Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | Acta Iuris nr 10 |

Article title

Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art. 151 Kodeksu karnego

Authors

Title variants

EN
Subject of the crime’s executive action from art. 151 P.C.

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł 151 Kodeksu karnego stanowi, że ten, kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Niezwykle syntetyczne ujęcie rzeczonego przepisu skutkuje występowaniem na jego gruncie wielu problemów interpretacyjnych. Jednym z nich – dodajmy, że niezwykle istotnym – jest kwestia właściwej kwalifikacji prawnej czynu sprawcy, polegającego na doprowadzeniu do podjęcia czynności autodestrukcyjnej osoby niezdolnej do rozpoznania w pełni znaczenia podejmowanego przez siebie czynu. W przekonaniu autora niniejszej publikacji kwalifikacja według art. 151 k.k. jest jedyną dopuszczalną kwalifikacją dla tego rodzaju zachowania. Rozwiązanie to nie jest jednak w pełni satysfakcjonujące, dlatego też należy poważnie zastanowić się nad odpowiednim zreformowaniem art. 151 k.k.
EN
Art. 151 P.C. says that one who, by persuasion or assistance makes a human to take their life, is punishable by imprisonment of 3 months to 5 years. Extremely synthetic frame of the above rule results in many interpretational problems of its contents. An especially big problem is determining, if it is possible to qualify the perpetrator’s deed leading to a person taking their own life, while not being able to recognize the significance of their actions. The author believes that this is an only acceptable option for this kind of behavior. This solution is not fully satisfying, that is why reforming art. 151 P.C should be carefully considered.

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973;
 • Bańko M. (red.), Inny słownik języka polskiego PWN A…Ó, PWN, Warszawa 2000;
 • Bańko M. (red.), Inny słownik języka polskiego PWN P…Ż, PWN, Warszawa 2000;
 • Bernatek-Zaguła I., Konstytucyjna zasada równości wobec prawa w świetle ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 3;
 • Daszkiewicz K., Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, C.H. Beck, Warszawa 2004;
 • Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego. Tom V, PWN, Warszawa 1963;
 • Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego. Tom VI, PWN, Warszawa 1964;
 • Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego. Tom VIII, PWN, Warszawa 1966;
 • Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego. Tom IX, PWN, Warszawa 1967;
 • Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego. Tom X, PWN, Warszawa 1968
 • Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom 3, PWN, Warszawa 2003;
 • Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom 4, PWN, Warszawa 2003;
 • Gofroń Cz., Wołyniec W., Podżeganie i pomocnictwo do czynu osoby godzącej w swoje własne dobro w kodeksie karnym z 1969 r., „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1977, Vol. XXIV, 6, Sectio G;
 • Góralski P., Pomoc i namowa do samobójstwa, w: L. Bogunia (red.), „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, Tom XIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003;
 • Hołyst B., Interdyscyplinarna problematyka badań etiologii zachowań suicydalnych, „Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej”, tom 4, nr 3, Via Medica 2004;
 • Hołyst B., Samobójstwo – przypadek czy konieczność, wyd. 1, PWN, Warszawa 1983;
 • Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932;
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, LEX, 2010;
 • Masternak-Kubiak M., Prawo do równego traktowania, w: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, B. Banaszak, A. Preisner (red.), C.H. Beck, Warszawa 2002;
 • Mazurek A., Odpowiedzialność karna za podżeganie lub pomocnictwo do samobójstwa oraz doprowadzenie do zamachu samobójczego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1980, nr 1;
 • Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów, wyd. 1, TNOiK, Toruń 2002;
 • Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, LEX, Warszawa 2013;
 • Giezek J. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, LEX 2014, LEX/el.;
 • Pohl Ł., Kierowanie wykonaniem samobójstwa oraz polecenie jego wykonania w polskim prawie karnym (analiza de lega lata i postulaty de lege ferenda), w: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011;
 • Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa 2012;
 • Pohl Ł., Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne, wyd. 1, Poznań 2007;
 • Redfield J. Kay, Noc szybko nadchodzi, wyd. 1, Zysk i S-ka, Poznań 2004;
 • Sarkowicz R., Wyrażanie przyczynowości w tekście prawnym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych”, z. 37, Kraków 1989;
 • Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego. Tom III, PWN, Warszawa 1978;
 • Ślipko T., Etyczny problem samobójstwa,Petrus, Kraków 2008;
 • Śliwiński S., Udział w czynie osoby atakującej swoje własne dobro, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1948, nr 9;
 • Tétaz N., Warto żyć, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, wyd. 1, Warszawa 1976;
 • Wąsek A., Prawnokarna problematyka samobójstwa, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1982;
 • Williams G., Świętość życia a prawo karne, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich;
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 listopada 2009 r., II AKa 276/09, POSAG 2011/1/96-99, KZS 2011/4/52, KZS 2011/9/76, Prok.i Pr.-wkł. 2011/9/30, LEX/el. nr 784247;
 • Zgółkowa H. (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Tom 25, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2000;
 • Zgółkowa H. (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Tom 30, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2001;
 • Zgółkowa H. (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Tom 37, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2012;
 • Zgółkowa H. (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Tom 42, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2003;
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, wyd. 6, LexisNexis, Warszawa 2012;
 • Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., wyd. 4, LEX, Warszawa 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fb646bfb-756b-4fd2-8820-1a36e0022e82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.