Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 i 2/2020 | 81-96

Article title

Status pojazdu mechanicznego jako odpadu. Sprzedaż, import i naprawa po szkodzie całkowitej. Uwagi wybrane

Content

Title variants

EN
The legal status of the motor vehicle as waste. Sale, import and damage repair after a total loss. Selected remarks
RU
Статус автотранспортного средства как отходов. Продажа, импорт и ремонт после полной гибели. Выбранные замечания
IT
Stato del veicolo a motore come rifiuto. Vendita, importazione e riparazione dopo un danno totale. Note selezionate

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Uczestniczenie przez pojazdy mechaniczne w zdarzeniach drogowych skutkuje koniecznością ich naprawy lub wycofania z eksploatacji. Czynności te poprzedzone są najczęściej postępowaniem likwidacyjnym prowadzonym przez zakład ubezpieczeń, który w jego toku może orzec o tzw. szkodzie całkowitej. Ekonomiczna nieopłacalność naprawy często jednak nie wiąże się z uznaniem pojazdu za odpad i wycofaniem go z eksploatacji. Autor definiując pojęcie szkody całkowitej omawia jej skutki dla uznania pojazdu za odpad w kontekście jego sprzedaży, naprawy, importu i wycofania z eksploatacji.
EN
The participation of motor vehicles in road incidents results in the necessity of their repair or decommissioning. Generally, these activities are preceded by a liquidation procedure conducted by the insurance company, which in its course may declare a vehicle so-called total loss. The economic unprofitability of repair is often not related to the classification of the vehicle as waste and its decommissioning. Defining the concept of total loss, the author considers its consequences on the recognition of a vehicle as waste in the context of its sale, damage repair, import and withdrawal from use in road traffic.
RU
Участие автотранспортных средств в дорожнотранспортных происшествиях приводит к необходимости их ремонта или выводу из эксплуатации. Этим действиям обычно предшествует процедура ликвидации, осуществляемая страховой компанией, которая в ходе нее может принять решение о так называемой полной гибели. Однако экономическая нерентабельность ремонта часто не предполагает признания транспортного средства отходами и вывода его из эксплуатации. Определяя понятие полной гибели, автор обсуждает ее влияние на признание транспортного средства отходами в контексте его продажи, ремонта, импорта и вывода из эксплуатации
IT
la partecipazione di veicoli a motore a incidenti stradali comporta la necessità di ripararli o di ritirarli dal servizio. Tali attività sono di norma precedute da una procedura di liquidazione condotta dall’impresa di assicurazione, che nel corso della quale può dichiarare il cosiddetto danno totale. Tuttavia, l’inutilità economica della riparazione spesso non è legata al riconoscimento del veicolo come rifiuto e al suo ritiro dall’utilizzo. Nel definire il concetto di danno totale, l’autore discute gli effetti sul riconoscimento del veicolo come rifiuto nel contesto della sua vendita, riparazione, importazione e ritiro dall’uso.

Year

Issue

Pages

81-96

Physical description

Contributors

References

 • Chmielowiec B.: Problemy ze szkodą całkowitą — Raport Rzecznika. „Monitor Ubezpieczeniowy” 2015, nr 61.
 • Chmielowiec B.: Raport Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych— odziaływanie i reakcja rynku ubezpieczeniowego. „Monitor Ubezpieczeniowy” 2014, nr 58.
 • Dębowiec A., Kurowicki P., Langowski A., i in.: Informator. Materiał podsumowujący warsztaty dla organów sądowych, organów ścigania i organów kontroli zorganizowane w ramachprojektu POIS.02.04.00-00-0077/17-00 „Droga do czystego środowiska — program edukacyjno- promocyjny na rzecz wzmocnienia świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm”. Warszawa 2019.
 • Gończ E.: 1.2. Zarządzanie środowiskiem. W: Ochrona środowiska. Red. Z. Brodecki. LexisNexis 2005.
 • Górski M.: Komentarz do art. 3 ustawy o odpadach. W: Ustawa o odpadach. Komentarz. Red.J. Jerzmański. Wrocław 2002.
 • Instrukcja określania wartości pojazdów. „Rzeczoznawca Samochodowy” 2016, nr 1.
 • Jerzmański J.: Komentarz do art. 3 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
 • W: Jerzmański J., Radecki W.: Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.Komentarz. LEX 2014.
 • Krupa T., Kulińska E.: Likwidacja szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych — podstawowe problemy.Warszawa 2015.
 • Rakoczy B.: Komentarz do art. 3 ustawy o odpadach. W: Ustawa o odpadach. Komentarz. Red.B. Rakoczy. Warszawa 2013.
 • Raport Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Pierwsze rejestracje używanych samochodówosobowych 2019—2020.
 • The Automobile Industry Pocket Guide 2020—2021. European Automobile Manufacturers Association.
 • Ubezpieczenia w liczbach 2019. Rynek ubezpieczeń w Polsce. Polska Izba Ubezpieczeń.Wskazówki metodyczne z dnia 3 kwietnia 2008 r. z korektami pkt 2 z dnia 15 lipca 2008 r. orazz dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uznawania pojazdów za odpad w transgranicznym przemieszczaniuodpadów. Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fbc9f586-1f66-402e-9970-1076169f52d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.