PL EN


2016 | 1(39) | 17-24
Article title

Determinanty rentowności kapitału własnego banków spółdzielczych w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
DETERMINANTS OF RETURN ON EQUITY OF COOPERATIVE BANKS IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the study was to analyse the diversity of return on equity in the cooperative banks in Poland in 2010– 2014. The analysis was conducted using data of the Polish Financial Supervision Authority, on the basis of a modifi ed decomposition rate of return on equity. Assessment of the rate of return on equity was made in a size of banks, as determined by the value of assets. In addition, in order to determine the strength and direction of impact the individual components of the model on the formation of return on equity method was applied functional. The study suggests that cooperative banks eff ectively use the equity, because the rate of return on equity was signifi cantly higher than the rate of return on assets. The average return on assets in 2010–2014 was relatively lower in the largest banks and ranged from 0.7–0.9%, and the smallest banks return on assets was approximately 1%. In turn, the return on equity was higher at banks with major assets (over 200 million PLN). In 2013–2014 the rate of return both on assets and equity expressly declined. The main determinants of changes in return on equity were changing the multiplier reduction of profi t from banking activities by operating costs and costs of banking risk and return on assets, as well as measured result on banking activities.
PL
Celem pracy była przyczynowo-skutkowa analiza zróżnicowania rentowności kapitału własnego w bankach spółdzielczych w Polsce w latach 2010–2014. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu danych Komisji Nadzoru Finansowego na bazie zmodyfi kowanej dekompozycji wskaź- nika rentowności kapitału własnego, w której ujęto cztery wpływające na nią czynniki. Oceny kształtowania się stopy zwrotu z kapitału własnego dokonano w układzie wielko- ści banków, wyznaczonej przez wartość aktywów. Ponadto, w celu określenia siły i kierunku wpływu poszczególnych składników modelu na kształtowanie się rentowności kapitału własnego, zastosowano metodę funkcyjną. Przeprowadzone badania wskazują, że niezależnie od wartości aktywów banki spółdzielcze efektywnie wykorzystywały kapitał własny, ponieważ stopa zwrotu z kapitału własnego znacząco przewyższała uzyskany zwrot z aktywów. Średnia rentowność aktywów w latach 2010–2014 była relatywnie niższa w największych bankach i mieściła się w przedziale 0,7–0,9%, a w najmniejszych bankach zwrot z aktywów wynosił oko- ło 1%. Z kolei rentowność kapitału własnego była wyższa w bankach o większych aktywach, tj. powyżej 200 mln zł. W latach 2013–2014 uzyskiwane stopy zwrotu zarówno z aktywów, jak i z kapitału własnego wyraźnie się obniżyły. Głównymi determinantami zmian rentowności kapitału własnego były zmiany stopnia wytracenia zysku z działalności bankowej przez koszty operacyjne i koszty realizacji ryzyka bankowego oraz rentowności aktywów mierzonej wynikiem z działalności bankowej.
Contributors
author
References
 • Bagieński, S., Perek, A. (2012). Sytuacja ekonomiczna banków spółdzielczych w Polsce w latach 2005–2010. Rocz. Ekon. Roln. Rozw. Obsz. Wiej., 99, 2, 124–136.
 • Bagieński, S., Perek, A. (2013). Wartość aktywów banków spółdzielczych a ich sytuacja fi nansowa. Rocz. Ekon. Roln. Rozw. Obsz. Wiej., 100(2), 37–52.
 • Balina, R., Kowalski, O., Juszczyk, S. (2014). Determinanty efektywności banków spółdzielczych w Polsce w latach 2005–2012. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Krak., 10 (934), 35–50.
 • Bednarski, L. (1997). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 • Ćwiąkała-Małys, A., Nowak, W. (2005). Zarys metodologiczny analizy finansowej. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Iwanicz-Drozdowska, M. (2012). Zarządzanie finansowe bankiem. Warszawa: Poltext.
 • Juszczyk, S., Balina, R., Różyński, J., Pochopień, J. (2013). Zmienność funduszy własnych a efektywność banków spółdzielczych. Zarz. Fin., 11 (2, cz. 1), 230–242.
 • Kałużny, R. (2012). Ocena i analiza sytuacji majątkowo-finansowej. W: A. Gospodarowicz, A. Nosowski (red). Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kopiński, A. (2008). Analiza fi nansowa banku. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kozak, S. (2010). Stabilność i dochodowość banków spółdzielczych w Polsce w czasie kryzysu rynków finansowych. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Polit. Eur. Fin. Market., (4), 53, 252–263.
 • NBP (2012). Raport o stabilności systemu finansowego lipiec 2012. Warszawa: NBP. Pobrano 4 maja 2015 r. z: http://www.nbp.pl/systemfi nansowy/rsf072012.pdf.
 • NBP (2014). Rozwój systemu fi nansowego w Polsce w 2013 roku. Warszawa: NBP. Pobrano 30 maja 2015 r. z: http://www.nbp.pl/systemfi nansowy/rozwoj2013.pdf.
 • Orechwa-Maliszewska, E., Worobiej, E. (2008). Sprawozdawczość i analiza finansowa banku. Białystok: WSFiZ. Pyka, I., Cichorska, J., Cichy, J. (2012). Portfele aktywów bankowych. Analiza teoretyczno-empiryczna. Warszawa: Wyd. CeDeWu.
 • Siudek, T. (2006). Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych w Polsce przy wykorzystaniu wskaźnika syntetycznego. Rocz. Nauk Roln. Ser. G Ekon. Roln., 92, 2, 7–15.
 • Siudek, T. (2008). Efektywność w teorii i praktyce na przykładzie wybranych banków spółdzielczych w Polsce. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 5, 5–18.
 • UKNF (2015). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2014 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pobrano 30 maja 2015 r. z: http://www.knf.gov.pl/Images/Informacja_o_sytuacji_bankow_spoldzielczych_2014_tcm75-41491.pdf
 • Zabawa, J. (2014). Rentowność aktywów i kapitału własnego banków społecznie odpowiedzialnych. Stud. Ekon. Uniw. Ekon. Katow., 186 (cz. 1), 293–303.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc8920bc-f2aa-4011-8b00-89cc55a68969
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.