PL EN


2013 | 20 | 6 | 29-37
Article title

Działania marketingowe producentów żywności w kontekście budowania relacji z nabywcami

Content
Title variants
EN
Food producers’ marketing activities in the context of building the relations with customers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostały przedstawione zagadnienia związane z przestrzeganiem przez producentów żywności zasad etyki w kontekście możliwości budowania i utrwalania marketingowych relacji z nabywcami. Zwrócono uwagę na istotną rolę wzajemnych pozytywnych relacji w długim okresie jako generatora obustronnych korzyści zarówno wymiernych, jak i niewymiernych. Ich nawiązanie i utrwalanie powinno opierać się na więziach emocjonalnych, co sprzyja stworzeniu społeczności nabywców partnerów wspierających producenta w jego działaniach rynkowych. Oczywiście warunkiem niezbędnym do osiągnięcia takiego partnerstwa jest przestrzeganie przez wytwórców zasad etycznych. Analiza wyników badań pierwotnych przeprowadzonych w dwóch edycjach (w 2010 r. i 2012 r.) wykazała, że respondenci niezmiennie przypisują nieetyczne postępowanie dążeniom producentów do osiągnięcia w krótkim czasie i w łatwy sposób pożądanych zysków. W dalszym ciągu zdaniem ankietowanych największy negatywny wpływ na wizerunek producenta żywności miały jego sprzeczne z zasadami etyki działania nakierowane na nabywców, chociaż w 2012 r. wyraźnie na drugie miejsce w hierarchii determinant wizerunku przesunęły się nieetyczne działania związane ze środowiskiem naturalnym, co świadczy o wzroście świadomości rynkowej badanych, którzy zaczęli patrzeć na kwestie postępowania producentów żywności ze znacznie szerszej perspektywy. Jednak wskazywane przez nich sposoby reakcji na dostrzegane nieuczciwe praktyki producentów potwierdzają zbyt niską aktywność nabywców w dochodzeniu swoich praw rynkowych, można wręcz zauważyć nawet pogłębianie się swoistej bierności respondentów. Producenci nie mogą jednak traktować takich postaw jako przyzwolenia na postępowanie wbrew zasadom etycznym. Przeciwnie, powinni dążyć do aktywizowania nabywców. Jedynie bowiem dostrzeżenie w nich partnerów i stworzenie warunków sprzyjających ich angażowaniu się w działalność przedsiębiorstwa umożliwia osiąganie obustronnych korzyści długookresowych, które zdecydowanie przeważają nad ewentualnymi doraźnymi korzyściami uzyskiwanymi w wyniku nieuczciwego oddziaływania na odbiorców.
EN
In the article the problems related to level of food producers’ ethics in the context of building the marketing relations with customers are presented. The special attention is paid to the key role of positive relations between them in the long period. These relations should be based on deep emotional links. It allows to create the community of market partners. Of course, the main condition to gain this kind of partnership is ethical activity of producers. Unfortunately, in practice they break the rules of ethics too often. The results of the field researches confirm this statement. The respondents are considered that producers want to gain income in the easy and fast way and don’t think about customers as their partners. It indicates on producers’ marketing myopia which must be changed as soon as possible.
Year
Volume
20
Issue
6
Pages
29-37
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fb4e0bfc-b57f-42b5-88c6-d6f86a8ac19a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.