PL EN


2014 | 17 | 2(63) | 70-78
Article title

Nadzór makroostrożnościowy nad rynkiem finansowym w UE i w Polsce.

Title variants
EN
Macroprudential supervision in EU and in Poland.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ostatni światowy kryzys finansowy pokazał, że nadzór mikroostrożnościowy na rynkach finansowych jest niewystarczający, dlatego Unia Europejska podjęła działania w celu utworzenia nadzoru makroostrożnościowego (ang. macroprutential), którego celem ma być zapewnienie stabilności systemu finansowego. Zaproponowano zmiany w regulacjach ostrożnościowych, a także w organizacji samego nadzoru. Główne zmiany w regulacjach makroostrożnościowych są zawarte w pakiecie CRDIV/CRR wprowadzającym do prawa Unii Europejskiej zmiany zaproponowane w ramach Bazylei III, przyjęte przez Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego. Nowym organem sprawującym nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym w Unii Europejskiej jest Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS; ang. European Systemic Risk Board). Działalność Rady polega na monitorowaniu, ocenie i przeciwdziałaniu występowania ryzyk systemowych wynikających z sytuacji makroekonomicznej oraz z uwarunkowań w ramach całego systemu finansowego UE. Unia Europejska powołała również tzw. unię bankową obejmującą 17 krajów członkowskich należących do strefy euro, jako nowy, dodatkowy nadzór bankowy. Umiejscowiony w strukturze Europejskiego Banku Centralnego (EBC) ma ona zajmować się zagadnieniami nadzoru makroostrożnosciowego i mikroostrożnościowego nad bankami ze strefy euro. Działania unii bankowej mają zapewnić stabilność finansową w krajach strefy euro. W Polsce zaś podjęto działania zmierzające do powołania Rady ds. Ryzyka Systemowego, jako organu odpowiedzialnego za nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym.
EN
Current world crisis showed that microprudential supervision on financial markets is insufficient, therefore the European Union undertook activities in order to create macroprutential supervision, which aim is to assure the stability of financial system. Changes in prudential regulations and in organization of supervision itself were proposed. Main changes in macroprudential regulations are included in CRDIV/CRR package introducing to the EU law changes proposed within Basel III framework adopted by Basel Committee on Banking Supervision. The new body performing macroprudential supervision over financial system of the European Union is European Systemic Risk Board. The Board activities consist on monitoring, assessment and countering systemic risks resulting from macroeconomic situation and determinants in the whole financial system of EU. The EU created also so called Banking Union including 17 Member Countries of Eurozone as new, additional banking supervision. Placed in structure of European Central Bank, its aim is to deal with both microprudential and macroprudential supervision over banks in Eurozone. Activity of Banking Union is to assure financial stability in Eurozone countries. In Poland activities to create Systemic Risk Board – body responsible for macroprudential supervision - have been undertaken.
Year
Volume
17
Issue
Pages
70-78
Physical description
Dates
published
2014-06
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, alukasiewicz@gb.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fbb7e6f9-d9dc-490b-868b-d46a609be3b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.