalizowanym w specyficznych, pozainstytucjonalnych warunkach. Artykuł przybliża czytelnikom refleksje streetworkerów na temat znaczenia, jakie ta praca wywarła na ich postrzeganie siebie, świata innych ludzi, osobistą i zawodową tożsamość. Prezentowany materiał jest elementem szerszych badań nad poradnictwem z wykorzystaniem metody streetworkingu. Ukazane zostały tu wyniki pierwszego ich etapu. Realizowano je strategią jakościową z zastosowaniem wywiadu pogłębionego. Koncepcja streetworkingu jako formy docierania z zewnątrz i pomocy pozainstytucjonalnej oraz koncepcja uczenia się przez doświadczenie były głównymi odniesieniami teoretycznymi prowadzonej analizy. Badani wskazywali, że doświadczenie streetworkingu przyczyniło się nie tylko do zmiany ich pewnych cech osobowościowych, ale pozwoliło im również na wypracowanie nowych lub innych ram definiowania tego, co składa się na pracę doradcy, co jest w niej istotne i potrzebne.
EN
The article presents a fragment of research on experiences of professional counsellors working as outreachworkers. The idea of this analysis came from the desire to explore the world of people who professionally help marginalised people, in specific non-institutional conditions. The paper introduces outreachworkers’ reflections on the meaning and importance their work had on their own self-perception, perceiving others and their personal and professional identity. The material presented here is the element of the wider research on counselling with the use of outreach method. The first stage findings are shown here. Qualitative strategies were applied in the research with the use of in-depth interview. The concept of outreach and streetworking as a form of reaching people out and non-institutional help as well as the concept of learning through experiencing were the main theoretical perspective of the analysis. The respondents indicated that the experience of streetworking has contributed not only to changing their personality traits, but also has enabled them to develop new or different frameworks of defining what constitutes a counsellor’s work, what is important and needed in it.
Year
Volume
19
Pages
237-253
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji, j.dec@ ips.uz.zgora.pl
References
 • Atkinson P., Delamont S. (2009), Perspektywy analityczne, [w:] Metody badań jakościowych, N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), t. 2, PWN, Warszawa, s. 257-285.
 • Bielecka E. (2014), Standardy pracy środowiskowej kierowanej do dzieci i młodzieży realizowanej przez: streetworkerów, pedagogów ulicy, wychowawców podwórkowych, https://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/sites/warszawarodzinna.um.warszawa.pl/files/standardy_pracy_srodowiskowej.pdf [19.01.2017].
 • Biernat T. (2009), Doświadczenia streetworkingu za granicą. Analiza czterech programów, „Wychowanie Na Co Dzień”, nr 3, s. 19-22.
 • Byczkowska-Owczarek D. (2014), Zastosowanie autoetnografii analitycznej w badaniu społecznych aspektów doświadczania choroby, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 10, nr 3, s. 184-201.
 • Dec J. (2005), Streetworking, czyli praca z dziećmi ulicy, „Psychologia w Szkole”, nr 4, s. 101-109.
 • Dec J. (2012), Poradnictwo dla osób z grup marginalizowanych – streetworking, „Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy”, t. 1, s. 129-141.
 • Dec J., Trębińska E. (2004), Swoisty charakter pomocy osobom świadczącym usługi seksualne, [w:] Niejednoznaczność poradnictwa, E. Siarkiewicz (red.), Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra, s. 98-107.
 • Dębski M., Michalska A. (red.) (2012), Podręcznik streetworkera bezdomności, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk.
 • Flick U. (2010), Projektowanie badania jakościowego, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.
 • Hobot Ł. (2011), Praca socjalna w środowisku ulicznym z osobami bezdomnymi oraz młodzieżą zagrożoną wykluczeniem i niedostosowaniem społecznym na przykładzie projektu „Streetwork – skuteczny kontakt z klientem”, [w:] Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne, M. Michel (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 97-107.
 • Illeris K. (2006), Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się, Wydawnictwo Naukowe DSWE, Wrocław.
 • Kargulowa A. (2013), (Trans)formacja struktur doświadczenia, wiedzy, działania w sytuacji poradniczej, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 1, s. 59-73.
 • Leopold B., Steffan E. (1995), Prewencja w zakresie HIV/AIDS oraz STD a granice międzynarodowe, Wydawnictwo SPI, Berlin.
 • Paprzycka E. (2008), Kobiety żyjące w pojedynkę. Między wyborem a przymusem, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Patton M.Q. (2002), Qualitative Research & Evaluation Methods, Wydawnictwo Sage Publications, Londyn.
 • Pilch T., Bauman T. (2010), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Pryszmont-Ciesielska M. (2016), Metodologiczny Hyde Park i kryzys badacza. Kulisy badań inspirowanych sztuką i performansem, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, t. 19, nr 3 (75), s. 155-165.
 • Siarkiewicz E. (2010), Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – iluzje – ambiwalencje, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra.
 • Siarkiewicz E., Trębińska-Szumigraj E., Zielińska- Pękał D. (2012), Edukacyjne prowokacje. Wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Stenka R. (red.) (2010), Raport z fazy diagnozy. Kondycja i dobre praktyki pomocy ludziom bezdomnym w sześciu obszarach: streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwa lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk.
 • Surmaj I. (2011), Streetworking jako metoda pracy socjalnej w środowisku ulicznym z osobami bezdomnymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, [w:] Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne, M. Michel (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 85-95.
 • Walendzik A. (2005), Streetworking jako metoda pracy socjalnej, [w:] Streetworking. Teoria i praktyka, E. Bielecka (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa, s. 35-44.
 • Wojtasik B. (1994), Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fb22bdd0-d044-4096-aedf-9bd0b487eeff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.