PL EN


2015 | 1 | 30-40
Article title

The way of life of prehistoric people as a source of environmental understanding of pupils of fourth grade primary school (the theoretical and empirical reflection of the educational programme)

Content
Title variants
PL
Sposób życia prehistorycznego ludu jako źródło wiedzy o środowisku uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article deals with joining the educational content of the subject National history and geography with an environmental topic. A qualitative analysis of the author’s educational programme Prehistory – The Life of Gatherers and Hunters based on constructivist principles and psychosomatic participation of pupils, points to possibilities of connecting the instructional and educational potential of the chosen educational topic. A recording of the final verbal reflection completed with photographs of still images demonstrates the cognitive demandingness of education within a wider environmental context.
Year
Issue
1
Pages
30-40
Physical description
Contributors
author
 • Masaryk Univerzity in Brno
 • Masaryk Univerzity in Brno
References
 • Alexander R. (2006). Towards dialogic teaching: Rethinking classroom talk. Cambridge: Dialogos.
 • Bertrand Y. (1998). Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál.
 • Ejzenštejn S.M. (1998). Umenie mizanscény. Bratislava: Národné divadelné centrum.
 • Habermas J. (1995). The Philosophical Discourse of Modernity. Twelve Lectures. Cambridge: Polity Press.
 • Horká H. (2011). Příroda ve školní výuce. In: J. Šmajs. Aby země nebyla jen hrobem. Literatura, kultura, příroda (pp. 123-132). Praha: Obec spisovatelů.
 • Leakey R., Lewin R. (1984). Lidé od jezera. Praha: Mladá fronta.
 • Lenderová M., Kopičková B., Burešová J., Maur E. (Eds). (2009). Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha: Lidové noviny.
 • Lewis-Williams D. (2007). Mysl v jeskyni. Vědomí a původ umění. Praha: Academia.
 • Nezvalová D. (ed). (2006). Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání. Olomouc: Přírodovědecká fakulta univerzity Palackého.
 • Nehyba J. (2011). Zkušenostně reflektivní učení a komfortní zóna. Pedagogická orientace, 21(3), 81-97.
 • Pasch M. (1998). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: jak pracovat s kurikulem. Praha: Portál.
 • Piaget J., Inhelderová B. (2007). Psychologie dítěte. Praha: Portál.
 • Rodriguezová V. (2012). Vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky v kontextu didaktiky dějepisu a dramatické výchovy: disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra pedagogiky, 248 1., 57 1. příl. Vedoucí práce prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. Dostupné z http://is.muni.cz/th/34241/pedf_d/.
 • Shostaková M. (1993). Nisa, dcera Kungů. Intimní život ženy mizejícího světa. Praha: Mladá Fronta.
 • Skalková J. (2007). Obecná didaktika. Praha: Grada Publishing.
 • Sklenář K. (1998). Z Čech do Pompejí. Praha: Československý spisovatel.
 • Slavík J. (1997). Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Praha: Karolinum.
 • Svozilová D. (2005). Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno: JAMU.
 • Sztompka P. (2007). Vizuální sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Strauss A.L., Corbinová J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.
 • Šeďová K., Švaříček R., Šalamounová Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.
 • Šmajs J. (2008). Potřebujeme filosofii přežití? Úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzděláním řeči a popularizaci vědy. Brno: Doplněk, 101 s. ISBN 978-80-7239-221-6.
 • Švaříček R. (2011). Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci. Studia paedagogica, 16(1), 9-46.
 • Valenta J. (2008). Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada Publishing.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc90e3af-f67c-4948-a472-95e3762fca74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.