PL EN


2017 | 50 | 131-143
Article title

Koszty bankructwa państwa

Content
Title variants
EN
The costs of sovereign default
PL
Издержки банкротства государства
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych teorii oraz wybranych wyników badań empirycznych dotyczących kosztów bankructwa państwa. Oszacowanie potencjalnych kosztów bankructwa państwa stanowi niezbędną wiedzę dla rządów w celu podjęcia decyzji, w jak dużym stopniu w warunkach kryzysu zadłużenia opłacalne jest unikanie niewypłacalności w porównaniu z kosztami i korzyściami wywiązywania się ze zobowiązań. Z przeprowadzonej w opracowaniu analizy wynika, że w zależności od przyjętej metody ekonometrycznej oraz badanej próby krajów nadal występują olbrzymie rozbieżności odnośnie do wpływu bankructwa państwa na tempo wzrostu gospodarczego. Przykładowo koszty w krótkim okresie mogą wynosić od 0 do 10,5%, z kolei w średnim okresie od 0 do 10%. Podobnie znaczne rozbieżności dotyczą wpływu bankructwa na dostęp do międzynarodowych rynków kapitałowych i rozmiary handlu międzynarodowego. Najważniejszym potencjalnym kosztem ekonomicznym bankructwa państwa skłaniającym rządy do spłacania swoich zobowiązań jest negatywny wpływ bankructwa na sytuację krajowych firm, w tym głównie banków, co pośrednio wpływa na stan całej gospodarki kraju. Pogorszenie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw prowadzi do ograniczenia prywatnych inwestycji, w tym szczególnie ważnych dla rozwoju współczesnych gospodarek inwestycji w kapitał ludzki, co zwrotnie obniża efektywność gospodarki, tempo wzrostu PKB i poprzez działanie automatycznych stabilizatorów pogłębia problemy fiskalne (głębokość i czas trwania kryzysu zadłużenia). Kolejnym ważnym kosztem motywującym rządy do unikania niewypłacalności są koszty polityczne, które są zazwyczaj długotrwałe i znaczne. Reasumując, należy podkreślić, że wyniki badań empirycznych wykazują skrajne rozbieżności, co utrudnia wykorzystanie ich przez rządy do podejmowaniu decyzji w warunkach kryzysów zadłużenia.
EN
The aim of this paper is to present the most important theories and selected empirical evidence on the costs of sovereign default. The evaluation of these costs is essential for countries facing a debt crisis for deciding how far they should go to avoid default compared with the costs and benefits resulting from the repayment of their debts. The analysis shows that depending on the selection of econometric model and sample of countries, there are still extreme differences regarding the impact of the sovereign default on economic growth. For example, the costs of not repaying debts can range from zero to 10.5% in the short run while in the medium term it can range from zero to 10%. Similarly, significant differences relate to the impact of sovereign default on the access to the international capital markets and on the size of international trade. The most important potential economic cost of sovereign default inducing governments to repay their debts is its negative impact on the domestic economy through the financial system, mainly banks, which indirectly affects the state of the whole economy. The deterioration of the business environment leads to a reduction in private investments, particularly the investments in human capital, which are very important for the development of modern economies. It leads to the reduction of the efficiency of the economy and GDP growth, and through the operation of automatic stabilizers- -exacerbates fiscal problems (the depth and the duration of the debt crisis). Another important incentive for governments to repay their debts are political costs, which are usually significant and long-lasting. In summary, the results of empirical studies show extreme differences, making it difficult for governments facing a debt crisis to use them to make optimal decisions.
Year
Volume
50
Pages
131-143
Physical description
Contributors
References
 • Acharya V., Schnabl P., Drechsler I., 2012, A Tale of Two Overhangs: The Nexus of Financial Sector and Sovereign Credit Risks, http://voxeu.org/article/tale-two-overhangs-nexus-financial-sector-and-sovereign-credit-risks (18.09.2016).
 • Alfaro L., Kanczuk, F., 2005, Sovereign Debt as a Contingent Claim: A Quantitative Approach, „Journal of International Economics”, vol. 65, no. 2, http://dx.doi.org/10.1016/j.jinteco.2004.02.006.
 • Arteta C., Hale G., 2008, Sovereign Debt Crises and Credit to the Private Sector, „Journal of International Economics”, vol. 74(1), http://dx.doi.org/10.1016/j.jinteco.2007.05.008.
 • Beers D., Mavalwalla J., 2016, Database of Sovereign Defaults, Bank of Canada Technical Report no. 101, www.bank-banque-canada.ca (10.07.2016).
 • Borenstein E., Panizza U., 2008, The Costs of Sovereign Default, „IMF Working Paper”, no. 08/238, http://dx.doi.org/10.5089/9781451870961.001.
 • Borenstein E., Panizza U., 2009, The Costs of Sovereign Default, „IMF Staff Papers”, vol. 56, issue 4, www.imf.org, http://dx.doi.org/10.1057/imfsp.2009.21.
 • Borenstein E., Panizza U., 2010, Do Sovereign Defaults Hurt Exporters?, „Open Economies Review”, vol. 21(3), http://dx.doi.org/10.1007/s11079-008-9096-2.
 • Buiter W., Rahbari E., 2013, Why do Governments Default, and Why Don’t They Default More Often?, Centre for Economic Policy Research, London, http://www.cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=9492 (12.09.2016).
 • Bulow J., Rogoff K., 1989, A Constant Recontracting Model of Sovereign Debt, „Journal of Political Economy”, vol. 97, no. 1, http://dx.doi.org/10.1086/261596.
 • Cole H.L., Kehoe T.J., 1998, Models of Sovereign Debt: Partial versus General Reputations, „International Economic Review”, vol. 39(1), http://dx.doi.org/10.2307/2527230.
 • Cruces J.J., Trebesch C., 2013, Sovereign Defaults: The Price of Haircuts, „American Economic Journal: Macroeconomics”, vol. 5(3), http://dx.doi.org/10.1257/mac.5.3.85.
 • De Paoli B., Hoggarth G., Saporta V., 2006, Costs of Sovereign Default, „Bank of England, Financial Stability Paper”, no.1.
 • De Paoli B., Hoggarth G., Saporta V., 2009, Output Costs of Sovereign Crises: Some Empirical Estimates, „Bank of England Working Paper”, no. 362, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1344294.
 • Dooley M., 2000, International Financial Architecture and Strategic Default: Can Financial Crisis be Less Painful?, „Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy”, no. 53, http://dx.doi.org/0.10116/S0167-2231(01)00036-7.
 • Eaton J., Gersovitz M., 1981, Debt with Potential Repudiation: Theoretical and Empirical Analysis, „Review of Economic Studies”, vol. 48, no. 2.
 • Fuentes M., Saravia D., 2010, Sovereign Defaulters: Do International Capital Markets Punish Them?, „Journal of Development Economics”, vol. 91, http://dx.doi.org/10.1016/j.jdeveco.2009.06.005.
 • Furceri D., Zdzienicka A., 2012, How Costly are Debt Crises?, https://web.stanford.edu/~tomz/pubs/TW2007.pdf (10.10.2016).
 • Gelos R.G., Sahay R., Sandleris G., 2004, Sovereign Borrowing by Developing Countries: What Determines Market Access?, „IMF Working Paper”, vol. 4, no. 221, http://dx.doi.org/10.5089/9781451875263.001.
 • Gelos R.G. Sahay., R., Sandleris G., 2011, Sovereign Borrowing by Developing Countries: What Determines Market Access?, „Journal of International Economics”, vol. 83, issue 2, http://dx.doi.org/10.1016/j.jinteco.2010.11.007.
 • Gruszczyński K.J., 2009, Immunitet jurysdykcyjny państwa w orzecznictwie sądów krajowych i międzynarodowych, „ZNZE WSIiZ” 1(9), znze.wsiz.rzeszow.pl/z09/3_Krzysztof_Jerzy_Gruszczynski_Immunitet.pdf (20.09.2016).
 • Hatchondo J.C., Martinez L., 2010, The Politics of Sovereign Defaults, „Economic Quarterly”, vol. 96(3).
 • Hatchondo J.C., Martinez L., Sapriza H., 2007, The Economics of Sovereign Defaults, „Economic Quartlerly”, vol. 93(2).
 • Kaczmarek T.T., 2002, Kryteria oceny stanu gospodarki stosowane przez agencje ratingowe, „International Journal of Management and Economics”, no. 12.
 • Kraemer M., Gill F., 2011, Credit FAQ. When Would A „Reprofiling” of Sovereign Debt Constitute A Default?, Standards & Poor’s, Global Credit Portal, June 3, www.standardandpoors.com/ratingsdirect (20.09.2016).
 • Kuvshinov D., Zimmermann K., 2016, Sovereign Going Bust: Estimating the Costs of Default, „Bonn Econ Discussion Papers”, May, https://ideas.repec.org/p/bon/bonedp/bgse01_2016.html (19.09.2016).
 • Lindert P., Morton P., 1989, How Sovereign Debt Has Worked [w:] Developing Country Debt and Economic Performance, t. I: The International Financial System, red. J. Sachs, University of Chicago Press, Chicago–London.
 • Martinez J.V., Sandleris G., 2011, Is it Punishment? Sovereign Defaults and the Decline in Trade, „Journal of International Money and Finance”, vol. 30, http://dx.doi.org/10.1016/j.jimonfin.2011.06.003.
 • Martinez L., 2009, Long Duration Bonds and Sovereign Defaults, „Journal of International Economics”, vol. 79(1), http://dx.doi.org/10.1016/j.jinteco.2009.07.002.
 • Mendoza E., Yue V.Z., 2008, A Solution to the Country Risk-Business Cycles Disconnect, „NBER Working Paper”, no. 13861, www.nber.org.
 • Mendoza E.G., Yue V.Z., 2012, A General Equilibrium Model of Sovereign Default and Business Cycles, „The Quarterly Journal of Economics”, vol. 127(2), https://doi.org/10.1093/qje/qjs009.
 • Özler S., 1993, Have Commercial Banks Ignored History?, „American Economic Review”, vol. 83(3).
 • Panizza U., Sturzenegger F., Zettelmeyer J., 2009, The Economics and Law of Sovereign Debt and Default, „Journal of Economic Literature”, vol. 47(3), DOI:10.1257/jel.47.3.651, https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jel.47.3.651.
 • Pectatori A., Sy J., 2007, Are Debt Crises Adequately Defined?, „IMF Staff Papers”, vol. 54(2), www.imf.org (19.09.2016).
 • Reinhart C.M., Rogoff K.S., 2009, This Time Is Different. Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 • Reinhart C.M., Rogoff K.S., 2011, The Forgotten History of Domestic Debt, „Economic Journal”, vol. 121, issue 552, DOI: 10.1111/j.1468-0297.2011.02426.x.
 • Rose A., 2005, One Reason Countries Pay Their Debts: Renegotiation and International Trade, „Journal of Development Economics”, vol. 77(2), http://dx.doi.org/10.1016/j.jdeveco.2004.03.006.
 • Sandleris G., 2008, Sovereign Defaults: Information, Investment and Credit, „Journal of International Economics”, vol. 76(2), http://dx.doi.org/10.1016/j.jinteco.2008.07.008.
 • Sandleris G., 2012, The Costs of Sovereign Defaults: Theory and Empirical Evidence, Universidad Torcuato Di Tella, Centro de Investigacion en Finanzas, Documento de Trabajo 02/2012, January, http://ideas.repec.org/p/udt/wpbsdt/2012-02.html (18.09.2016).
 • Sandleris G., 2016, The Costs of Sovereigne Default: Theory and Empirical Evidence, „Economia”, vol. 16, no. 2.
 • Sejm RP, Leksykon budżetowy, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=2B-4664C678D19582C1257A5600392872&litera=S (2.12.2015).
 • Standards@Poors, 2012, Sovereign Defaults and Rating Transition Data, 2011 Update, March 2, https://www.standardandpoors.com (10.10.2016).
 • Tomz M., 2007, Reputation and International Cooperation: Sovereign Debt Across Three Centuries, Princeton University Press, Princeton, http://dx.doi.org/10.1515/9781400842926.
 • Tomz M., Wright M.L.J., 2007, Do Countries Default in Bad Times?, „Journal of the European Economic Association”, vol. 5(2–3), http://dx.doi.org/10.1162/jeea.2007.5.2-3.352.
 • Yeyati E.L., Panizza U., 2011, The Elusive Costs of Sovereign Defaults, „Journal of Development Economics”, vol. 94, http://dx.doi.org/10.1016/j.jdeveco.2009.12.005.
 • Yue V.Z., 2010, Sovereign Default and Debt Renegotiation, „Journal of International Economics”, vol. 80(2), http://dx.doi.org/10.1016/j.jinteco.2009.11.004.
 • Zymek R., 2012, Sovereign Default, International Lending and Trade, „IMF Economic Review”, vol. 60, no. 3, http://dx.doi.org/10.1057/imfer.2012.14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fc99b939-ba69-465c-9af0-6e91fc02f8a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.