PL EN


2020 | 58 | 1(115) | 40-55
Article title

What May Library and Information Science Offer to Personal Information Management?

Title variants
PL
Co bibliologia i informatologia mogą zaoferować w zarządzaniu indywidualnym informacją?
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Purpose/Thesis: The development of personal information management (PIM) suggests a new area of interest for library and information science (LIS) practitioners and researchers. Basing on the research the article investigates the application of technological solutions for PIM in LIS. Approach/Methods: In the presented research, the critical analysis of the literature was used to explain the relationship between PIM and LIS and to prepare an empirical study focused on the perception of the usefulness of PIM tools in the area of LIS practice and research. The empirical study was conducted with a mixed methodology encompassed both quantitative and qualitative methods. Results and conclusions: The analysis showed that the solutions offered by the LIS practitioners and researchers in the field of PIM have already been correctly defined. Some initiatives in the field of open access, digitization of collections, modernization of integrated library systems or the implementation of ICT in education are already being implemented. However, LIS practitioners and researchers are primarily perceived as offering high-quality, verified and truthful information accessible through applications, digital platforms and other modern technological solutions. Originality/Value: Presented results may inspire LIS practitioners and researchers to further development of the offer of their institutions.
PL
Cel/Teza: Rozwój zarządzania informacją indywidualną (personal information management, PIM) wskazuje nowe pole badawcze dla teoretyków i praktyków z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. W artykule prześledzono zastosowanie rozwiązań technicznych w zakresie PIM w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej. Koncepcja/Metody badań: W przedstawionych badaniach wykorzystano krytyczną analizę literatury, aby wyjaśnić związek między PIM a bibliotekoznawstwem i informacją naukową oraz przygotować badanie empiryczne skoncentrowane na postrzeganiu przydatności narzędzi PIM w obszarze praktyki i badań bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Badanie empiryczne przeprowadzono przy użyciu metody mieszanej, obejmującej metody zarówno badań ilościowych, jak i jakościowych. Wyniki i wnioski: Przeprowadzona analiza wykazała, że rozwiązania proponowane przez teoretyków i praktyków bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w zakresie PIM zostały dotychczas poprawnie zdefiniowane. Niektóre inicjatywy z zakresu otwartego dostępu, digitalizacji kolekcji, unowocześnienia zintegrowanych systemów bibliotecznych czy zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji zostały już skutecznie wdrożone. Jednakże teoretycy i praktycy z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej postrzegani są przede wszystkim jako oferujący rozwiązania oparte na wysokiej jakości, zweryfikowanej i rzetelnej informacji, dostępnej przez aplikacje mobilne, platformy cyfrowe oraz inne nowoczesne rozwiązania technologiczne. Oryginalność/Wartość poznawcza: Omówione wyniki badania mogą stanowić inspirację dla teoretyków i praktyków bibliotekoznawstwa i informacji naukowej do dalszego rozwijania oferty ich instytucji.
Year
Volume
58
Issue
Pages
40-55
Physical description
Dates
received
2019-06-07
revised
2020-03-31
accepted
2020-04-28
Contributors
References
  • Barreau, D. (2008). The Persistence of Behavior and Form in the Organization of Personal Information. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 59(2), 307–317, http://doi.org/10.1002/asi.20752Batorowska, H. (2018). Indywidualne zarządzenie informacją zabezpieczeniem przed manipulacją w środowisku płynnej inwigilacji. Edukacja-Technika-Informatyka, 23(1), 135–143.Bellotti, V., Ducheneaut, N., Howard, M., Neuwirth, C., Smith, I. (2002). Innovation in Extremis: Evolving an Application for the Critical Work of Email and Information Management. In: Proceedings of the 4th Conference on Designing Interactive Systems: Processes, Practices, Methods, and Techniques (DIS’02) (181–192). New York: Association for Computing Machinery. http://doi.org/10.1145/778712.778740Bernstein, M., Van Kleek, M., Karger, D., Schraefel, M.C. (2008). Information Scraps: How and Why Information Eludes Our Personal Information Management Tools. ACM Transactions on Information Systems, 26, 1–46, http://doi.org/10.1145/1402256.1402263Carter, T. M., Levine-Clark, M. (2013). ALA Glossary of Library and Information Science. 4th ed. Chicago: ALA Editions.Case, D.O., Given, L.M. (2016). Looking for Information: A Survey of Research on Information Seeking, Needs and Behavior. 4th ed. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Ltd.Cate, F.H. (2010). Protecting Privacy in Health Research: The Limits of Individual Choice. California Law Review, 98(6), 1765–1803, http://doi.org/10.15779/Z38J988Courtright, C. (2007). Context in Information Behavior Research. Annual Review of Information Science and Technology, 41(1), 273–306, http://doi.org/10.1002/aris.2007.1440410113Cushing, A. (2010). Highlighting the Archives Perspective in the Personal Digital Archiving Discussion. Library Hi Tech, 28(2), 301–312, http://doi.org/10.1108/07378831011047695.Gonzáles-Alcaide G., Castelló-Cogollos L., Navarro-Molina C., Aleixandre-Benavent R., Valderrama-Zurián J.C. (2008). Library and Information Science Research Areas: Analysis of Journal Articles in LISA. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(1), 150–154.Jones, W. (2007). Personal Information Management. Annual Review of Information Science and Technology. 41(1), 453–504, http://doi.org/10.1002/aris.2007.1440410117Jones, W., Teevan, J., eds. (2007). Personal Information Management. Seattle, London: University of Washington Press.Julien, H., Duggan, L.J. (2000). A Longitudinal Analysis of the Information Needs and Uses Literature. Library & Information Science Research, 22(3), 291–309, http://doi.org/10.1016/S0740-8188(99)00057-2Landsale, M. W. (1988). The Psychology of Personal Information Management. Applied Ergonomics. 19(1), 55–56, http://doi.org/10.1016/0003-6870(88)90199-8Marx, G. (2007). Privacy and Social Stratification. Knowledge, Technology & Policy, 20(2), 91–95, http://doi.org/10.1007/s12130-007-9009-5Materska, K. (2008). Modelowe koncepcje informacji naukowej (information science) w XXI wieku. In: K. Materska, E. Chuchro, B. Sosińska-Kalata (eds.). Organizowanie środowiska informacji i wiedzy (19–40). Warszawa: Wydaw. SBP.Materska, K. (2012). Wymiary zarządzania informacją indywidualną. In: B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro (eds.). Społeczeństwo i sieć informacyjna (65–79). Warszawa: Wydaw. SBP.Mollick, J.S. (2010). Determinants of Perceived Trustworthiness in Managing Personal Information. International Journal of the Academic Business World, 4(1), 19–28.Sapa, R. (2014). Wsparcie dla indywidualnego zarządzania informacją w polskich repozytoriach uczelnianych. In: A. Korycińska-Huras, M. Janiak (red.), Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym: badania, zasoby, użytkownicy (81–96). Warszawa: Wydaw. SBP.Sapa, R. (2016a). Projektowanie badań indywidualnego zarządzania informacją z zastosowaniem techniki oprowadzania (guided tour). In: S. Cisek (ed.). Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii (95–108). Kraków: Biblioteka Jagiellońska.Sapa, R. (2016b). Metodologia badań indywidualnego zarządzania informacją: wybrane aspekty. Zagadnienia Informacji Naukowej, 54(1), 7–20.Shah, C. (2017). Social Information Seeking: Leveraging the Wisdom of the Crowd. Springer International Publishing, http://doi.org/10.1007/978-3-319-56756-3Sosińska-Kalata, B. (2007). Współczesne oblicze nauki o informacji w Polsce i za granicą. In: E. Gondek, D. Pietruch-Reizes (eds.). Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych (93–19). Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 93–119.Sosińska-Kalata, B. (2016). Indywidualna organizacja wiedzy: pojęcia, problemy badawcze, stan badań i ich perspektywy. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 16 (4), 3–21.Stenmark, D., Espenkrona, K., Svensson, M. (2010). Design Implications for Personal Information Management: A Theoretical Evaluation of a Prototype Interface [online]. Proceedings of the Sixteenth Americas Conference on Information Systems, Lima, Peru, August 12–15, 2010 [10.11.2019], https://gup.ub.gu.se/file/95871Świgoń, M. (2012). Zarządzanie informacją i wiedzą: podstawy teoretyczne, badania w wymiarze indywidualnym, Olsztyn: Wydaw. UWM.Thint, M., Case, S., Azarmi, N., Azvine, B., Hare, S. (2003). Personal Information Management Assistants — From Research to Commercialization. BT Technology Journal, 21 (4), 39–43, http://doi.org/10.1023/A:1027371101870Tomaszczyk, J. (2008). Zarządzanie informacją w nauce, In: D. Pietruch-Reizes (ed.). Zarządzanie informacją osobistą (134–146). Katowice: Wydaw. Uniw. Śląskiego.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fbed42de-6265-410f-9b07-9f8bec84739a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.