PL EN


2013 | 9 | 273-288
Article title

Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych

Content
Title variants
Conference
Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie roli kompetencji osobistych i społecznych jako składowych postawy przedsiębiorczej w warunkach kryzysu gospodarczego, którego jednym z przejawów jest wzrastające bezrobocie, szczególnie wśród ludzi młodych. Szczególna uwaga zostanie skierowana na kształcenie tych kompetencji w szkolnictwie zawodowym, przygotowującym do pracy w sektorze handlu detalicznego na podstawie celów i założeń międzynarodowego projektu badawczo- -edukacyjnego „Kompetencje Sektora Handlu Detalicznego – kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego (ReSeCo)”. W artykule przedstawiono także ważniejsze wnioski z analizy opinii partnerów społecznych odnośnie potrzeb i wymagań w sektorze sprzedaży detalicznej w zakresie rozwijania kompetencji osobistych i społecznych oraz przydatności proponowanych materiałów dydaktycznych.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Polska
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska
References
 • Berger, S., Canning, R., Dolan, M., Kurek, S., Pilz, M., Rachwał, T. (2012). Curriculum-making in prevocational education in the lower secondary school: A regional comparative analysis within Europe. Journal of Curriculum Studies, 44 (5), 679-701.
 • Borowiec, M., Rachwał, T. (2011). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 321-332.
 • Choinkowska, E. (2012). Budowanie postaw przedsiębiorczych w pracy pedagogicznej przez oddziaływanie psychologiczne. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 127-136.
 • Cieślik, J. (2007). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim. W: P. Wachowiak, M. Dabrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 71-80.
 • Covey, S.R. (2003). 7 nawyków skutecznego działania. Poznań: Rebis.
 • Covey, S.R. (2004). Zasady skutecznego przywództwa, Poznań: Rebis.
 • Czapliński, P. (2011). Funkcjonowanie przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 114-128.
 • Dorocki, S. (2011). Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur regionalnych Francji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 67-86.
 • Dorocki, S., Kilar, W., Rachwał, T., Świętek, A., Zdon-Korzeniowska M. (2012). Biznesplan krok po kroku. Poradnik dla uczniów i uczennic. III część produktu finalnego. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era.
 • Entrepreneurship Education at School in Europe. National Strategies, Curricula and Learning Outcomes (2012). Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Brussels: Eurydice.
 • Gabała, J. (2005). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 145-152.
 • Jankowska, B., Pietrzykowski, M. (2012). Postawy proprzedsiębiorcze studentów a profil kształcenia – Polska na tle innych krajów. Przegląd Organizacji, 8, 28-32.
 • Jankowska, B., Pietrzykowski, M. (2013). Pro-entrepreneurial attitudes of students in relation to their educational profile: Poland against the background of other countries. Interdisciplinary Studies Journal, 2 (4), 83-102.
 • Juchnowicz, K. (2007). Polityka edukacyjna wobec potrzeb rynku pracy. W: P. Wachowiak, M. Dabrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 40-46.
 • Juchnowicz, M. (2005). Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 189-193.
 • Kilar, W. (2011). Wpływ kryzysu na funkcjonowanie korporacji Panasonic. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 187-196.
 • Kilar, W., Rachwał, T., Zając, M. (2012). Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek. II część produktu finalnego. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era.
 • Kitowski, J. (2009). Influence of Global Economic Crisis on Operation of Special Economic Zones in Poland. Geopolitical Studies, 15, 241-267.
 • Kitowski, J. (2011). Wpływ kryzysu finansowego i gospodarczego na efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. W: B. Namyślak (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Współczesne kierunki przemian społeczno-ekonomicznych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 19, Wrocław, 23-39.
 • Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. Europejskie Ramy Odniesienia. (2007). Luxembourg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 • Kurek, S., Rachwał, T. (2010). The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union, Europa XXI, 19, 127-142.
 • Kurek, S., Rachwał, T. (2011). Development of entrepreneurship in ageing populations of The European Union, Procedia. Social and Behavioral Sciences, 19 (2011), 397-405.
 • Kurek, S., Rachwał, T. (2012). Vocational Education and Training in Poland During Economic Transition. In: M. Pilz (ed.), The Future of Vocational Education and Training in a Changing World. Wiesbaden: Springer, 321-340.
 • Kurek, S., Rachwał, T., Szubert, M. (2012a). Business Competencies in Polish School Curricula: Opinions of Teachers and Social Partners. In: M. Pilz, S. Berger, R. Canning (eds), Fit for Business. Pre- Vocational Education in European Schools, Wiesbaden: Springer, 61-88.
 • Kurek, S., Rachwał, T., Szubert, M. (2012b). Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 24-36.
 • Nowak, P. (2011). Funkcjonowanie sektora motoryzacyjnego w okresie kryzysu w latach 2008−2009. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 177-186.
 • Osuch, W. (2011). Kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej w dobie postępujących procesów globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 177-186.
 • Osuch, W. (2012). Ocena wykształcenia kompetencji przedmiotowych z geografii społeczno-gospodarczej a wybrane aspekty innowacyjności w edukacji i kształceniu nauczycieli. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 3, 122-137.
 • Pietrzykowski, M. (2011). Entrepreneurship in Higher Education – the case of Poland. In: M. Dabić, M. Pietrzykowski (eds), Fostering Education in Entrepreneurship, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 113-128.
 • Piróg, D. (2011a). Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 23-36.
 • Piróg, D. (2011b). Graduates of geographical studies on the labour market in the process of transformation in higher education. Prace i Studia Geograficzne, 48, Prace Instytutu Geografii UJK, 18, 161-172.
 • Piróg, D. (2012a). Changes to the conception of geography curricula within university education in Poland in the 21st century in the face of labour market challenges. European Journal of Geography, 3(2), 24-41.
 • Piróg, D. (2012b). Methods for efficiency improvement of geographical studies within the scope of procurement of work by graduates exemplified by solutions applied in Great Britain and in Germany. In: B. Wójtowicz (ed), Natural sciences in educational systems of European countries in the 21st century. Kraków: Wydawnictwo DEHON, 129-141.
 • Rachwał, M., Rachwał, T. (2005), Rola kształcenia umiejętności obsługi klienta na lekcjach podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 221-226.
 • Rachwał, T. (2004a). Podstawy przedsiębiorczości. Słownik, Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era.
 • Rachwał, T. (2004b). Cele i treści kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. W: J. Brdulak, M. Kulikowski (red.), Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, Warszawa: Instytut Wiedzy, 263-270.
 • Rachwał, T. (2006). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej. W: B. Muchacka (red.), Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, t. II, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 427-434.
 • Rachwał, T., (2011). Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 99-113.
 • Rachwał, T., Zdon-Korzeniowska, M. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 116-128.
 • Rachwał, T., Ratajski, P., Zając M. (2012). Innowacyjna Strategia Kształcenia „Krok w przedsiębiorczość”. I część produktu finalnego. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era.
 • Rettinger, R., Staszak, P. (2011), Wpływ kryzysu na wielkość pasażerskiego ruchu lotniczego na świecie na podstawie wybranych przykładów. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 129-138.
 • Šerý, O. (2011). The impact of economic crisis on regions dominated by motor vehicles industry (the case of Vysočina Region). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 155-163.
 • Surdej, A., Wach, K. (2007). Entrepreneurship as the Challenge for Polish Economy in the 21st Century.
 • Miskolc University – Faculty of Economics Conference Proceedings. Pozyskane z: http://dx.doi. org/10.2139/ssrn.1113531.
 • Świętek, A. (2012). Oczekiwania a realia wejścia ludzi młodych na rynek pracy jako wyzwanie dla edukacji z przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 137-154.
 • Świłło, I. (2012), „Jestem przedsiębiorczy – kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych technik i narzędzi”. Prezentacja projektu, Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 64-70.
 • Uliszak, R. (2011). Przejawy kryzysu we współczesnym rolnictwie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 101-115.
 • Wach, K. (2007). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian. W: P. Wachowiak, M. Dabrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 120-127.
 • Wach, K. (2008). Entrepreneurship Education in Poland. ERENET Profile, vol. III, no. 3 (11), 36-44.
 • Wójtowicz, M. (2011). Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na brazylijski i meksykański przemysł samochodowy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17,
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).
 • Zioło, Z. (2011). Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 9-32.
 • Zioło, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 10-23.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc43e481-14f6-488a-a101-d82ba364d1cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.