Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(4) | 35-46

Article title

Spożycie publiczne w Polsce. Ochrona zdrowia

Authors

Content

Title variants

EN
Public Consumption in Poland. Health Protection

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W Polsce ok. 10% łącznego popytu stanowi indywidualne spożycie publiczne. Najważniejszym segmentem tego spożycia jest opieka zdrowotna. Znaczenie sektora zdrowotnego będzie coraz większe, na co wskazują tendencje światowe. Reforma ochrony zdrowia w 1999 r. niezbyt trafnie skupiła się na utworzeniu wyodrębnionego publicznego płatnika - NFZ, a później na przekształceniach własnościowych. Mają one ustrzec władzę publiczną przed finansową odpowiedzialnością za długi powstające w tym sektorze. Po latach można już zauważyć, że sposób finansowania NFZ jest nieprzejrzysty, co wyraża się w pomijaniu w Rocznikach Statystycznych GUS danych finansowych dotyczących NFZ i nakierowaniu czytelników do statystyk odrębnych - Narodowych Rachunków Zdrowia. Finanse ochrony zdrowia można uczynić bardziej przejrzyste, zlikwidować składkę zdrowotną i zadania finansować wprost z budżetu państwa i budżetów samorządowych. Prywatne podmioty lecznicze finansowane również ze środków publicznych powinny mieć status instytucji non-profit, po to, by przekształcenia własnościowe w ochronie zdrowia nie spychały na margines pacjentów opłacanych z tego źródła.
EN
In Poland, approximately 10% of the aggregate demand is constituted by public individual consumption. The most important segment of this consumption is healthcare. The financial importance of the healthcare sector will be growing what is indicated by the global trends. The 1999 healthcare reform not accurately focused on establishing a separate public payer, the National Health Fund (NFZ), and later on ownership transformations. They are to safeguard the public authority against financial responsibility for debts occurring in this sector. After years, one can already notice that the way of financing NFZ is not transparent what is expressed in omitting in the CSO's Statistical Yearbooks of the financial data concerning NFZ and directing the reader to separate statistics - National Health Accounts. Health care finance can be made more transparent, there can be liquidated the health care contribution and the tasks may be financed directly from the state budget and self-governmental budgets. Private medical entities also financed by public funds should have the status of non-profit institution in order to prevent the situation where ownership transformations in health care marginalise the patients paid from this source.

Year

Issue

Pages

35-46

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

  • Akademia Leona Koźmińskiego

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-6929

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fc86983f-4528-4853-8207-7f42b1da32ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.