PL EN


2014 | 184 | 152-167
Article title

Australia a transatlantyckie partnerstwo handlowe i inwestycyjne

Content
Title variants
EN
Australia and Transatlantic Trade and Investment Partenership
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Negocjacje Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i Inwestycyjnego UE - USA (TTIP) mogą doprowadzić do utworzenia największej strefy wolnego handlu na świecie. Oddziaływanie tego procesu może mieć istotny, bezpośredni i pośredni, wpływ także na kraje trzecie, w tym Australię, dla której EU i USA są ważnymi partnerami gospodarczymi. Z tych gospodarek napływa do Australii największy wolumen zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Wymiana handlowa, mimo że długookresowo charakteryzuje ją tendencja rosnąca, cechuje się zmienną dynamiką, a przede wszystkim znacznym, ujemnym dla Australii, bilansem obrotów handlowych i usługowych. Co istotne, udział UE i USA w australijskich obrotach handlowych słabnie na tle gospodarek azjatyckich, a zwłaszcza Chin. Ustanowienie TTIP może w istotny sposób wpłynąć na globalne strumienie handlu światowego i transferów kapitałowych, wzmacniając atlantycki ośrodek grawitacji gospodarczej i osłabiając dynamikę wzrostu niektórych gospodarek azjatyckich. Ponadto, z uwagi na wielkość ustanowionej strefy wolnego handlu, zasady i standardy przyjęte w ramach TTIP mogą stać się punktem odniesienia także dla innych gospodarek i procesów integracyjnych. Udzielone wzajemnie przez UE i USA koncesje, mogą stanowić zagrożenie dla niektórych towarów australijskich eksportowanych na te rynki. TTIP może także przyczynić się do osłabienia dynamiki procesu liberalizacji handlu w ramach WTO, którego Australia jest aktywnym członkiem, choć z drugiej strony może przybliżyć perspektywę utworzenia strefy wolnego handlu Australii z UE (z USA Australia już obecnie tworzy taką strefę). Rezultat negocjacji TTIP nie jest pewny i obecnie trudno przewidywać, czy strefa wolnego handlu w ogóle powstanie. Niemniej taki scenariusz stanowiłby istotne wyzwanie dla Australii, a nawet postawiłby ją przed koniecznością weryfikacji lub ponownego określenia jej strategicznych celów w stosunkach gospodarczych z innymi krajami, a także w niektórych aspektach wewnętrznej polityki gospodarczej.
EN
Negotiations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership EU − US may lead to creation of the world largest free trade area. Impact of this process may be, direc- tly and indirectly essential, for third countri es as well, including Australia, for which the EU and the USA are important economic partners. These economies are the most impor- tant sources of foreign direct investments in Australia. Trade flows, despite of increasing long-term tendency in value, are marked by changeable dynamics, and what is impor- tant, negative for Australia balance of exchange in goods and services. Essentially, the EU’s and the US’s share of Australia’s trad e are decreasing in comparison with its trade with Asian economies, particularly China. Establishment of the TTIP may change pa tterns of the world’s trade and capital transfers, reinforcing the Atlantic centre of the economic gravity and weakening dyna- mics of some Asian economies. Moreover, due to the size of such a free trade area, rules and standards adopted within TTIP may become a reference for other economies and integration processes. Concessions exchange d by the EU and the US, may jeopardize the position of some Australian goods exported to these markets. TTIP may also weaken dy- namics of the process of trade liberalization within WTO, where Australia is an active player, but on the other hand it may bring clos er the perspective of creation of Austra- lia’s free trade area with the EU (Australia has already established one with the US). The result of the TTIP negotiation is not certai n and presently it is hard to predict if the free trade area will come into existence. However, such a scenario would be challen- ge for Australia, and could require verifica tion, or even new definition of Australia’s strategic goals in economic relations with othe r countries, as well as in some aspects of its internal economic policy.
Year
Volume
184
Pages
152-167
Physical description
Contributors
References
 • Balassa B., The Theory of Economic Integration, Allen & Unwin, Londyn 1973.
 • Capling A., Australia and the Global Trade System. From Havana to Seattle, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
 • Gurbiel R., TTIP: Szanse i wyzwania dla biznesu, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Warszawa 2013.
 • Hill J., Why Did Australia Fare So Well in the Global Financial Crisis? [w:] The Regulatory Aftermath of the Global Financial Crisis, red. E. Ferran, N. Moloney, J.G. Hill, J.C. Coffee, Jr. , Cambridge University Press, Cambridge 2012.
 • Horn H., Mavroidis P. C., Sapir A., Beyond the WTO? An Anatomy of EU and US Preferential Trade Agreements, "Bruegel Blueprint" 2009, Vol. 7.
 • Kozielski P., Australijskie porozumienie w sprawie wolnego handlu z USA, Ekonomia czy polityka? [w:] Studia i Prace KES nr 7, red. J. Kaliński, SGH, Warszawa 2007.
 • Kozielski P., Unia Europejska jako polityczny i ekonomiczny partner Australii i Nowej Zelandii [w:] Studia i Prace KES SGH 9, red. J. Kaliński, SGH, Warszawa 2006.
 • OECD - FAO Agricultural Outlook 2012, OECD/FAO, Paris 2012.
 • OECD Economic Surveys: Australia 2010 - Overview, OECD, Paris 2010.
 • Pomfret R., The International Policy Environment [w:] Australia's Trade Policies, red. R. Pomfret, Oxford University Press, Melbourne - New York 1995.
 • Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment an Economic Assessment, Centre for Economic Policy Research in London, www.dgtrade.eu (1.09.2013).
 • The International Shale Gas Industry, www.stratfor.com (20.09.2013).
 • Viner J., The Customs Union Issue, Carnegie Endowment for International Peace, New York 1950.
 • Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Rozwój rynków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fcaf3d2c-704e-4bd2-b4d0-92458fce88df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.