PL EN


2016 | 18/2 | 113-118
Article title

Litewski rdzeń var- w nazwach terenowych Sokólszczyzny

Content
Title variants
EN
LITHUANIAN STEM VAR- IN PLACE NAMES OF THE SOKÓŁKA DISTRICT
Languages of publication
PL RU EN
Abstracts
EN
This article describes the etymology of the Sokółka district’s microtoponyms containing the word stem var-. In Lithuanian source literature, names with the var- component are connected with hydrographic elements. The author directs attention to a borderland nature of the analyzed region. The Sokółka district is located in the central part of Podlaskie Voivodeship, next to the Belarusian border. Since time immemorial, it has been a place where Baltic and Slavonic peoples came into contact with Eastern and Western Slavs. Ethnically and linguistically diversified settlement processes concerning the discussed region are reflected in place names. Not only Polish place names, but also those of East Slavic and Baltic origins can be found there.
Year
Issue
Pages
113-118
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. 1980. Red. Glinka S., Obrębska--Jabłońska A., Siatkowski J. T. I. Wrocław: Wydawnictwo PAN.
 • Barszczewska Nina, Jankowiak Mirosław. 2012. Dialektologia białoruska. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN: 134-136, 152-156.
 • Jakubowski Jerzy. 1935. Powiat grodzieński w XVI wieku. W: Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski. Z. III. Kraków: 107.
 • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. 1972. T. V. Vilnius.
 • Kondratiuk Michał. 1985. Elementy bałtyckie w toponimii i mikrotoponimii regionu białostockiego. Wrocław: Wydawnictwo PAN.
 • Kondratiuk Michał. 1986. Bałtycko-słowiańskie hybrydy nazewnicze z formantami -i(z)na, -szczy(z)na, -icha na terenie Białostocczyzny. W: Formacje hybrydalne w językach słowiańskich. Red. Warchoł S. Lublin: Wydawnictwo UMCS: 185-198.
 • Kondratiuk Michał. 2002. Nazwy komponowane słowiańsko-bałtyckie w toponimii północno-wschodniej Polski. W: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Red. Kondratiuk M. T. IV. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku: 73-79.
 • Skardžius Pranas. 1973. Lietuvių vandenvardžiai su -nt-. Jų daryba, kilmė, reikšmė. W: Lituanistikos darbai. Lituanistikos institutas. T. III. University of Illinois at Chicago: 9-72.
 • Słownik nazw terenowych północno-wschodniej Polski. 1992. Red. Barszczewska J., Głuszkowska N., Jasińska T., Smułkowa E. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: 524-525, 593.
 • Vanagas Aleksandras. 1981. Lietuvių hydronimu etimologinis žodynas. Vilnius: Leidykla Mokslas: 362-363.
 • Wiśniewski Jerzy. 1964. Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od końca XIV do połowy XVII wieku. „Acta Baltico-Slavica” I: 115-135.
 • Wiśniewski Jerzy. 1964. Zarys dziejów osadnictwa wiejskiego we wschodniej części województwa białostockiego do połowy XVII wieku. W: Navukovy zbornik. Białystok: Wydany przez Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce: 3-38.
 • Wiśniewski Jerzy. 1977. Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny, geneza, rozwój oraz zróżnicowanie i przemiany etniczne. „Acta Baltico-Slavica” XI: 7-80.
 • Анамастычны слоўнік Гродзеншчыны. У 2 частках. Частка І. Мікратапонімы. 2005. Рэд. Ламака В.М. Гродна: Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы.
 • Крывіцкі Аляксандр. 2003. Дыялекталогія беларускай мовы. Мінск: Вышэйшая школа: 160-180.
 • Яшкін Іван. 2005. Слоўнік беларускіх мясцовых геаграфічных тэрмінаў. Тапаграфія. Гідралогія. Мінск: Беларуская навука: 139.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1509-1619
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fcb83e68-fa7b-4f0b-adfd-1c3a7916db4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.