PL EN


2014 | 179 | 150-162
Article title

Transgraniczna opieka zdrowotna w Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia

Authors
Content
Title variants
EN
Cross-border Medical Care in the European Union - Selected Issue
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
On 24 April 2011 entered into force the directive of the European Parliament and of the Council No 2011/24/UE of 9 march 2011 on the application of patients' rights in cross-border healthcare. The article analyses the duty of Member States connected with cross-border medical care, types and limits of using cross-border medical care and problems evoked by refund of medical expenses. The subject of this study is also evaluation of the preamble and the normative text of the directive No 2011/24/UE against the regulation of the European Parliament and Council (EC) No 883/2004 of 29 April 2004 on the coordination of social security systems. The new directive provides clarity about the rights of patients who seek healthcare in another Member States and supplements the rights that patients already have at European Union level through the legislation on the coordination of social security systems.
Year
Volume
179
Pages
150-162
Physical description
Contributors
References
 • 50 Years of Social Security Coordination. Past - Present - Future. Ed. Y. Jorens. European Commission, Brussels 2009.
 • Bińczycka-Majewska T.: Pomoc medyczna udzielana na obszarze UE. W: Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Red. A. Sobczyk. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Cremers J.: Coordination of National Social Security in the EU. AIAS, Amsterdam 2010.
 • Cross - Border Health Services in the EU. Analytical Report. The Gallup Organization, Flash EB nr 210, June 2007.
 • Cross - Border Health Care in the European Union. Mapping and Analysing Practices and Policies. Ed. M. Wismar, W. Palm, J. Figueras, K. Ernst, E. van Ginneken. European Observatory on Health Systems and Policies, Copenhagen 2008.
 • Decyzja nr S3 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.
 • Dz. Urz. UE L 88/45 z 4 kwietnia 2011 r.
 • Dzienisiuk D.: Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W: Polityka społeczna w procesie integracji Europejskiej. Przegląd problemów. Red. A. Rączaszek, W. Koczur. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • Gevers S.: The Right to Health Care. "European Journal of Health Law" 2004, No. 11.
 • Klinger K.: Leczenie za granicą wciąż pod kontrolą funduszu zdrowia. "Gazeta Prawna" 2012, nr 154.
 • Koczur W., Rubel K.: Wspólnotowa koordynacja zabezpieczenia społecznego. W: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe. Red. G. Szpor. LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Lach D.E.: Problematyka dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium UE w świetle orzecznictwa ETS. W: Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Red. A.M. Świątkowski. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Lach D.E.: Spełnianie świadczeń zdrowotnych na terytorium UE - kolejki a "turystyka zdrowotna" w świetle orzecznictwa ETS. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2007, nr 5.
 • Lunt N., Smith R., Exworthy M., Green S., Horsfall D., Mannion R.: Medical Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications: A Scoping Review. OECD, Paris 2011.
 • Mossialos E., Palm W.: The European Court of Justice and Free Movement of Patients in the European Union. "International Social Security Review" 2003, No. 2.
 • Nakajima I.: Cross-Border Medical Care and Telemedicine. "International Journal of E-Health and Medical Communications" 2012, No. 3.
 • Patient Mobility in the European Union: Learning from Experience. Ed. M. Rosenmöller, M. McKee, R. Baeten. European Observatory on Health Systems and Policies, Copenhagen 2006.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu Dz.U. 2007, nr 249, poz. 1867 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dz. Urz. UE L 200 z 7. 06.2004 r. z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin, którzy zmieniają miejsce pobytu na obszarze Wspólnoty. Dz. Urz. WE L 28 z 30 stycznia 1997 r. z późn. zm.
 • Sidorko A.: Świadczenia zdrowotne w Unii Europejskiej. "Służba Pracownicza" 2011, nr 4.
 • Śliwka M.: Prawa pacjenta w prawie polskim na tle porównawczym. Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2008, nr 164, poz. 1027 z późn. zm.
 • Vassiliou A.: Proposal for a Directive on the Application of Patients' Right in Cross - Order Healthcare. European Commission, Brussels 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fbf2c989-34ac-40eb-8563-2d2177cef3b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.