PL EN


2014 | 10 | 61-71
Article title

Relacje człowiek-praca a syndrom wypalenia się

Title variants
EN
The Relations between Man, Work and Burnout Syndrome
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecnie, termin "wypalenie się" ma wielorakie znaczenie. Często słyszymy osoby mówiące: "Jestem wypalony. Nie jestem już w stanie poradzić sobie z całą sytuacją", albo oznajmujące "Za bardzo się wypaliłem, aby być w stanie wykonać to zadanie." W celni jasnego zrozumienia zjawiska wypalenia się jednostki konieczne staje się przedstawienie kompletnej i precyzyjnej definicji. Takie próby podejmowane były przez wielu badaczy. Dla właściwej perspektywy poniżej podaję przykłady definicji wypalenia oraz ich opisy.(fragment tekstu)
EN
The following article paper presents the description of Burnout Syndrome as well as the subject literature. According to presented definition of burnout syndrome this is common in modern organizations. Widespread thinking about professional burnout is focused on the employee and his weaknesses eliminating psychological difficulties within the relationship man - work. Meanwhile, the burnout syndrome is strongly associated with a stressful workplace and the employee experiencing chronic emotional overload. Employees functioning under permanent stress for a long time begin to experience lack of harmony between their personality and the organization and therefore lose motivation to continue working with the previous commitment. The effects in the form of symptoms of burnout are not just an individual problem of the employee but they bring tangible cost to the organization, and consequently the phenomenon of burnout is becoming a serious social problem. The more serious the problem of burnout in the context of organic stress in organization the more extensive investigations and practical indications for contemporary environments it requires. (original abstract)
Year
Volume
10
Pages
61-71
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
References
 • Argyris С., Integrating the Individual and the Organization, Wiley, New York 1964.
 • Awerill J.R., Personal control over aversive stimuli and its relation to stress, Psychological Bulletin, 1973.
 • Bańka D., Psychologiczne koszty roli zawodowej związane z opanowywaniem jej treści [W:] Psychologiczni problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy, Zofia Ratajczak (red.), Uniwersytet Śląski, Katowice | 1989.
 • Biela A. (red.), Stres w pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia, Redakcja Wyd. KUL, Lublin 1990.
 • Boiles E.B., Gdy stale czujesz się zmęczony, Kraków 1992.
 • Boisot M., Information and Organizations: The Manager as Anthropologist, Fontana-Collins 1987.
 • Bortner R.W., A Short Rating Scale as a Potential Measure of Pattern A Behaviour, Journal of Chronic Diseases. 1969,22, s. 87-91.
 • Borucki Z., Stres organizacyjny, mechanizm-następstwa-modyfikatory, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk I 1988.
 • Cambell J.H., Williams G.L., Decision Making In Education Management: the Technique of Issue Analysis, PA VIC Publications, Sheffield City Polytechnic, UK 1982.
 • Cherniss С., Long - term consequences of burnout: An exploratory study, Journal of Organizational Behaviour, 1990, 13, s. 1-11.
 • Cherniss C., Role of professional self-efficacy in the etiology and amelioration of burnout, in: Schaufeli W., Masłach С, Marek Т. (Eds.), Professional burnout: Recent developments in theory and research, Taylor & Francis, London 1993.
 • Cherniss C., Staff burnout. Job stress in human service, Beverly Hills: Sage, 1980.
 • Cieślak R., Wsparcie społeczne a stres w pracy, Rozprawa doktorska, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 2000.
 • Cooper C.L., Marshall J., Źródła stresu w pracy kierowniczej i umysłowej [W:] Cooper CL. Payne R. (red.), Stres w pracy, PWN, Warszawa 1987.
 • Cox T.,Boot N., Cox S., Stress in Schools: An Organisational Perspective, Work and Stress, 1988 2 (4) s. 353-362.
 • Сох Т., Mackay C.J., Cox S., Watts C., Brockley Т., Stress and Well Being in School Teachers, Paper presented to the Ergonomics Society Conference on Psychophysiological Response to Occupational Stress, Nottingham University, Nottingham. England 1978. (Cited in Litt. M.D. and Turk. D.C., Sources of Stress and Dissatisfaction in Experienced High School Teachers, Journal ofEducational Research, 1985,78 (3), s. 178-185).
 • Сох Т., Stress, Macmilllan, London 1985.
 • Fąfrowicz M., Marek Т., Noworol С, Changes in attentional disengagement process under repetitive visual discrete tracking task measured by occulographical index. In: Marras W., Karwowski W., Smith J.L., Pacholski L.(Eds.), The ergonomics of manual work, Taylor & Francis, London 1993.
 • Fengler J., Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 • Freudenberger H.J., Stress in the Workplace: An integrated Approach, New Directions for mental Health Services, 1983,20, s. 65-74.
 • Freudenberger H.J., Staff Burn-out, Journal of Social Issues, 1975, 30, s. 159-165.
 • Friedman M., Rosenman R.H., Carroll V., Changes in the Serum Cholesterol and Blood Clotting Time in Men Subjected to Cyclic Variation of Occupational Stress, Circulation, 1958, 17, s. 852-861.
 • Friedman M., Thoresen C.E., Gill J.J., Ulmer D., Powell L.H., Price V.A., Browin В., Thompson L., Rabin D.D., Breall W.S., Bourg E., Levy R., Dixon Т., Alteration of Type A Behaviour and Its Effect on Cardia Recurrences in Post Myocardial Infarction Patients: Summary Results of the Recurrent Coronary Prevention Project, American Heart Journal, 1986, 112, s. 653-65.
 • Gary L. Cooper, Roy Pane, Stres w pracy, 1987.
 • Gold Y. and Roth R.A., Teachers Managing: Stress and. Preventing Burnout: The Professional Health Solution., I The. Falmer Press, London, 1993.
 • Golembiewski R.T., Munzenrider R., Phases of Burnout, Developments in Concepts and Applications, Preager, і New York 1988.
 • Golembiewski R.T., Munzenrider, R., Carter D., Phases of Progressive Burnout and Their Worksite Covariates, Journal of Applied Behavioural Sciences, 1983, 19, s. 461-481.
 • Grzegorzewska M.K., Stres w zawodzie nauczyciela, wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006.
 • Grzegorzewska M.K., Nauczycielu uważaj bo możesz się wypalić. Hejnał Oświatowy. Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, Kraków, 1996, Vol. 15, s. 5-8.
 • Grzegorzewska M.K., Zjawisko wypalenia zawodowego nauczycieli. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Warszawie, 1998, nr 8, Kielce 1998.
 • Heitzman J., Stres w etiologii przestępstw agresywnych, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 • Kożusznik B. (red.), Psychologia w pracy menedżera, Wydawnictwo UŚI, Katowice 1994.
 • Lauderdale M.. Burnout, Learning Concepts, Austin 1982.
 • Lazarus R.S., Little Hassles Can Be Hazardous to Health, Psychology Today, 1981, July, s. 50-62.
 • Marek Т., Fąfrowicz M., Stres organizacyjny, próba interpretacji w kontekście Verońskiego modelu stresu, J. Chłopecki (red.) Fundament fachowych kompetencji. Nauki społeczne w kształceniu menedżerów, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 1999.
 • Marek Т., Stres i obciążenie psychiczne pracą, Ergonomia, 1995, 18, 2, s. 129-132.
 • Maslach C., Job burnout, Annual Review of Psychology, 2001.
 • Maslach С., Job Burnout, How People Cope, Public Welfare, 1978, 2, 5658.
 • Maslach С., The Measurement of experienced burnout, Journal of Occupational Behaviour, Vol. 2, 1981.
 • Maslach С, Wypalenie się: utrata troski o człowieka [W:] Zimbardo P.G. i Ruch F.L., Psychologia i życie, s. 623-628, PWN, Warszawa 1994.
 • Maslach C., Jak radzić sobie z wypaleniem się, Warszawa 2010.
 • Marek Т., Stres i zmęczenie psychiczne w procesie pracy. Czasopismo Psychologiczne, 1-2, t. 6,2000
 • Noworol C., Zespól wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących na zmiany [W:] I. Iskra-Golec, G. Costa, S. Folkard, T. Marek, J. Pokorski, L. Smith (red.), Stres pracy zmianowej. Przyczyny, skutki strategie przeciwdziałania, Kraków, 1998, s. 213-226.
 • Parber B.A., Stress and Burnout in the Human Service Profession, Pergamon, New York 1983.
 • Pasikowski Т., Polska adaptacja Masłach Burnout Inventory [W:] Sęk H. (red.), Wypalenie zawodowe, Przyczyny, Mechanizmy, Zapobieganie, PWN, Warszawa 2000, s. 135-148.
 • Pietrasiński Z., Praktyczna psychologia pracy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1965.
 • Pines A., Aronson E., Career Burnout, Free Press, New York 1988.
 • Quick І.С., Quick J.D., Organizational stress and preventive management, McGraw-Hill Publ. Co, New York 1984a.
 • Sęk H., Wypalenie zawodowe: przyczyny mechanizmy i zapobieganie, PWN, Warszawa 2004.
 • Sęk H., Zagadnienia psychologii prewencyjnej, Wyd. Naukowe UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1991.
 • Sękowska M., http://magdalena.sekowska.nf.pl/Blog/115/Syndrom-wypalenia-zawodowego-u- menedzera/coaching-rozwojowy-kryzys-kariery-wypalenie-zawodowe/2007
 • Shirom A., Burnout in Work Organizations, in C.L. Cooper and I. Robertson (eds.), International Review of Industrial and Organizational Psychology, John Wiley & Sons Ltd, 1989.
 • Strelau J., Heszen-Niejodek I., Ratajczak Z. (red.), Temperament a stres: Temperament jako czynnik moderujący stresory stan i skutki stresu oraz radzenie sobie ze stresem, Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996, s. 88-130.
 • Stress of Elementary School Teachers, Temple University Press, Ann Arbor, 1985.
 • Strykowka M., Trzeciakowska A., Wsparcie społeczne, a satysfakcja z pracy i wypalenie się zawodowe kobiet Przegląd psychologiczny, 1994, nr 3, s. 387-393.
 • Terelak J., Psychologia stresu, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2001.
 • Zuber-Dzikowska L., Człowiek w sytuacjach kosztorodnych [W:] Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy, Wyd. Naukowe UŚ., nr 9 (18), Katowice 1991.
 • Analiza czynników wypalenia zawodowego u nauczycieli szkół średnich. Anna Krawulska-Ptaszyńska. "Przegląd Psychologiczny" 1992, nr 3, s. 403-410.
 • Analiza zjawiska wypalenia się na przykładzie badań w grupie doradców zawodowych. Anna Lubrańska. "Szkota Zawodowa" 197, nr 5, s. 5-9.
 • Cechy osobowości nauczycieli a syndrom wypalenia zawodowego. Maria Kliś, Joanna Kossewska. "Psychologia Wychowawcza" 1998, nr 2, s. 125-140.
 • Jak radzić sobie z wypaleniem. M. Jałocho. "Remedium" 1998, nr 2, s. 1-2.
 • Nie daj się wypalić. Małgorzata Nowak. "Nowa Szkoła" 2001, nr 10, s. 21-23.
 • Pokonać wypalenie zawodowe. Sześć strategii poprawienia relacji z pracą. C. Masłach, M.P. Leiter, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Problem wypalenia zawodowego u pracowników socjalnych: jak mu radzić? Anna Korlak-Łukasiewicz. "Praca Socjalna" 2001, nr 4, s. 3-21.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu się w pracy wychowawczej. B. Król. "Chowanna" 1994, t. 1, s. 51-56.
 • Stres w zawodzie nauczyciela. S. Tucholska. "Psychologia Wychowawcza" 1996, nr 5, s. 408-417.
 • Syndrom "wypalania się sił" u nauczycieli dzieci autystycznych i upośledzonych umysłowo. Grażyna Miłkowska. "Szkoła Specjalna" 1989, nr 5, s. 323-330.
 • Syndrom wypalenia zawodowego a błędy wychowawcze pedagogów specjalnych. Adam Mikrut. "Szkoła Specjalna" 2003, nr 2, s. 73-82.
 • Syndrom wypalenia zawodowego a tożsamość płciowa nauczycielek. E. Mandal. "Psychologia Wychowawcza" 1999,nr l,s. 27-33.
 • Temperatnentalne i osobowościowe determinanty wypalenia zawodowego u nauczycieli. L. Solińska, W. Świętochowski. "Psychologia Wychowawcza" 1998, nr 5, s. 385-398.
 • Trzy stopnie wypalenia. Małgorzata Jałocho. "Remedium" 1998, nr 2, s. 2-4.
 • Wypalenie na własne życzenie. Klemens Stróżyński. "Nowa Szkoła" 2001, nr 10, s. 19-20.
 • Wypalenie się zawodowe nauczycieli /Ewa Kędracka. "Szkoła Zawodowa" 1998, nr 4, s. 40-45.
 • Wypalenie zawodowe/ Joanna Moczydłowska. "Problemy Alkoholizmu" 2002, nr 1, s. 22-23.
 • Wypalenie zawodowe. Anna Olech. "Remedium" 1999, nr 2, s. 7-9.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli. Violetta Tomal. "Nowa Szkoła" 2002, nr 8, s. 18-24.
 • Wypalenie zawodowe u nauczycieli /Anna Krawulska-Ptaszyńska. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1996, nr 8, s. 9-12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc3b4d2c-c48f-48c5-8e7b-a6737ee904fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.