PL EN


Journal
2017 | 48/1 | 41-54
Article title

PISEMNA AUTONARRACJA W BADANIU RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH W GLOTTODYDAKTYCE

Authors
Content
Title variants
EN
Written auto-narration inquiry in individual differences research in glottodidactics
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In general terms, this article presents the practical aspects of narrative forms in research on the process of foreign language learning and teaching. In detail, its purpose is to describe the written auto-narration inquiry concerning the impact of individual factors (savoir-être) in the course of language learning. The article contains a description of the object, the purpose as well as the opinions and feelings of the respondents on the practical implementation of their auto-narrative inquiries.
Journal
Year
Issue
Pages
41-54
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
References
 • Biernacka-Licznar, K. 2013. „Narracyjne studium życia na przykładzie studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego”. Italica Wratislaviensia, 4 – Nauczanie języka i literatury w Polsce i we Włoszech: 9-27.
 • Bluck, S. i T. Habermas. 2000. „The Life Story Schema”. Motivation and Emotion, 24: 121-147.
 • Bourdieu, P. 1986. „L’illusion biographique”. Actes de la recherche en sciences so-ciales, 62-63 – L’illusion biographique: 69-72.
 • Burzyńska, A. 2004. „Kariera narracji. O zwrocie narratywistycznym w humanistyce”. Teksty Drugie, 1-2: 43-64.
 • Byram, M., Barrett, M., Ipgrave, J., Jackson, R. i M. C. Méndez Garcia. 2011. Autobio-grafia spotkań międzykulturowych. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Cosnier, J. 2015. Psychologie des émotions et des sentiments [online: http://icar.univ-lyon2.fr/membres/jcosnier/Emotions_et_sentiments.pdf; DW 7.12.2016].
 • Góralski, A. (red.). 2009. Metody badań pedagogicznych w zarysie. Warszawa: Wy-dawnictwo Universitas Rediviva, wyd. 4.
 • Hamon, P. 1975. „Clausules”. Poétique, 24: 495-526.
 • Kline, P. 2000. „Testy osobowości”. (w) Psychologia różnic indywidualnych. (red. S. E. Hampson i A. M. Colman). Poznań: Zysk i S-ka, str. 108-133.
 • Kreutz, M. 1962. Metody współczesnej psychologii. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Lungo, A. (del). 1993. „Pour une poétique de l’ incipit”. Poétique, 94: 131-151.
 • Łobocki, M. 2006. Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wy-dawnicza „Impuls”.
 • Orofiamma, R. 2008. „Les figures du sujet dans le récit de vie”. Informations sociales, 145: 68-81.
 • Pawlak, M., Bartczak, E., Lis, Z. i I. Marciniak. 2006. Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • Ricœur, P. 1985. Temps et récit, tom 3: Le temps raconté. Paris: Le Seuil.
 • Ricœur, P. 1990. Soi-même comme un autre. L’ordre philosophique. Paris: Le Seuil.
 • Rubacha, K. 2008. Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Aka-demickie i Profesjonalne.
 • Schütze, F. 1975. Sprache soziologisch gesehen. München: Fink.
 • Smuk, M. 2014a. „Savoir-être: wyzwanie epistemologiczne”. (w) Refleksja w uczeniu się
 • i nauczaniu języków obcych. Acta Universitatis Wratislaviensis. (red. M. Baran-Łucarz). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, str. 281-292.
 • Smuk, M. 2014b. „Le savoir-être de l’apprenant au service du processus d’autonomisation”. (w) Synergies Chine 9/2014. Autonomie dans l’apprentissage des langues et apprentissage de l’autonomie. (red. F. Rong i P. Mogentale). Sylvains-les-Moulins – Beijing/Pékin: Éditions GERFLINT – Uni-versité des Langues étrangères de Beijing, str. 41-51.
 • Smuk, M. 2014c. „Le savoir-être des deux sexes face à l’apprentissage des langues: entre binarité et continuum”. (w) SOCLES Revue de SOCiolinguistique et de so-ciodidactique des LanguES 5/2014. Rôles masculins et féminins dans les usages sociaux langagiers: quelles rencontres? Quelles fractures? Quelles dynamiques? (red. M. Rispail). Alger: École Normale Supérieure de Bouzaréah – Alger, str. 87-100.
 • Smuk, M. 2016. Od cech osobowości do kompetencji savoir-être – rozwijanie samo-świadomości w nauce języków obcych. Lublin – Warszawa: Wydawnictwo Werset – Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Soroko, E. 2010. „Określanie wad i zalet metod generowania autonarracji”. (w) Bada-nia narracyjne w psychologii. (red. M. Straś-Romanowska, B. Bartosz i M. Żur-ko). Warszawa: Eneteia.
 • Soroko, E. 2013. „Kwestionariusz inklinacji autonarracyjnej (IAN-R) – pomiar skłon-ności do narracyjnego opracowywania i relacjonowania doświadczenia”. Stu-dia Psychologiczne, 51: 5-18.
 • Villers, G. (de). 2011. „L’approche autobiographique: regards anthropologique et épistémologique, et orientations méthodologiques”. Recherches sociologiques et anthropologiques, 42-1: 25-44 [online: http://rsa.revues.org/653; DW 14.12.2016].
 • Werbińska, D. 2010. „Moja podróż z językiem obcym – narracyjne badanie autobiograficzne”. (w) Neofilolog 34 – Glottodydaktyka jako nauka. (red. H. Widła), str. 91-109.
 • Werbińska, D. 2012. „Akwizycja języka obcego w perspektywie studenta filologii: badanie tożsamości narracyjnej studenta w kontekście czasoprzestrzeni i he-teroglosji”. (w) Neofilolog 39/1 – Polskie badania nad akwizycją języków. (red. U. Paprocka-Piotrowska), str. 55-80.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1429-2173
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc7d2e23-a111-478e-985e-555d1490b789
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.