Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 234-249

Article title

Reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Nowe wyzwanie dla wsi

Authors

Content

Title variants

EN
VOCATIONAL REORIENTATION OF FARMERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES IN KUYAVIAN-POMERANIAN VOIVODSHIP – A NEW CHALLENGE FOR A RURAL

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wobec niezdolności większości gospodarstw w Polsce do rozwoju powstaje olbrzymi problem społeczny związany z koniecznością poszukiwania dodatkowych lub głównych źródeł dochodów poza rolnictwem. Problem ten był przedmiotem badań w powiecie mogileńskim w województwie kujawsko-pomorskim, który należy do typowych powiatów rolniczych. Badania miały na celu rozpoznanie gotowości rolników i domowników do reorientacji zawodowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że 66% ankietowanych odpowiada raczej nie i zdecydowanie nie. Szczególnie musi niepokoić fakt, że w gospodarstwach do 5 ha aż 61% respondentów nie chce się podjąć reorientacji. Analizując główne problemy dlaczego rolnicy nie chcą się przekwalifikować na inny zawód, ankietowani wymieniają brak czasu związany z nadmiarem pracy w gospodarstwie. Ważnym argumentem jest brak środków finansowych, jak również duża odległość od ośrodków edukacyjnych. Kobiety z kolei podkreślają konieczność opieki nad dziećmi i osobami starszymi. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na brak wiary wśród ankietowanych, że przekwalifikują się i dostaną pracy, tak uważa 1/3 respondentów.
EN
In view of inability of most of the farms in Poland to develop, there arises a big social problem connected with the necessity to hunt for additional main sources of incomes outside farming. This problem was the subject matter of the studies conducted in the Mogilno, poviat, which belongs to typical agrarian poviats. These studies aimed at recognizing farmers’ and household members’ readiness by vocational reorientation. It results from the conducted studies, that 66% of respondents’ answers are rather no and decisively no. The fact that on farms up to 5 ha as many as 61% respondents do not want to take up reorientation is particularly alarming. Analyzing main problems why farmers do not want to reskill to another profession, those pooled mention the lack of time connected with excess of work on a farm. Lack of financial means is an important argument, as well as a big distance from educational centres. On the other hand women stress the necessity of care over children and elder persons. However, special attention should be paid to the lack of belief among these polled ones, that they would get a job – it is the opinion of 1/3 of respondents.

Contributors

author
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

References

 • Błąd M., Wielozawodowość w rodzinach rolniczych. Przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2011.
 • Frenkel I., Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia, Warszawa 2003.
 • Frenkel I., Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 1988–1995, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1977.
 • Frenkel I., Pracujący w gospodarstwach rolnych. Tendencje zmian w latach 2005–2010, [w:] Rosner A. (red.), Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2012.
 • Frenkel I., Rynki wiejskie: Ziemia, Kapitał, Praca, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2001.
 • Gruszczyński L. A., Elementy metod i technik badań socjologicznych, Śląskie Wydawnictwo Naukowe, Tychy 2002.
 • Gruszczyński L. A., Kwestionariusze w socjologii, Wydawnictwo Uniwersytet Śląski, Katowice 2003.
 • http://www.euracademy.org/eurovalidation/index.1&d
 • Kierunki Rozwoju Obszarów Wiejskich założenia do „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2011.
 • Pierwszy krok do reorientacji zawodowej rolników powiatu mogileńskiego, Materiały konferencyjne, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Minikowo 2009.
 • Polska Wieś 2000., Raport o stanie wsi, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa 2001.
 • Powszechny Spis Rolny. Raport z wyników, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 • Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Rezolucja zebranych w Radzie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie lepszego uwzględniania poradnictwa przez całe życie w strategiach uczenia się przez całe życie (2008/C 319/02), Dziennik Unii Europejskiej z dnia 13.12.2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9573

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fbefdb80-01ec-4191-b23f-e99a291509d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.