Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 107(163) | 99-117

Article title

The historical development of sustainability reporting: a periodic approach

Content

Title variants

PL
Historia rozwoju sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju: podejście okresowe

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
History is the main backbone of understanding the reasons behind developments, and sustainability re-porting is one of the most important developments in accounting. In this sense, the purpose of this study is to provide a chronology of the historical development of sustainability reporting. The historical re-search method with a periodic approach was applied. This paper divides the development history of sustainability reporting into three main periods: the pre-standardization period, between 1962 and 1998, the standardization (institutionalization) period, between 1999 and 2016, and the post-standardization period, which started after 2016. In addition, based on events, three sub-periods are defined for the pre-standardization period. This paper is one of the rare studies in the literature that identifies the chronologi-cal process of sustainability reporting’s historical development.
PL
Historia jest główną podstawą zrozumienia przyczyn rozwoju sprawy, a sprawozdawczość z zakresu zrównoważonego rozwoju jest jednym z najważniejszych etapów rozwojowych w rachunkowości. W tym kontekście celem artykułu jest przedstawienie chronologii historycznego rozwoju sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Zastosowano metodę badań historycznych z podejściem okreso-wym. W artykule pokazano historię rozwoju sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju w podziale na trzy główne okresy: okres przed normalizacją – lata 1962–1998; okres normalizacji (insty-tucjonalizacji) – lata 1999–2016 oraz okres po normalizacji, który rozpoczął się po 2016 roku. Ponadto dla okresu przed normalizacją określono trzy okresy cząstkowe na podstawie zdarzeń. Artykuł jest jednym z nielicznych opracowań w literaturze przedmiotu, który ukazuje chronologicznie historię sprawozdaw-czości dotyczącej zrównoważonego rozwoju.

Contributors

author
  • Baskent University, Department of Management, Ankara, Turkey
  • Ankara Hacı Bayram Veli University, International Trade Department
  • Ankara Hacı Bayram Veli University, International Trade Department

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fc779383-4d45-4543-ab5f-70a18e09cf72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.