PL EN


2017 (R. XVI) | 3(65) | 37-54
Article title

Budżet partycypacyjny w kształtowaniu wspólnej przestrzeni lokalnej – potencjał edukacyjny i inspiracje pedagogiczne

Content
Title variants
EN
The role of the participatory budget in shaping a common local space – educational potential and pedagogical inspirations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy ukazują, że nawet w działaniach tak pozornie niepedagogicznych jak budżet partycypacyjny (obywatelski) można odnaleźć wartości edukacyjne. Dostrzegają w nim potencjalny mechanizm wychowywania w demokracji – przez dialog i współdziałanie. Budżet partycypacyjny stanowi bowiem okazję do uczenia się obywatelskiej aktywności, a udział w podejmowaniu decyzji o spożytkowaniu funduszy publicznych wzmacniania kompetencje obywatelskie wszystkich uczestników procesu. Autorzy podkreślają, że budżet partycypacyjny można postrzegać jako sferę oświaty, w której różne grupy wiekowe uczą się korzystając z własnych doświadczeń. Nie bez znaczenia jest również fakt, że może pełnić on funkcję demokratyzowania władz – uczenia się przez urzędników, decydentów, liderów społecznych otwierania kręgu reprezentacji. Autorzy zwracają jednocześnie uwagę na ograniczenia i zagrożenia edukacyjne tego zjawiska. Analizując literaturę przedmiotu i dyskusje publiczne na temat sił i słabości budżetowania partycypacyjnego na świecie dochodzą do wniosku, że sukces we wdrożeniu idei budżetu obywatelskiego zależy od następujących warunków: 1) prawa i innych przepisów umożliwiających wdrażanie budżetu partycypacyjnego; 2) postawy korpusu urzędniczego miast, gmin, osiedli mieszkaniowych, czyli od woli władz administracyjnych do podzielenia się swoimi uprawnieniami; 3) wiedzy obywateli o procesach decyzyjnych, przepisach i warunkach finansowych miasta/gminy/osiedla; 4) motywacji mieszkańców do czynnego udziału w budżetowaniu partycypacyjnym, albowiem bez aktywnych obywateli, żadne inicjatywy władz nie będą zrealizowane. Zachęcają pedagogów do współdziałania i wspierania emancypacji obywateli w realizacji praw do współdecydowania o ich lokalnym środowisku i budowaniu wspólnoty.
EN
The authors show that even in seemingly non-pedagogical activities such as the participatory (civic) budget, educational values can be found. They see in it the potential mechanism of education in democracy – through dialogue and cooperation. Participatory budget is an opportunity to learn civic activity and participate in decision-making about the use of public funds to strengthen the civic competence of all participants in the process. The authors emphasize that participating budgets can be seen as a sphere of education in which different age groups learn from their own experiences. It is also important that it can perform the function of democratizing of the authorities – learning by officials, decision-makers, other leaders to open circle of representation. At the same time, the authors draw attention to the limitations and educational risks of this phenomenon. By analyzing the subject literature and public discussions on the strengths and weaknesses of participatory budgeting around the world, they conclude that successful implementation of the citizens has following conditions: 1) laws and other regulations enabling implementation of participatory budgets; 2) attitudes of the civil servants and other officials, i.e. the will of the administrative authorities to share their power; 3) knowledge of the decision-making processes, regulations and financial conditions of the municipality among citizens/inhabitants; 4 the motivation of the inhabitants to actively participate in participatory budgeting, for without active citizens, no initiative of the authorities will be accomplished. They encourage pedagogues to cooperate and support the emancipation of citizens in the exercise of the right to co-deciding on their local environment and building community.
Issue
Pages
37-54
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
 • Södertörn University, Szwecja
References
 • Alheit P. (2011), Podejście biograficzne do całożyciowego uczenia się, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3(55).
 • Arnstein S. (2012), Drabina partycypacji, [w:] Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa [oryg. A ladder of citizen participation, „Journal of the American Institute of Planners”, 35(4), 1969].
 • Barber B. (1999), Education for Democracy, Dubuque Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque.
 • Bartkowski J. (2011), Tradycje partycypacji w Polsce, [w:] Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Olech A. (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Broda-Wysocki J. (2003), Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce: analiza na przykładzie regionów koszalińskiego i opolskiego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Ciążela H. (2005), Edukacja wobec etycznego wymiaru idei rozwoju trwałego i zrównoważonego, „Prakseologia”, nr 145.
 • Cohen J. (1997), Deliberation and democratic legitimacy, [w:] Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics, Bohman J., Rehg W. (red.), MA MIT Press, Cambridge.
 • Dahl R.A., Tufte E.R. (1973), Size and Democracy, Stanford University Press, Stanford.
 • Diamond L. (1999), Developing Democracy – Toward Consolidation, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 • Drozdowski R., Krajewski M. (2008) (red.), Wyobraźnia społeczna. Horyzonty, źródła, dynamika, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Dryzek J.S. (2002), Deliberative democracy and beyond. Liberals, critics, contestations, Oxford University Press, Oxford.
 • Goldfarb J. (2012), Polityka rzeczy małych. Siła bezsilnych w mrocznych czasach, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Grabowska M., Szawiel T. (2001), Budowanie demokracji: podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Gurnstein P., Angeles L. (2007) (red.), Learning Civil Societies. Shifting Contexts for Democratic Planning and Governance, University of Toronto Press Incorporated, Toronto–Buffalo–London.
 • Hałas E., Konecki K. (2005) (red.), Konstruowanie jaźni społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Hausner J. (2008), Zarządzenie publiczne, Scholar-Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 • Hausner J. (2009), Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, [w:] Wymiary życia społecznego, Marody M. (red), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Held D. (2010), Modele demokracji, tłum. Nowak W., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Illeris K. (2009), O specyfice uczenia się ludzi dorosłych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 1(45).
 • Izdebski H. (2007), Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1.
 • Juchacz P. (2006), Demokracja, deliberacja, partycypacja. Szkice z teorii demokracji ateńskiej i współczesnej, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań.
 • Justyński J. (1997), Historia doktryn polityczno-prawnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Kazimierczak T. (2011), Partycypacja publiczna: obywatel jako koproducent usług publicznych, [w:] Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Olech A. (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kowalewski M. (2016), Obywatelstwo miejskie. Wokół idei i niektórych rozwiązań formalnych, „Przegląd Socjologiczny”, 1(LXV).
 • Krajewska A. (2015), Władze lokalne i mieszkańcy: prawo i praktyka, „Societas/Communitas”, t. 19–20, nr 1–2.
 • Kurantowicz E. (2007), O uczących się społecznościach, Wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław.
 • Lewenstein B. (1999), Wspólnota społeczna a uczestnictwo lokalne, ISNS UW, Warszawa.
 • Leszkowicz-Baczyński J. (2016), Budżet partycypacyjny jako szansa redukcji społecznych problemów miast, „Przegląd Socjologiczny”, 1(LXV).
 • Madurowicz M. (2008), Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Malewski M. (2006), W poszukiwaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2(34).
 • Mazur S. (red.), (2015), Współzarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, Mendel M. (2015), Postanimacja w postdemokracji, „Pedagogika Społeczna”, nr 2.
 • Mendel M. (red.) (2006), Pedagogika miejsca, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław.
 • Mendel M., Puchowska M., Zielka S. (2008), Zrównoważony rozwój: „Czarowanie świata” ciągle i dla wszystkich dobrego?, „Problemy Ekologii”, Vol. 12, nr 3.
 • Mezirow J. (2000), Learning as Transformation: Critical Perspectives on a Theory in Progress, Jossey Bass, San Francisco.
 • Mikołajewska B. (1999), Zjawisko wspólnoty. Wybór tekstów, New Haven.
 • Modrzewski J. (2004), Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Murawska K. (2013), Budżet partycypacyjny jako narzędzie pracy z młodzieżą, [w:] Edukacja obywatelska w działaniu, Kordasiewicz A, Sadura P. (red.), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Naumiuk A. (2014), Edukacja – partycypacja – zmiana w doświadczeniach i wyobrażeniach działaczy lokalnych (animatorów społecznych), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Pietrzyk-Reeves D. (2012), Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Putnam R.D. (1993), Making Democracy Work-Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton.
 • Skrzypczak B. (2016), Współczynnik społecznościowy, Wydawnictwo „Akapit”, Toruń.
 • Wiktorska-Święcicka A., Kozak K. (2014), Partycypacja publiczna w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Towarzystwo Oświatowe, Wrocław.
 • Winiarski M. (2011), Edukacja w środowisku lokalnym, „Pedagogika Społeczna”, nr 3–4 Żukiewicz A. (2009), Wprowadzenie do ontologii pracy społecznej. Odniesienia do społeczno-pedagogicznej refleksji Heleny Radlińskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc8333f5-1277-4cb0-8666-50860a13c89b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.