PL EN


2015 | 1(10) | 70-82
Article title

Racjonalność i irracjonalność zachowań konsumentów na rynku usług fryzjerskich

Content
Title variants
EN
Rationality and Irrationality of Consumers’ Behaviours in the Market for Hairdressing Services
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule eksplorowano kwestię racjonalnych i irracjonalnych zachowań konsumenta na rynku usług fryzjerskich. W środowisku fizycznym mowa tu naturalnie o świadczeniu tych usług przez osoby profesjonalnie i nieprofesjonalnie do tego przygotowane (szara strefa, samodzielnie działający pasjonaci zawodu). Obserwacja zachowań w kanale wirtualnym wymagała jednak rozszerzenia obserwowanych zjawisk do rynku usług, a więc wliczenia zachowań wynikających z recepcji działań takich podmiotów jak producenci sprzętu fryzjerskiego oraz kosmetyków fryzjerskich. Artykuł prezentuje wyniki autorskich badań (CAWI, IDI) dotyczących czynników satysfakcji z usług fryzjerskich w Polsce. Przeprowadzone badania pokazują wielość zachowań konsumentów, które traktować można częściowo jako racjonalne, jak również irracjonalne. Są one obserwowane na każdym etapie procesu zakupowego. Z jednej strony widoczne są trendy w konsumpcji, wskazujące na częściowe zachowania smart shoppingowe (główny akcent w kierunku pozyskiwania informacji, dzięki którym konsumenci chcą podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe), z drugiej strony konsumpcja tych usług ma wymiar emocjonalny (począwszy od motywów warunkujących skorzystanie z tych usług, po zachowania pozakupowe).
EN
In her article, the author explored the issue of rational and irrational consumer’s behaviours in the market for hairdressing services. In the physical environment, the issue is here with provision of those services by individuals prepared for it professionally and non-professionally (the informal sector, independently acting enthusiasts of this profession). The observation of behaviours in the virtual channel, however, required extension of the observed phenomena to the market for services, i.e. taking into account the behaviours stemming from reception of activities of such entities as manufacturers of hairdressing devices and cosmetics. The article presents findings of the author’s research (CAWI, IDI) concerning the factors of satisfaction with hairdressing services in Poland. The carried out surveys show variety of consumers’ behaviours which can be treated partially as rational as well as irrational. They are observed on each stage of the purchasing process. On the one hand, there can be seen the trends in consumption indicating the partial smart-shopping behaviours (the main emphasis is put on acquisition of information owing to which consumers want to make more aware purchasing decisions); on the other hand, consumption of these services has its emotional dimension (beginning from the motives determining the use of these services, to post-purchasing behaviours).
Year
Issue
Pages
70-82
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
  • Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6929
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc46e730-5db2-47a7-9eed-dfd9d821df67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.