PL EN


2016 | 5. Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego | 16-30
Article title

Problem prywatnych oszczędności długoterminowych w polskim systemie emerytalnym

Content
Title variants
EN
The problem of private long-term savings in the Polish pension scheme
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany demograficzne oraz kondycja finansów publicznych wymagają przeprowadzenia zmian w systemie emerytalnym. Dotychczas funkcjonujący system oparty przede wszystkim na emeryturach wypłacanych z części obowiązkowej nie jest w stanie zagwarantować wysokiej stopy zastąpienia. W tym celu konieczne jest zbudowanie odpowiednio dużego zasobu oszczędności indywidualnych. Dotychczas funkcjonujące w ramach III filara produkty finansowe ze względu na ich konstrukcję i niewielkie zachęty fiskalne nie spełniły zakładanej roli. Konieczne jest więc podjęcie działań mających na celu przełamanie ograniczeń i barier we wzroście oszczędności długoterminowych. Zadania w tym zakresie powinny zostać niezwłocznie podjęte.
EN
Demographic changes and the condition of the public finance require conducting changes in the pension scheme. So far the functioning system based above all on paid retirement pensions from the compulsory part isn't able to guarantee of high replacing rate. For that purpose proper building the large store of individual savings is necessary. So far financial products functioning in frames of the III pillar on account of their structure and little fiscal incentives didn't fulfil the assumed role. So taking action being aimed at breaking restrictions and barriers in the rise in long-term savings is necessary. Tasks in this respect should immediately be taken.
Contributors
 • Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie
References
 • Grzelak A., Koniunktura w rolnictwie w Polsce w świetle wybranych metod, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, 2014, nr 16, z. 2. 2.
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2003-2007, Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS, Warszawa 2009.
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2010-2012, Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS, Warszawa 2014.
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2008-2011, GUS Warszawa 2016a, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-w-latach-20102012,5,3.html [dostęp: 14.03.2016].
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski za lata 2013-2014 i za I kw. 2015 roku, GUS Warszawa, 2016b, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-i-kwartal2015-r ,4,16.html [dostęp: 14.03.2016].
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski – II kwartał 2016 roku, Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS, Warszawa, 2016c.
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski – III kwartał 2016 roku, Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS, Warszawa 2017.
 • Kalinowska-Sufinowicz B., Formy wsparcia rodziców z dziećmi w wieku do lat 3 – beneficjentów i pracowników wielkopolskich Ośrodków Pomocy Społecznej, „Polityka Społeczna”, 2014, nr 8.
 • Kotowska I.E., Zmiany modelu rodziny a zmiany aktywności zawodowej kobiet w Europie, [w:] Kotowska I.E. (red.), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • Lisowska E. (red.), Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007.
 • Sawicka J., Rola kobiet w aktywizacji i wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
 • Wabik I., Wynagrodzenia w dużych i małych miastach w 2013 roku, Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, Sedlak&Sedlak 2014, http://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenia-w-duzych-i-malych-miastach-w-2013roku [dostęp: 8.11.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2391-7830
ISBN
978-83-87193-75-1
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc41a5ad-2787-47a1-a8a0-524e69c8337e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.