PL EN


2013 | 4 (345) | 71-82
Article title

Czynniki warunkujące wybór słonych przekąsek przez młodych konsumentów

Content
Title variants
EN
Factors Influencing the Selection of Salty Snacks by Young Consumers
RU
Факторы, обусловливающие выбор соленых закусок молодыми потребителями
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest określenie istotnych czynników warunkujących zachowania konsumentów, szczególnie związanych z procesem podejmowania decyzji o nabywaniu słonych przekąsek przez młodych konsumentów. Materiał badawczy został zgromadzony na podstawie analizy dostępnej literatury, danych pochodzących z badań realizowanych przez agencje badania opinii społecznej oraz z badania pierwotnego. To ostatnie zostało przeprowadzone w 2011 roku na próbie 430 respondentów w wieku 18-25 lat. Badanymi osobami byli studenci pochodzący z różnych wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Analiza zgromadzonego materiału empirycznego pozwoliła na stwierdzenie, że słone przekąski są produktami często kupowanymi przez studentów. Prawie 40% badanych deklarowało kupowanie produktów tego rodzaju z częstotliwością kilka razy w miesiącu, a 30% badanych – 2-3 razy w tygodniu. Ponad 2/5 badanych studentów wydawało na słone przekąski w ciągu miesiąca kwotę 21-30 złotych. Uzyskane dane mogą stanowić podstawę do podjęcia działań przez specjalistów i instytucje zajmujące się problematyką żywności i żywienia w celu podniesienia poziomu wiedzy i edukowania młodych konsumentów pod kątem zasad racjonalnego żywienia, związanych m.in. z wykazaniem wpływu słonych przekąsek na zdrowie i funkcjonowanie człowieka.
EN
An aim of the authors’ deliberations was to describe the important factors determining consumer behaviour, particularly those connected with the process of making decisions on buying salty snacks by young consumers. The research was collected on the basis of an analysis of the available literature, data originating from research carried out by public opinion research agencies, and from a primary study. The latter was carried out in 2011 on the sample of 430 respondents aged 18-25 lat. The interviewed people were student of various faculties of the Warsaw University of Life Sciences. An analysis of the collected empirical material has allowed for statement that salty snacks are products frequently bought by students. Almost 40% of the respondents declared purchasing of products of this type with frequency of several times a month, and 30% of the interviewed individuals – 2-3 times a week. More than 2/5 of the surveyed students spent on salty snacks over one month the amount of 21-30 zlotys. The obtained data may be a basis for undertaking measures by specialists and institutions dealing with the issues of foods and nutrition in order to raise the level of awareness and to educate young consumers with view of the principles of rational nutrition, connected, inter alia, with showing the impact of salty snacks on human health and functioning.
RU
особенно связанное с процессом принятия молодыми потребителями решений о покупке соленых закусок. Исследовательский материал накопили на основе анализа доступной литературы, данных, источником которых являются исследования, осуществляемые агентствами обследования общественного мнения, а также первичное исследование. Последнее было проведено в 2011 году на выборке в 430 респондентов в возрасте 18-25 лет. Опрашива- емыми лицами были студенты разных факультетов Аграрного университета в Варшаве. Анализ накопленного эмпирического материала позволил констатировать, что соленые закуски – продукты, часто покупаемые студентами. Почти 40%опрошенных декларировали покупку продуктов этого вида с частотностью несколько раз в месяц, а 30% опрошенных – 2-3 раза в неделю. Свыше 2/5 опрошенных студентов тратили на соленые закуски в течение месяца сумму в 21-30 злотых. Полученные данные могут представлять собой основу для принятия мер специалистами и учреждениями,занимающимися проблематикой питания и продуктов питания, для повышения уровня знаний и обучения молодых потребителей с точки зрения принципов рационального питания, связанных, в частности, с указанием на влияние соленых закусок на здоровье и функционирование человека.
Year
Issue
Pages
71-82
Physical description
Dates
published
2013-07-2013-08
Contributors
 • SGGW w Warszawie
author
References
 • Aktualne problemy i wydarzenia (2010), Raport CBOS (245) przeprowadzony w dniach 7-13 października na próbie 1035 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, Warszawa.
 • Andrzejewska O. (2010), Wzmocnić impuls zakupowy, http://www.fcmarket.eu/archiwum%20na%20www/archiwum%20fcm%2031/311821 [dostęp: 04.04.2013].
 • Babicz-Zielińska E. (2001), Zachowania konsumentów w stosunku do żywności i żywienia, „Żywność, Nauka, Technologia, Jakość”, Sup. 4(29).
 • Berteus Forslund H., Torgerson J.S., Sjostrom L., Lindroos A.K. (2005), Snacking frequency in relation to energy intake and food choices in obese men and women compared to a reference population, “International Journal of Obesity”, No. 29.
 • Bowman B., Russell R. (2007), Present Knowledge in Nutriton, Eight Edition, ILSI, Press, Washington DC.
 • Czerwińska D., Czerniawska A. (2007), Ocena spożycia sodu z uwzględnieniem soli kuchennej jako jego źródła w wybranej populacji warszawskiej, „Roczniki PZH”, nr 1.
 • Drewnowska B. (2011), Polacy nie mają dosyć chipsów, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/617335.html [dostęp: 14.02.2011]
 • Fay K. (2010), Salty Snacks/Sugar Confectioneryt, http://www.preparedfoods.com/articles/107838-salty-snackssugar-confectionery [dostęp: 25.03.2013]
 • Havas D., Dickinson B., Wilson M. (2007), The Urgent Need to Reduce Sodium Consumption, “JAMA”, No. 298.
 • Herrell K. (2011), Elevated levels of sodium blunt response to stress, study shows, http://www.eurekalert.org/pub_releases//uoca-elo040511.php [dostęp: 03.04.2013]
 • Kita A. (2006), Wpływ wybranych parametrów technologicznych na jakość smażonych produktów przekąskowych, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej”, nr 537, Wrocław.
 • Kosicka-Gębska M., Gębski J. (2012), Słone przekąski w diecie młodych konsumentów, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”, XLV, nr 3.
 • McLynn K. (2011), Canadians like Salty Snacks, Americans like Sweet Snacks, but Both like Convenience, http://npd.com/press/releases/110525a.html [dostęp: 22.02.2013]
 • Nielsen S.J., Popkin B.M. (2003), Patterns and trends in food portion sizes, 1977-1998, “Journal of the American Medical Association”, No. 289.
 • Ogden C.L., Carroll M.D., Curtin L.R., McDowell M.A., Tabak C.J., Flegal K.M. (2006), Prevalence of overweight and obesity in the United States, 1999–2004, “Journal of the American Medical Association”, No. 295.
 • Osterholt K.M., Roe L.S., Rolls B.J. (2007), Incorporation of air into a snack food reduces energy intake, “Appetite”, No. 48.
 • Ratajczak J. (2010), Raport: Rynek słodyczy i słonych przekąsek, „Poradnik Handlowca”, http://www.poradnikhandlowca.com.pl/archiwum/10-2010, Raport-Rynek-slodyczy-i-slonych-przekasek,Rok-2010,41,576.html [dostęp: 08.02.2012]
 • Ronteltap A., Van Trijp J.C.M. Renes R.J., Frewer L.J. (2007), Consumer acceptance of technologybased food innovations: lessons for the future of nutrigenomics, “Appetite”, No. 49.
 • Święcka M. (2010), Jej wysokość przekąska, „Hurt&Detal”, nr 7.
 • Trendy w zwyczajach żywieniowych Polaków (2006-2012), Coroczne badanie Ipsos prowadzone od 2006 roku badanie dotyczące zmian w zwyczajach żywieniowych Polaków, ich stosunku do wagi, zdrowia oraz wagi i odżywiania dzieci. Badanie realizowane na próbie reprezentatywnej Polaków (800 osób).
 • Verhagen H., Vos E., Francl S., Heinonen M., van Loveren H. (2010), Status of nutrition and health claims in Europe, “Archives of Biochemistry and Biophysics”, No. 501.
 • Wolimy słodkie. Pierwsza edycja badania Snack Panel (2002), Raport z 14 kwietnia – 28 września 2002 roku z badań przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 4029 Polaków w wieku 10-55 lat. Internet, 12.04.2013, http://www.obop.pl.
 • Zizza C., Siega-Riz A.M., Popkin, B.M. (2001), Significant increase in young adults’ snacking between 1977-1978 and 1994-1996 represents a cause for concern!, “Preventive Medicine”, No. 32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fbeb27bf-b8a6-4e4c-8d7a-99b3a402f5d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.