PL EN


2018 | Teologiczne Studia Siedleckie XV (2018) 15 | 215-239
Article title

Nauczanie prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji siedleckiej w latach 1918-2018. Zarys problematyki

Authors
Content
Title variants
EN
The teaching of the canon law in the Major Seminary of the diocese of Siedlce in the years 1918-2018. The draft of the problem
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Te teaching of the canon law in the Major Seminary of the diocese of Siedlce in the years 1918-2018. Te draf of the problem Te subject of the scientifc article is the teaching of canon law in the Major Seminary of the diocese of Siedlce in the years 1918-2018. Te author uses the historical-legal and dogmatic-legal method. Te author analyzes the teaching of canon law in the context of intellectual and pastoral formation, which are involved in the preparation of the can-didates for the ordination of the presbyterate. Te study of the canon law has always been one of the basis for the priesthood’s instrumentarium. Te author analyzes the norms of canon law, which form the basis for the teaching of the canon law in the Siedlce seminary, presents scientifc profles of seminar lecturers, textbooks and didactics. Te teaching of the canon law was based in 1917 on the Codex Iuris Canonici, and from 1983 on the Code of Canon Law, whose norms are interpreted in the light of the ecclesiology of the Vaticanum Secundum.
PL
Przedmiotem artykułu jest nauczanie prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji siedleckiej w latach 1918-2018. Autor używa metody historyczno-prawnej i dogmatyczno-prawnej. Autor nauczanie prawa kanonicznego rozpatruje w kontekście formacji intelektualne i duszpasterskie, które składają się na przygotowanie kandydatów do święceń prezbiteratu. Studium prawa kanonicznego zawsze należało do podstawowego instrumentarium kapłańskiego. Autor analizuje normy prawa kanonicznego, stanowiące podstawę nauczania prawa kanonicznego w siedleckim seminarium duchownym, przedstawia naukowe sylwetki seminaryjnych wykładowców, podręczniki oraz Nauczanie prawa kanonicznego w WSD diecezji siedleckiej w latach 1918-2018. Zarys problematyki dydaktykę. Nauczanie prawa kanonicznego opierało się od 1917 r. na Codex Iuris Canonici, a od 1983 r. na Kodeksie Prawa Kanonicznego, którego normy są interpretowane w świetle eklezjologii Vaticanum Secundum.
Contributors
author
References
 • Codex Iuris Canonici Pii X Pontifcis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, (1917). Acta Apostolicae Sedis II (9), 3-521.
 • Balicki, L. (1991). Dzieje gospodarcze diecezji siedleckiej 1918-1939, Lublin: TN KUL.
 • Bar, J.R. (1977). Ks. prof. Marian Alfons Myrcha, Prawo Kanoniczne 3-4 (20), 5-10.
 • Bączkowicz, F. (1923-1924). Prawo kanoniczne: podręcznik dla duchowieństwa, t. 1-2. Kraków: nakł. Księży Misjonarzy.
 • Bider, M. (2006). Wydalenie fakultatywne z instytutu zakonnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006.
 • Biskupski, S. (1956). Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego, wyd. 1. War¬szawa: Pax.
 • Błoński, B., Dmowski, R., Wojda, J. (2018). Zarys dziejów Wyższego Seminarium Duchownego diecezji siedleckiej, w: B. Błoński, R. Dmowski, D. Wereda (red.), Diecezja siedlecka 1818-2018. Studia i materiały z dziejów, (153-174). Siedlce: Kuria Diecezjalna Siedlecka.
 • Burczak, K. Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL. Kierownik Katedry Histo¬rii Prawa Kanonicznego. Życiorys. Pobrano z: http://www.kul.pl/ks-dr-hab-krzysztof-burczak-prof-kul,art_13245.html, Dnia (2018.06.12).
 • Codex Iuris Canonici autoritate Joannis Pauli pp. II promulgatus. Kodeks Prawa Ka¬nonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. (1984). Warsza¬wa: Pallotinum.
 • Gajda, P. (2000).Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, wyd. 2. Tarnów: Wydawnic¬two Diecezji Tarnowskiej Biblos.
 • Góralski, W. (2000). Kanoniczne prawo małżeńskie. Warszawa, Poznań: Polskie Wy¬dawnictwo Prawnicze IURIS.
 • Góralski, W.(2009). Przyszłość prawa kanonicznego w Polsce, Roczniki Nauk Praw¬nych, (19), 167-178.
 • Góralski, W.(2010). Nauczanie prawa kanonicznego w Seminarium Duchownym w Płocku (1710-2010), Studia Płockie, (38), 45-71.
 • Grabowski, I. (1921). Prawo kanoniczne: według nowego kodeksu, Lwów: Przegląd Teologiczny.
 • Gręźlikowski, J. (2009). Dyskusje nad nauczaniem prawa kanonicznego w seminariach duchownych w Polsce okresu międzywojennego, w: J. Wroceń-ski, J. Krajczyński (red.), Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, t. 1, (417-443). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Gręźlikowski, J. (2009). Nauczanie prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku w XX wieku,Studia Włocławskie, (11), 316-343.
 • Ioannes Paulus P P. II. (1979). Constitutio Apostolica „Sapientia Christiana” de stu-diorum Universitatibus et Facultatibus Ecclesiasticis, 29.04.1979, Acta Apostolicae Sedis (71), 469-521.
 • Ioannes Paulus P P. II. (1979). Constitutio Apostolica „Sapientia christiana”, 15.04.1979, Acta Apostolicae Sedis (71), 469-499.
 • Ioannes Paulus P P. II. (1992). Adhortatio Apostolica Postsynodalis „Pastores dabo vobis”de Sacerdotum formatione in aetatis nostrae rerum condicione, 25.03.1992, Acta Apostolicae Sedis (84), 657-804.
 • Jone, H. (1950-1955). Commentarium in Codicem Iuris Canonici, t. 1-3, Paderborn: Ofcina libraria F. Schoningh.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa. (2016). Dar powołania do kapłaństwa. Ratio Fun-damentalis Institutionis Sacerdotalis, 08.12.2016. Watykan: L’Osservatore Romano.
 • Kongregacja Formacji Katolickiej. (1983). Teologiczna formacja przyszłych kapła-nów, w: Posoborowe prawodawstwo kościelne, w: E. Sztafrowski (red.), Posoborowe pra¬wodawstwo kościelne, t. 12, z. 2, (117-218). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Krawczyk, R. (1993). Wyższe Seminarium Duchowne, w: H. Tomasik, K. Korsznie-wicz, J. Jóźwik (red.), Magnifat anima mea. Arcypasterzowi (ks. Bp. J. Mazurowi) z okazji 25 lecia pasterzowania w Kościele Siedleckim. Siedlce: [b.w.].
 • Krzyżak, L. (2017). Nauczanie prawa kanonicznego w seminarium duchownym w Przemyślu. Zarys problematyki, Studia Ełckie 2 (19), 131-146.
 • Ks. H.M. (1976). Śp. ks. prałat Andrzej Szklarski, Wiadomości Diecezjalne Podla-skie. Organ urzędowy kurii diecezjalnej 2 (45), 63-66.
 • Mazurkiewicz, K.P. (2014). Działalność Wyższego Seminarium Duchownego Semina-236
 • rium Duchownego diecezji siedleckiej czyli podlaskiej w latach 1939-1946, Warszawa (Ar¬chiwum WSD Siedlce).
 • Michiels, G.G. (1929). Normae generales juris canonici: Commentarius libri I codicis juris canonici, t. 1-2. Lublin: Univ. Catholica.
 • Mychra, M.A., Ś.P. Ks. dr. Bernard Filipiuk, Prawo Kanoniczne 1-4 (6), 573-581.
 • Myrcha M.A. (1936). Dowód ze świadków w procesie kanonicznym. Lublin: TN KUL.
 • Myrcha M.A. (1948). Sądy polubowne w prawie kanonicznym. Studium prawno-po-równawcze. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Myrcha, M.A., Ks. Jan Zubka, Prawo Kanoniczne 3-4 (19), 232-247.
 • Nasiłowski, K.(1969). De distinctione potestatis ordinis et iurisdictionis a primis Ecclesiae saeculis usque ad exeuntem decretistarum periodum, w: K. Mörsdorf, A. Scheu-ermann, G. May (red.), Ius sacrum: Klaus Mörsdorf zum 60. Geburtstag, (165-180). Mün-chen: F. Schöningh.
 • Pałka, P. (1986). Ks. Marian-Alfons Myrcha jako student i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prawo Kanoniczne 1-2 (29), 13-17.
 • Pasternak, F. (1980). Reorganizacja studiów kościelnych - szczególnie wykładów pra¬wa kanonicznego - w świetle „Sapientia christiana”, Prawo Kanoniczne 3-4 (23), 211-232.
 • Paulus P P. VI. (1966). Constitutio „Apostlica Paenitemini”, 17.02.1966, Acta Aposto-licae Sedis (58) 177-198.
 • Paulus P P. VI. (1967). Indulgentiarum doctrina, 01.01.1967, Acta Apostolicae Sedis (59) 5-24.
 • Paulus P P. VI. (1967). Sacrorum Diaconatus Ordinem,18.06.1967, Acta Apostolicae Sedis (59) 697-704.
 • Paulus P P. VI. (1970). Matrimonia mixta, 31.03.1970, Acta Apostolicae Sedis (62) 257-265.
 • Paulus P P. VI. (1971). Causa matrimoniales, 28.03.1971, Acta Apostolicae Sedis (63) 441-446.
 • Paulus P P. VI. (1972). Motu proprio „Ad pascendum”, 15.08.1972, Acta Apostolicae Sedis (64), 534-540.
 • Paulus P P. VI. (1972). Motu proprio „Ministeria quaedam”, 15.08.1972, Acta Aposto-licae Sedis (64) 529-534.
 • Paulus PP. VI. (1973). Constitutio Apostolica „Sacrarum unctionem infrmorum”, 30.11. 1972, Acta Apostolicae Sedis (65), 5-9.
 • Paulus P P. VI. (1974). Motu proprio „Firma in traditione”, 13.06.1974, Acta Aposto-licae Sedis (66), 308-311.
 • Pawluk, T. (1984). Formacja kanonistyczna w seminariach duchownych, Prawo Ka¬noniczne (27), 3-15.
 • Pawluk, T. (1984-1990). Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 1-4. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Petrani, A. (1961). Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX w. Lublin: TN KUL.
 • Pius PP. XI. (1931). Constitutio Apostolica „Deus scientiarum Dominus” de uni-versitatibus et facultatibus studiorum ecclesiasticorum, 24.05.1931, Acta Apostolicae Sedis(23), 241-262.
 • Pontifcia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo. (1980). Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S. R. E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Su-periorum Institutorum vitae consecratae recognitum, Libreria Editrice Vaticana.
 • Pontifcia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo. (1982). Codex Iuris Canonici. Schema Novissimum, post consultationem S. R. E. Cardinalium, Episcopo-rum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum, iuxta placita Patrum Commissionis deinde emandatum atque Summo Pontifci praesentatum, 25.03.1982, Civitate Vaticanum.
 • Prokop, K.R. (1998). Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczpospolitej, Kraków: Universitas 1998.
 • Przekop, E. (1989).Filipiuk Bernard, w: L. Bieńkowskiego i [in.] (red.), Encyklopedia katolicka, t. 5, (kol. 218). Lublin: TN KUL 1989.
 • Sacra Congregatio de Seminariis et de Studiorum Universitatibus. (1917). De novo iuris canonici Codice in scholis proponendo, 07.08.1917, Acta Apostolicae Sedis I (9), 439.
 • Sacra Congregatio de Seminariis et de Studiorum Universitatibus. (1918). Decretum „de experimentis ad gradus in iure canonico assequendos”, 31.10.1918, Acta Apostolicae Sedis (11), 19.
 • Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus. (1931). Ordinatio-nes ad Constitutionem Apostolicam „Deus Scientiarum Dominus” de universitatibus et facultatibus studiorum ecclesiasticorum rite exsequendam, 12.06.1931, Acta Apostolicae Sedis (23), 263-284.
 • Sacra Congregatio pro Institutiones Catholica. (1970). Ratio fundamentalis institu-tionis sacerdotalis, 06.01.1970, Acta Apostolicae Sedis (62), 321-384.
 • Sacra Congregatio pro Institutiones Catholica. (1975). Lettera circulars de doctrina iuris canonici candidatis ad sacerdotium tradenda, 02.04.1975, Communicationes. Pontif-cium Consilium de Legum Textibus Interpretandis (7), 12-17.
 • Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II. (1965). Constitutio dogmat-ica „Lumen Gentium” de Ecclesia, 21.11.1964, Acta Apostolicae Sedis (57), 5-112.
 • Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II. (1966). Constitutio pasto-ralis „Gaudium et spes”, 07.12.1966, Acta Apostolicae Sedis (58), 1025-1115.
 • Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II. (1966). Decretum „Optatam totius”, 28.10.1965, Acta Apostolicae Sedis (58), 713-727.
 • Sipos, I. (1940). Enchiridion iuris canonici: ad usum scholarum et privatorum. Pécs: Ex Typographia „Haladas R.T.”.
 • Sobański, R. (1973).Prawo kanoniczne na tle trendów antyjurydycznych, Collecta-nea Teologica (4), 37-40.
 • Sobór Watykański II. (2000). Dekret o formacji kapłańskiej, w: J. Groblicki, E. Flor-kowski (red.), Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, (286-300), wyd. 3, Poznań: Pallotinum 2000.
 • Sobór Watykański II. (2000). Konstytucja dogmatyczna o Kościele, w: J. Groblicki, E. Florkowski (red.),Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, (105-170), wyd. 3, Poznań: Pallotinum 2000.
 • Sobór Watykański II. (2000).Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ-czesnym, w: J. Groblicki, E. Florkowski (red.), Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, (537-620), wyd. 3, Poznań: Pallotinum 2000.
 • Sokołowski, Cz. (1972). Śp. ks. prałat dr Adam Dawidczyk, Wiadomości Diecezjalne Podlaskie. Organ urzędowy kurii diecezjalnej 4 (41), 92-94.
 • Sokołowski, P. (2012).Ryster Julian, w: E. Gigilewicz i [in.] (red.), Encyklopedia kato¬licka, t. 17, (kol. 688). Lublin: TN KUL.
 • Spetia, A., Barberi,A., Segretus R. (red.). (1853). Bullarii romani continuation sum-morum pontifum Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII, Pii VIII, (et Gregorii VI), t. 53, Romae: [b.w.].
 • Sztafrowski, E. (1976-1979). Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej. Podręcz¬nik dla duchowieństwa, t. 1-2. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Sztafrowski, E. (red.) (1968-1977). Posoborowe prawodawstwo kościelne: dokumenty prawno-liturgiczne, t. 1-14. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Wilemska, E. (2009). Myrcha Marian, w: E. Grylewicz i [in.] (red.), Encyklopedia katolicka, t. 13, (kol. 578-579). Lublin: TN KUL 2009.
 • Wilemska, E. (2009). Nasiłowski Kazimierz, w: E. Gigilewicz i [in.] (red.), Encyklo¬pedia katolicka, t. 13, (kol. 777). Lublin: TN KUL.
 • Wilemska, E. (2013). Sztafrowski Edward, w: E. Gigilewicz i [in.] (red.), Encyklope¬dia katolicka, t. 19, (kol. 128-129). Lublin: TN KUL.
 • Wójcik, W. (1972). Nauczanie prawa kanonicznego w seminarium duchownym w Sandomierzu (1820-1970), Prawo Kanoniczne (15), 99-124.
 • Wójcik, W. (1975). Wytyczne w nauczaniu prawa kanonicznego kandydatów do ka¬płaństwa, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne. Prawo kanoniczne 5 (23), 11-21.
 • Wójcik, W. (1975). Wytyczne w nauczaniu prawa kanonicznego kandydatów do ka¬płaństwa, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne. Prawo kanoniczne 5 (23), 11-21.
 • Wójcik, W. (1989). Ex imposita nobis. W: R. Łukaszyk i [in.] (red.), Encyklopedia katolicka, t. 4, (kol. 1461-1462). Lublin: TN KUL, 1989.
 • Wroceński, J. (2009). Ks. prof. Jerzy Syryjczyk(1950–2009), Prawo Kanoniczne 1-2 (52), 5-12.
 • Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, (1999). Karol Klauza (red.), Częstochowa: Ku¬ria Metropolitalna w Częstochowie, Tygodnik Katolicki „Niedziela”.
 • Zubka, J. (1935). Tytuł kanoniczny do święceń dla duchowieństwa świeckiego w szczególności tytuł służby diecezji. Lublin: TN KUL 1935.
 • Zubka, J. (1969). Proces beatyfkacyjny i kanonizacyjny. Warszawa: Akademia Teolo¬gii Katolickiej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc8681cc-f13b-4861-800c-fdb888f065e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.