PL EN


2016 | 18 | 49-69
Article title

Zespół dworsko-parkowy„Willa Mindic” jako szczególny element w krajobrazie i przemiany jego struktury jako znaki czasu

Content
Title variants
EN
Vila Mindic park and palace landscape as a special landscape element and its structural transformations as the sign of time
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule opisano zespół dworsko-parkowy „Willa Mindic” w Mołdawii, traktując go jako element szczególny w kontekście zmian strukturalno-przestrzennych, uznanych za znaki czasu. Pojęcie „znaki czasu” odnosi się do elementów tworzących składniki materialne i niematerialne, charakteryzujące obszar w wybranym fragmencie czasu i przestrzeni. Zakresem rozważań objęto przemiany w przestrzeni od czasów powstania obiektu do dnia dzisiejszego. Badany okres podzielono na pięć przedziałów, z których każdy zapoczątkowany był istotnymi zmianami, mającymi wpływ na przeobrażenia struktury funkcjonalno-przestrzennej parku. Waloryzowano elementy przestrzeni przyrodniczo-kulturowej i stwierdzono, że te, które jeszcze zachowały się z czasów założycieli (nawet w zmienionej formie), posiadają najwyższą wartość i wpisują się w istniejący dziś krajobraz. Zaproponowano wskazania do działań konserwatorskich, rewaloryzacyjnych, kreatorsko-konserwatorskich (modernizacji) i procesu wieloletniego kształtowania obiektu, uwzględniającego potrzebę zachowania autentycznych, stałych wartości.
EN
In this paper, the Vila Mindic park and palace landscape in Moldavia is discussed as a special landscape element in the context of structural and spatial changes that are believed to be the signs of the passage of time. The “signs of time” notion covers the elements that make for both material and immaterial components of an area at a chosen point of time and space. The scope of analysis encompasses landscape changes from Vila Mindic’s foundation to the present day. This period was divided into five subperiods, each of them starting with substantial changes that affected the park’s functional and spatial structure. The natural and cultural elements of landscape were evaluated, and the ones that dated back to the founding times (even if modified) were found to be most valuable and fitting within today’s landscape. Suggestions for preservation, restoration, modernization and long-term landscaping were provided, accommodating the need to preserve its genuine unchanging value.
Year
Issue
18
Pages
49-69
Physical description
Dates
published
2016-06
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
References
 • Andreev A. N., 1957, 1964, 1968, Derevâ i kustarniki Moldavii, Kišinev.
 • Brykowski R., Chrzanowski T., Kornecki M., 1979., Sztuka Rumunii, Ossolinem.
 • Dormidontovna V.V., 1992,Garmoiâ iskustva i prirody, Kišinev.
 • Dormidontovna V.V., 1989, Zagadka parka (w:) Sadovodstvo i Viogradovodstvo Moldavii., n. 4.
 • Laszczkowski M. 2016, Sprawozdanie z działalności Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w 2015 r., Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, Warszawa: 30-31.
 • Leontev P., 1965, Dendrologičeskie bogatstva staryh parkov Moldavii (w:) Shrana prirody Moldavii n 3, Kišinev.
 • Leontjew P., 1967, Parki Moldavii, Kišinev.
 • Localitatile Republicii Moldova, Vol. 8.
 • Michałowski A., Werner B., 2014, Wstępne wytyczne konserwatorskie w sprawie rewaloryzacji i zago-spodarowania założenia dworsko-parkowego „Willa Mindic” w Mołdawii, praca zlecona: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, Warszawa.
 • Monitorul Oficialal. Republicii Moldova, nr 18, 20 martie 1997, MOLDPRES.
 • Kravčuk O.P.,1972, Zapovednye i rekomenduemye k zapovedenû cennye raspisnye obekty v raenah Srednego Pridnestovâ; „Ohrona prirody Moldavii”, n.10.
 • Ozimkowska L., 2013 a, Granice obiektów architektury krajobrazu, Monogafia WSEiZ, Warszawa
 • Ozimkowska L., 2013 b, Granica obiektu architektury krajobrazu a tożsamość miejsca (w:) Międzyna-rodowa konferencja artystyczno-naukowej KRAJart 2013 pt. „Element szczególny w otoczeniu – toż-samość miejsca”, WSEiZ, Warszawa.
 • Ozimkowska L., Wojtatowicz J., Jancelewicz R., Szczepanik A., 2014, Prace rewaloryzacyjne przy ogrodzie Vila Mindyc Mołdawia (Vila Mindic, Moldova). Inwentaryzacja drzewostanu, praca zlecona: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, Warszawa.
 • Pasport pamâtniki istorii i kultury SSSR.
 • Pasport pamâtnika prirody, Gosudarstvennyj Komitet Soveta Ministrov Moldavskoj SSSR po ohrone prirody.
 • Soloveva T., 2002, Tainy Villi Myndyk, (w:) Novoe vremâ 28 iûnâ 2002, n 24.
 • Taras Â. N., 1986, Pamâtniki arhitektury Moldavii (XVI – načalo XX veka).
 • Verina V. R., 1968, Pamâtniki Prirody Moldavii i ih Shrana (w:) Shrana Prirody Moldavii n 6 Kišinev.
 • Wojtatowicz J., 2012, Particular elements and Details in Landscape Architecture, (w:) Zbigniew Mycz-kowski, Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz (red.), Monographs of University of Ecology and Man-agement in Warsaw Part 1, 11-26.
 • Wojtatowicz J., Ozimkowska L., 2009, Krajobraz dziedziczny. Problemy współczesnej architektury i budownictwa. Materiały II Krajowej Konferencji ARCHBUD 2009, BEL Studio, Warszawa, 300-308.
 • www.dziedzictwo.org/Działalność/zespół-dworsko-parkowy-vila-mindic-moldawia
 • voyageforum.pl/threands/707-Mołdawskie-Parki-Narodowe [dostęp 4.04.2016]
 • http://manucbei.wordpress.com/alexander-bernardazzi-the-architect/[dostęp 30.05.2015]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc7d9f1e-999e-4c10-8b09-0aec7c74b450
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.