PL EN


2016 | 36 | 36/1 | 153-167
Article title

Święty Ansgar (Oskar) i jego posłannictwo misyjne

Authors
Content
Title variants
EN
Saint Ansgar (Oscar) and his missionary message
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ansgar urodził się w Pikardii 8 września 801 r. Był arcybiskupem Hamburga-Bremy oraz apostołem krajów północnych. W dzieciństwie oddano go do opactwa benedyktyńskiego w Corbie. W 823 r. Ansgar został wysłany razem z innymi zakonnikami do Neu-Corbie w Westfalii, gdzie w tamtejszej gminie powierzono mu wprowadzenie systemu szkolnictwa i duszpasterstwa. Był on tam także nauczycielem w szkole klasztornej. Ansgar został przydzielony do wyprawy króla duńskiego Haralda Klaka i pracował jako misjonarz na terenie Danii. Cesarz Ludwik I Pobożny powierzył mu w 829 r. poselstwo w Szwecji. W 831 r. wraca Ansgar z misją od króla szwedzkiego do cesarza. Papież Grzegorz IV po zatwierdzeniu ufundowanego przez Ludwika I Pobożnego arcybiskupstwa w Hamburgu, osadził tam w 834 r. Ansgara i mianował go swoim legatem dla Sasów, Duńczyków i Szwedów. Po zniszczeniu Hamburga w 845 r. przez Normanów Ansgar przeniósł swoją siedzibę do Bremy, uzyskując w 864 r. zatwierdzenie nowej metropolii hambursko-bremeńskiej przez papieża Mikołaja I. Ansgar wznowił misję w Danii i sam wrócił do Szwecji (852–853), zyskując dla misji przychylność króla Olafa i ludu. Ansgar zmarł 3 lutego 865 r. w Bremie. Jego relikwie od 1982 r. znajdują się w katedrze w Hildesheim. Był on głęboko uduchowionym człowiekiem, który kochał modlitwę i odosobnienie, ale jednocześnie był bardzo otwartym na posługę misyjną. Posłannictwo misyjne Ansgara może być dla nas wzorem apostolskiej odwagi do ciągłych pytań o wolę Pana.
EN
Ansgar was born in Picardy on September 8th 801. He was the archbishop of Hamburg-Bremen and the apostle of the northern countries. As a child he was given to the Benedictine Abbey of Corbie. In 823 Ansgar was sent together with the other monks to Neu Corbie in Westphalia, where the local community entrusted him to introduce a system of education and pastoral care. He was also a convent school teacher there. Ansgar was assigned to the Danish King Harald Klak on an expedition and worked as a missionary in Denmark. Emperor Louis the Pious entrusted him with the mission in Sweden in 829. In 831 he was back with a mission from the Swedish King to the emperor. Pope Gregory IV, afterwards the archbishopric approval of Hamburg, founded by Louis the Pious, settled Ansgar there and appointed him as his legate for the Saxons, Danes and Swedes in 834. When Hamburg was destroyed by the Normans in 845 Ansgar moved his headquarters to Bremen. Then in 864 he obtained the new Hamburg-Bremen metropolis approval from Pope Nicholas I. Later Ansgar resumed his mission in Denmark and returned to Sweden (852–853), to get King Olaf and the people’s favour for his mission. Ansgar died on February 3rd 865 in Bremen. Since 1982 his relics have been in the Cathedral of Hildesheim. He was a deeply spirited man who loved prayer and seclusion, but at the same time very open to missionary service. Ansgar’s missionary can be a model of apostolic courage for continuous questioning about the Lord’s will.
Contributors
author
 • Dortmund
References
 • Angenendt A., Das Früh-Mittelalter. Die abendländische Christenheit von 400–900, Stuttgart 1995.
 • Angenendt A., Geschichte der Religiosität im Mittelalter, Darmstadt 1997.
 • Angenendt A., Heilige und Reliquien, Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart, München 1994.
 • Brox N. (red.), Die Geschichte des Christentums. Religion – Politik – Kultur, Darmstadt 1994.
 • Delius F. (red.), Die „Pigmenta” des Heiligen Ansgar. Gebete der frühen Kirche im heidnischen Norden, Kiel – Hamburg 1997.
 • Fraesdorff D., Ansgar. Apostel des Nordens, Kevelaer 2009.
 • Greschat M., Personenlexikon. Religion und Theologie, Göttingen 1998.
 • Jedin H. (red.), Handbuch der Kirchengeschichte, t. III/1, Freiburg im Br. 1966–1985.
 • Johanek P., Ansgar, LThK, t. I, Freiburg im Br. 2009, kol. 715–716.
 • Jorissen H., Rat(h)ramnus, LThK, t. VIII, Freiburg im Br. 2009, kol. 840–841.
 • Katholische Akademie Hamburg (red.), Mit Ansgar beginnt Hamburg, Hamburg 1986.
 • Katholische Akademie Hamburg (red.), Was ist und was soll ein Bistum?, Hamburg 1994.
 • Klapheck T., Der Heilige Ansgar und die karolingische Nordmission, Hannover 2008.
 • Krüger K-H., Erzbischof Ansgar – Missionar und Heiliger, w: Katholische akademie Hamburg (red.), Mit Ansgar beginnt Hamburg, Hamburg 1986, s. 35–66.
 • Laudage J., Rimbert, LThK, t. VIII, Freiburg im Br. (2009), kol. 1191–1192.
 • Magers I., Lobet den Herren in seinen Heiligen. Mittelalterliche Ansgarverehrung und reformatorisches Ansgargedenken in Hamburg, w: J. Stuben, R. Hering (red.), Zwischen Studium und Verkündigung. Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der Nordelbischen Kirchenbibliothek in Hamburg, Herzberg 1995, s. 293–308.
 • Mehnert G., Ansgar. Apostel des Nordens, Kiel 1995.
 • Melchers E. i H., Das große Buch der Heiligen. Geschichte und Legende im Jahreslauf, München 1985.
 • Schamoni W. (red.), Das Leben des Hl. Ansgar von seinem Nachfolger Rimbert, Düsseldorf 1965.
 • Schauber V., Schindler H.M., Heilige und Namenspartone im Jahreslauf, München 2001.
 • Senger B., Ansgar. Mönch und Apostel des Nordens, Dülmen 1989.
 • Waitz G. (red.), Vita Anskarii auctore Rimberto. Accedit Vita Rimberti, w: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi 55, Hannover 1884 (reprint: Hannover 1988).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fbc8471b-a50f-4d46-a479-3ec87382dda6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.