PL EN


2016 | 1(18) | 79-82
Article title

Circular economy – the role of the Environmental Life Cycle Assessment, opportunities, barriers and challenges

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Environmental Life Cycle Assessment (LCA) is an environmental management technique which, because of its potential, can be applied in many different areas. Its key role in increasing the efficiency of waste management is emphasised in the literature on the subject. This paper intends to make a contribution to the discussion on this subject and its primary goals are to present LCA in the context of implementation of circular economy and to assess the chances of popularisation of this concept in Poland. Based on own survey results, it was demonstrated that while the vast majority of respondents assured of their sense of environmental awareness, a little over 60% of respondents stated that they systematically segregate municipal waste. Thus making the transition towards a circular economy in Poland requires the increase in public's involvement and adequate education in this field.
Publisher
Year
Issue
Pages
79-82
Physical description
Dates
printed
2016-01
Contributors
 • University of Zielona Góra, Faculty of Economy and Management, Department of Environment and Public Sector Economy Management, j.zarebska@wez.uz.zgora.pl
References
 • [1] Aktualizacja Krajowego planu gospodarki odpadami 2014, projekt z dnia 17.09.2015 r., Ministerstwo Środowiska, warszawa, s. 35, 53; online: www.mos.gov.pl/g2/big/2015_09/8fc2497f345721fe22ca200b9ceac577.pdf (dostęp 15.11.2015).
 • [2] Charles J. Corbett, 2015, Ocena cyklu życia jako wprowadzenie do gospodarki o obie- gu zamkniętym, Logistyka odzysku nr 3(16), s. 61-63.
 • [3] Dyrektywa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 2008/98/wE (dz. urz. wE L nr 312/3).
 • [4] Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020” koM(2011) 21 wersja ostateczna, komunikat komisji do Parlamentu Euro- pejskiego, rady, Europejskiego komitetu Ekonimiczno-Społecznego i komitetu regionów, Bruksela; online: www.eur-lex.europa.eu/LexuriServ/LexuriServ.do?uri=CoM:2011:0021:FIn:PL:PdF (dostęp 15.11.2015)
 • [5] www.product-life.org/pl/c2c-od-kolyski-do-kolyski (dostęp 11.10.15)
 • [6] Klonowski J. (2015), Możliwości wykorzystania europejskiej metodyki pomiaru efek- tywności środowiskowej do oceny projektów w zakresie ekoinnowacji, Materiały kon- ferencyjne „EVEnT o Ekoinnowacjach”, Poznań 24-25.11.2015, s. 23-29.
 • [7] kłos Z., kurczewski P., 2007, LCA Centres in Poland. Basic information about history, lo- cataion and research activities, Zeszyty naukowe Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • [8] Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów, 2014, warszawa, s. 26-37. online: www.mos.gov.pl/g2/big/2014_02/9eb50a325ed3098179730907a88a53d5.pdf (dostęp 15.11.2015)
 • [9] Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów” dla Europy, CoM(2014) 398 końcowy z dnia 2 lipca 2014, komunikat komisji do Parlamentu Eu- ropejskiego, rady, Europejskiego komitetu Ekonimiczno-Społecznego i komitetu regionów, Bruksela; online: www.ec.europa.eu/environment/circular-economy/ (dostęp 15.11.2015)
 • [10] Kulczycka J., 2009, Life cycle thinking in Polish official documents and research. The determination of discount rate for green public procurement, The International Jour- nal of Life Cycle assessment, nr 14(5), s. 375–378.
 • [11] Kulczycka J., kurczewski P., kasprzak J., Lewandowska a., Lewicki r., witczak a., witczak J., 2011, The Polish Centre for Life Cycle Assessment-the centre for life cycle as- sessment in Poland, The International Journal of Life Cycle assessment, nr 16(5), s.442-444.
 • [12] Kulczycka J., Pietrzyk-Sokulska E. (red.), 2009, Ewolucja gospodarki odpadami komu- nalnymi w Polsce, wyd. IGSMiE Pan, kraków.
 • [13] Kulczycka J., wernicka M. (2015), Czy zamówienia publiczne mogą być zielone?, Ma- teriały konferencyjne „EVEnT o Ekoinnowacjach”, Poznań 24-25.11.2015, s. 84-91.
 • [14] Kurczewski P., 2014, Life cycle thinking in small and medium enterprises: the results of research on the implementation of life cycle tools in Polish SMEs—part 1: background and framework, The International Journal of Life Cycle assessment, nr 19(3), s. 593-600.
 • [15] Lewandowska a., 2011, Environmental Life Cycle Assessment as a tool for identifica- tion and assessment of environmental aspects in environmental management systems (EMS). Part 1 Methodology, The International Journal of Life Cycle assessment, nr16(2), s. 178-186.
 • [16] Lewandowska a., 2015, Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) produktów – bliżej, niż kiedykolwiek wcześniej, Logistyka odzysku nr 4(17), s. 28-31.
 • [17] Matlak d., 2015, w drodze ku gospodarce o obiegu zamkniętym, Logistyka odzy- sku nr 4(17), s. 10
 • [18] Matuszak-Flejszman a. (2015), Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Ma- teriały konferencyjne „EVEnT o Ekoinnowacjach”, Poznań 24-25.11.2015, s. 72-78.
 • [19] Michniewska k., 2015, Analysis of secondary raw material prices in Poland in 2014 – the situation after the change of the power over municipal waste, Logistyka odzysku nr 2(15), s. 57-63.
 • [20] Pn-En ISo 14040:2009 Systemy zarządzania środowiskowego – ocena cyklu życia– zasady i struktura, Pkn, warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6422
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fcc36c44-88d5-45f1-8a23-630f4faf084e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.