PL EN


2017 | 1(99) | 9-14
Article title

Wybrane uwarunkowania wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych

Authors
Content
Title variants
EN
Selected Approaches to Property Valuation for the Securing Bank Debt
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowane opracowanie podejmuje temat dotyczący wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych z punktu widzenia sektora bankowego i jego nadzorcy, którzy są odpowiedzialni za poziom ryzyka kredytowego. Ryzyko to – jak pokazuje praktyka bankowa – może być w dużym stopniu uzależnione od jakości wycen nieruchomości przyjętych jako zabezpieczenie wierzytelności bankowych. W opracowaniu zaprezentowano wybrane aspekty dotyczące wyceny zabezpieczeń wierzytelności bankowych na nieruchomościach, która wykorzystywana w różnego rodzaju systemach monitorowania poziomu ryzyka kredytowego, poprzez różne kanały transmisji może – wraz z innymi czynnikami - wpływać na stabilność systemu bankowego, a ostatecznie na stabilność całego systemu finansowego.
EN
This paper analyses the issue of property valuation for the purposes of loan security. The points of view of the banking sector and its supervisor, which are responsible for the level of credit risk, is taken into consideration. As banking practice shows, the risk may be largely dependent on the quality of real estate appraisals taken as security for a loan. The paper presents some aspects of the property appraisals for the purposes of loan security, which is used in different types of systems to monitor the credit risk level and which may, together with other factors, affect the stability of the banking system, and ultimately the stability of the entire financial system.
Year
Issue
Pages
9-14
Physical description
Dates
published
2017-03-30
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, ewahsiem@umk.pl
References
 • BION wbankach – mapa klas ryzyka iich definicje. (2011). Warszawa: KNF.
 • Brexit & The European Property Investment Market. (2017). Cushman & Wakefield.
 • Czerniak, A., Witkowski, B. (2016). Model wczesnego ostrzegania przed bańkami cenowymi na rynku mieszkaniowym. Warszawa: NBP.
 • Doroba, K. (2015). Rozwój modeli windykacji detalicznej jako konsekwencja zmian regulacyjnych. EY.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego iRady 2013/36/UE zdnia 26 czerwca 2013 r. wsprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi ifirmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE iuchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE.
 • EU Referendum: Making sense of Brexit – update. (2016). JLL.
 • European Real SnapShot! Current developments in the key real estate markets in Europe. (2016). KPMG
 • Flejterski, S., Gospodarowicz, A. (red.). (2014). Banki wspołecznej gospodarce rynkowej wświetle doświadczeń zkryzysu istanu rozwoju rynku finansowego. Warszawa: ZBP.
 • Główka, G. (2012). System Finansowania nieruchomości mieszkaniowych wPolsce. Doświadczenia ikierunki zmian. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
 • Grzesik, K. (2016). Wpływ Unii Europejskiej na wycenę nieruchomości wPolsce. Referat wygłoszony na XXV Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych PFSRM, Katowice 17-18 marca 2016 r.
 • Iwanicz-Drozdowska, M. (red.). (2014). Stabilność finansowa. Warszawa: NBP.
 • Jajuga, K. (2010). Zarządzanie ryzykiem wierzytelności hipotecznych wdobie globalnego kryzysu finansowego. W: A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość hipoteczna (s. 157-186). Warszawa: CeDeWu.
 • Jajuga, K. (2013). Ryzyko modelu amiary ryzyka. Studia Ekonomiczne. 152, 73-81.
 • Kasiewicz, S., Kurkliński, L. (red.). (2013). Szok regulacyjny akonkurencyjność irozwój sektora bankowego. Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości.
 • Kasiewicz, S., Kurkliński, L., Marcinkowska, M. (2013). Sektor bankowy motor czy hamulec wzrostu gospodarczego? Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości.
 • Kaszubski, R. W., Romańczuk, D. (red.). (2012). Księga dobrych praktyk wzakresie zarządzania ciągłością działania. Business continuity management. Warszawa: ZBP.
 • Kent, Ch., Lowe, P. (1997). Asset price bubbles and monetary policy. Research Discussion Paper, 9709. Sydney: Reserve Bank of Australia.
 • Komunikatu Ministra Infrastruktury zdnia 4 stycznia 2010 r. wsprawie uzgodnienia standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” (Dz. Urz. MI Nr 1, poz. 1).
 • Konowalczuk, J. (2014). Wycena nieruchomości do celów kredytowych. Warszawa: POLTEXT.
 • Krajewska, M., Siemińska, E. (2015). Exchange rate risk on the mortgage market. Real Estate Management and Valuation, 23(4), 74-84.
 • Kucharska-Stasiak, E. (2008). Rynek nieruchomości asektor bankowy. W: E. Kucharska-Stasiak (red.), Cykle rynku nieruchomości asektor bankowy (s. 61-90). Warszawa: Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego.
 • Kucharska-Stasiak, E. (2010). Powrót do źródeł – dyskusja wokół wartości rynkowej. Rzeczoznawca Majątkowy, 67, 16-22.
 • Kucharska-Stasiak, E. (2014). Uncertainty of property valuation as asubject of academic research. Real Estate Management and Valuation, 21(4), 17-25.
 • Kucharska-Stasiak, E. (2016). Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa: PWN.
 • Kwestarz, P. (2016). Ile franków wbilansach mają banki AD 2016. Pobrane z: https://strefainwestorow.pl/artykuly/20160323/ile-frankow-w-bilansach-maja-banki-ad-2016 (22.01.2017).
 • Metodyka badania ioceny nadzorczej banków komercyjnych, zrzeszających oraz spółdzielczych (BION). (2015). Warszawa: KNF.
 • Prystupa, M. (2009). Interpretacje definicji wartości rynkowej nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy, 64.
 • Raport ostabilności systemu finansowego. (2015). Warszawa: NBP.
 • Rekomendacja D dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej ibezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego wbankach. (2013). Warszawa: KNF.
 • Rekomendacja J dotycząca zasad gromadzenia iprzetwarzania przez banki danych onieruchomościach. (2012). Warszawa: KNF.
 • Rekomendacja R dotycząca zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe. (2011). Warszawa: KNF.
 • Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk wzakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. (2013). Warszawa: KNF.
 • Rekomendacja Wdotycząca zarządzania ryzykiem modeli wbankach. (2015). Warszawa: KNF.
 • Siemińska, E. (2009). Utrata wartości nieruchomości aproblem adekwatności zabezpieczenia ekspozycji kredytowej. Finansowanie Nieruchomości, 1(18), 4-7.
 • Siemińska, E. (2013). Ryzyka inwestowania ifinansowania na rynku nieruchomości wkontekście etyki ispołecznej odpowiedzialności. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wToruniu.
 • Szambelańczyk, J. (red.). (2011). Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego. Warszawa: ZBP iSGH.
 • Woreta, R., Sankowski, R., Sepielak, P. (2010). Źródła narastania akcji kredytowej wwarunkach integracji walutowej. Warszawa: UKNF.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc20e0c0-a9a7-4c8b-9d10-d959463f195b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.