PL EN


2014 | 180 cz 2 | 208-216
Article title

Reguła 3E jako podstawa zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem

Content
Title variants
EN
The 3E Principle as a Basis in the Management of the Contemporary Enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the paper the attention has been drawn to the principle of "triple E" in the activity of the contemporary enterprise referring to effectiveness, economy and ethics of economic activities. Increasing financial benefits and also building the enterprise value was the domain of many enterprises until very recently. Along with increase in social awareness and also increase in unethical behavior on the market, a lot of enterprises more and more frequently take actions referring to moral standards and also the ones connected with the concept of social responsibility. These activities include social interests, interests of the employees, as well as the environment protection, enabling achieving measurable benefits and especially, increase in the enterprise value.(
Year
Volume
Pages
208-216
Physical description
Contributors
References
 • 1.Brendzel-Skowera K.: Tworzenie wartości według społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe - Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, nr 55.
 • 2.Domańska-Szaruga B.: Biznes efektywny i społecznie odpowiedzialny. W: Problemy etyczne w organizacji uczącej się. Red. E. Skrzypek. UMCS, Lublin 2010.
 • 3.Gasparski W.: Etyka i społeczna odpowiedzialność w działalności gospodarczej. www.parp.gov.pl (10.09.2013).
 • 4.Jan Paweł II: Centesimus Annus. 1991, ust. 35.
 • 5.Lisiecka K., Czyż-Gwiazda E.: Etyczność jako wymiar oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. W: Etyka w biznesie. Red. E. Skrzypek. UMCS, Lublin 2010.
 • 6.Lisiecka K.: Standard SA 800 i etyka w biznesie. "Problemy Jakości" 2003, nr 05.
 • 7.Lusewicz-Sas A.: Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w teorii interesariuszy. W: Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju. Red. B. Kryk. ZAPOL, Szczecin 2011.
 • 8.Łukasik K.: Business Ethics in Management vs. Organization Culture. W: Przedsiębiorczość. Red. S. Gostkowska-Dźwig. SWWZPCz, Częstochowa 2012.
 • 9.Mele D.: Business Ethics in Action. Seeking Human Exellence in Organizations. Palagrave Macmillan, Great Gritain 2009.
 • 10.Mendryk I.: Etyczne dylematy zarządzania zasobami ludzkimi w poszukiwaniu nieetycznych zachowań. W: Etyka a jakość i efektywność organizacji. Red. E. Skrzypek. UMCS, Lublin 2010.
 • 11.Olejniczak K.: Społeczna odpowiedzialność a kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. SWWZPCz, Częstochowa 2012.
 • 12.Rok B.: Etyczność, ekonomiczność i efektywność w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. W: Współczesne wyzwania nauk praktycznych. Red. A. Lewicka- -Strzałecka. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2007.
 • 13.Skowron-Grabowska B.: Filary rozwoju przedsiębiorczości w małych organizacjach i korporacjach. W: Przedsiębiorczość. Szanse i wyzwania. Red. H. Kościelniak. SWWZPCz, Częstochowa 2012.
 • 14.Skrzypek E.: Etyka w biznesie jako podstawa jakości i efektywności organizacji w warunkach nowej ekonomii. W: Etyka w biznesie. Red. E. Skrzypek. UMCS, Lublin 2010.
 • 15.Suszyński C.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa 2002.
 • 16.Szczupaczyński J.: Zarządzanie a etyka w opinii polskich przedsiębiorców. "Przegląd Organizacji" 2010, nr. 10.
 • 17.Urbaniak M.: Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w doskonaleniu działań organizacji. "Problemy Jakości" 2007, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc1ec0a7-e7cd-4ed2-9606-a0799cf41e25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.