PL EN


2018 | 26 | 142-154
Article title

Trójmorze w bułgarskiej polityce bezpieczeństwa

Content
Title variants
EN
The Three Seas Initiative in the Bulgarian security policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano regionalny wymiar bułgarskiej polityki bezpieczeństwa. Dokonano tego w oparciu o nowopowstałą Inicjatywę Trójmorza. Zaprezentowano priorytety bułgarskiej polityki bezpieczeństwa w ramach tej inicjatywy, ale także w ramach integracji euroatlantyckiej. Przedstawiono szanse i zagrożenia, jakie stoją przed powołaną Inicjatywą Trójmorza, ukazano jej potencjał oraz zaangażowanie Bułgarii w realizację projektów Trójmorza. Celem artykułu było także udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, jaką rolę i znaczenie ma powyższa inicjatywa dla polityki Bułgarii i jaką rolę odgrywa współpraca regionalna w polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa współczesnej Bułgarii. Przeprowadzona analiza doprowadziła do wniosku, że główny kierunek w polityce stanowi integracja euroatlantycka. To w ramach tego priorytetu Bułgaria realizuje częściowo zadania związane z polityką regionalną. Współpraca regionalna jest intensyfikowana. Istnieje potencjał do lepszej współpracy w ramach Trójmorza.
EN
The article presents the regional dimension of the Bulgarian security policy. This was done on the basis of the newly created Three Seas Initiative. The priorities of the Bulgarian security policy under this initiative were presented, as well as within the framework of Euro-Atlantic integration. Presented are the opportunities and threats that stand before the Three Seas Initiative, showing its potential and the involvement of Bulgaria in the implementation of the project. The aim of the article was also to answer the question about the role and importance of the above-mentioned initiative for Bulgarian politics and what role regional cooperation plays in foreign policy and security policy of contemporary Bulgaria. The conducted analysis led to the conclusion that the main direction in politics is Euro-Atlantic integration. It is within this priority that Bulgaria partially implements tasks related to regional policy. Regional cooperation is intensified. There is potential for better cooperation within the framework of the Three Seas.
Year
Volume
26
Pages
142-154
Physical description
Contributors
 • Polska Akademia Nauk
References
 • Baziur, G., 2018, Trójmorze jako koncepcja bezpieczeństwa i rozwoju ekonomicznego Europy Wschodniej, Przegląd Geopolityczny, tom 23, s. 24-38.
 • Bieliszczuk, B., 2017, Trójmorze: współpraca na rzecz unijnego i regionalnego rynku gazu, Biuletyn PISM, 63 (1505).
 • Energy Strategy of the Rpublic of Bulgaria till 2020. For reliable, efficient and cleaner energy, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Energy%20Strategy%20of%20the %20Republic%20of%20Bulgaria%20till%202020%20(1).pdf, (dostęp 21.06.2018).
 • Goetting, M., Jones, G., Factbox – Three Seas Initiative summit in Warsaw, https://uk.reuters.com/article/uk-poland-usa-trump-factbox/factboxthree-seas-initiative-summit-in-warsaw-idUKKBN19P0U1, [4.06.2017], (dostęp 20.01.2018).
 • Hebda, W., 2014, Projekty energetyczne na Bałkanach – szansa wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy, Przegląd Geopolityczny, 9, s. 53-70.
 • Karwińska, M., 2016, Zarządzanie bezpieczeństwem europejskim, Przegląd Geopolityczny, 17, s. 63-84.
 • Koseski, A., Willaume, M., 2007, Nowe kraje Unii Europejskiej: Bułgaria, Rumunia, Wydawnictwo Dialog, Warszawa.
 • Leszczyński, T. Z., 2014, Energetyka na Bałkanach – między Unią Europejską a Federacją Rosyjską, Przegląd Geopolityczny, 9, s. 97-118.
 • Paszkiewicz, E., 2018, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w sektorze gazu ziemnego, Przegląd Geopolityczny, 23, s. 123-143.
 • Popek, K., 2015, Mniejszość muzułmańska w Bułgarii, Przegląd Geopolityczny, 14, s. 71-86.
 • Stępniewski, T., 2011, Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin.
 • Szara, K., Kisiel, M., 2016, Uwarunkowania bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego jako potrzeby społecznej, Przegląd Geopolityczny, 15, s. 63-82.
 • The World Factbook CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/bu.html, (dostęp 15.01.2018).
 • Trubalska, J., 2017, Wielowymiarowe zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej, Przegląd Geopolityczny, 19, s. 104-113.
 • Ukielski, P., Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw regionu, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Raport 3/2016, http://cakj.pl/wp-content/uploads/2016/11/Raport-3-2016.pdf, (dostęp 20.01.2018).
 • Wilczyński, P. L., Adamczyk, N., 2018, Siły zbrojne Unii Europejskiej, Przegląd Geopolityczny, 23, s. 100-122.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fb8c88d0-5efb-480b-a30a-5424901a91bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.